Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

LISTOPAD 2016

4 listopada ukazało się Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana WSNS  w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Przewodniczącą zespołu została dr Joanna Rajchert (IP). Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Dziekana WSNS.

11 listopada w obiektach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się 53 VARSOVIADA - IGRZYSKA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU. Imprezą towarzyszącą był Trójbój Rektorski. Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dzielnie reprezentowała prodziekan ds. studenckich – dr Jowita Bartczak, która zdobyła aż dwa puchary! 

puchary  

Gratulujemy!

14 listopada ukazało się Zarządzenie nr 11/2016 Rektora APS w  sprawie  zasad  przygotowania  prac  dyplomowych  oraz  zdawania  egzaminów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warto zwrócić uwagę na modyfikację dotychczasowej procedury składania przez studenta pracy dyplomowej. Obecnie będzie wyglądała następująco:

  • Student składa na ręce promotora zatwierdzoną przez niego, ostateczną wersję pracy dyplomowej nagraną na płycie (wersję papierową dostarcza później).
  • Promotor przekazuje płytę z pracą do sekretariatu instytutu.
  • Sekretariat instytutu wprowadza plik z pracą do systemu APD oraz rozpoczyna procedurę sprawdzania pracy z wykorzystaniem programu antyplagiatowego.
  • Po zaakceptowaniu przez promotora raportu z systemu antyplagiatowego wpisywane jest do USOS zaliczenie seminarium dyplomowego (promotor wpisuje je dopiero wtedy, aby nie było konieczności anulowania zaliczenia w przypadku stwierdzenia nieoryginalności pracy).
  • Student drukuje z systemu APD wersję papierową swojej pracy (po jej zatwierdzeniu w systemie i sprawdzeniu z wykorzystaniem programu antyplagiatowego) i przekazuje promotorowi. Ważne! Na wydruku pracy będzie widoczny znak wodny, co ułatwi promotorowi stwierdzenie, czy jest to właściwa wersja pracy.

Zachęcamy wszystkich promotorów do zapoznania się z całością zarządzenia. Dokumentjest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

21 listopada zamieszczone zostało w Intranecie Zarządzenie nr 15/2016 Rektora APS w sprawie określenia zakresu obowiązków prorektorów. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

21 listopada ukazało się Zarządzenie nr 16/2016 Rektora APS w sprawie zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zmiana dotyczy składu komisji ds. socjalnych  APS. Obecnie komisję stanowią: zastępca  Kanclerza i po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni. Zarządzenie można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

22 listopada Rektor APS wydał Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie określenia zasad podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz sposobu ich rozliczania. Dokument powinien zainteresować wszystkich pracowników, jak również  osoby niebędące pracownikami (studentów, doktorantów, emerytowanych nauczycieli), które wyjeżdżają służbowo w związku z realizacją zadań na rzecz Uczelni lub w związku z tokiem studiów.  W zarządzeniu opisano postępowanie przy wydaniu polecenia wyjazdu służbowego oraz tryb rozliczania podróży służbowych (krajowych i zagranicznych). Warto wiedzieć, że w przypadku podróży krajowej za podstawowy środek transportu uznawany jest pociąg II klasy. Zarządzenie wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 - Polecenie  wyjazdu  służbowego i rachunek kosztów podróży oraz Załącznik nr 2 - Ewidencja  przebiegu  pojazdu) dostępne jest w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS oraz na stronie WSNS w zakładce Ważne dokumenty.

23 listopada Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komisji ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Regulamin dotyczy przewodów, które dopiero będą wszczynane. W przypadku przewodów już wszczętych, obowiązują zapisy wcześniejszego regulaminu. Dokumenty będą dostępne wkrótce w Intranecie  w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS.

23 listopada podczas posiedzenia Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych prezentowane były „Sprawozdania z realizacji zakładanych efektów kształcenia” na wszystkich trzech kierunkach: pracy socjalnej, socjologii i psychologii.

23 listopada członkowie Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych mieli okazję zapoznać się z działalnością Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. O wyjątkowych i znaczących osiągnięciach Porozumienia opowiadał dr hab., prof. APS Paweł Bronowski. Więcej o Porozumieniu można przeczytać tutaj.

24 listopada ukazało się Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana WSNS w sprawie Regulaminu Akademickiej Poradni Psychologicznej. Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Dziekana WSNS.

24 listopada ukazało się Zarządzenie nr 3/2016 Dziekana WSNS w sprawie Regulaminu Akademickiej Poradni Prawnej dla Studentek i Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zarządzenie i Regulamin są dostępne w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Dziekana WSNS.

28 listopada ukazał się Zarządzenie nr 18/2016 Rektora APS w  sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet jest jednostką ogólnouczelnianą, która prowadzi zajęcia dydaktyczne na zasadach i w formie określonej przez Rektora.

29 listopada Koło Naukowe SCIENTIA zainicjowało cykl spotkań naukowych z pracownikami Instytutu Psychologii. Pierwszy wykład pt. „O męskości, kobiecości i efektach zagrożenia tożsamości płci” wygłosiła dr Karolina Konopka (IP).