Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

STYCZEŃ 2017

2 stycznia Rektor APS wydał zarządzenie nr 34/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS oraz na stronie  WSNS w zakładce Ważne dokumenty.

9 stycznia ukazało się zarządzenie nr 35/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej. Zmiany dotyczą jedynie prac dyplomowych na kierunku Edukacja artystyczna. Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne jest w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

13 stycznia Rektor APS wydał zarządzenia nr 37/2017 w sprawie  ustalenia Regulaminu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

16 stycznia zarządzeniem nr 38/2017  Rektor APS powołał Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Do  zadań Centrum  należy  przeprowadzanie  egzaminów  Pearson  Test  of  English General, a jego pracami  Centrum  kieruje  Kierownik  Studium  Praktycznej  Nauki  Języków  Obcych Akademii.

17 stycznia Koło Naukowe SCIENTIA zorganizowało drugie, z cyklu „Zbadaj psychologię!”, spotkanie naukowe z pracownikami Instytutu Psychologii. Wykład pt. „Neuronauka behawioralna - biologiczny fundament psychologii” wygłosił dr Paweł Boguszewski (IP).

18 stycznia,  uchwałą Senatu APS nr 15/2017,  przyjęty został Regulamin studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, który obowiązywał będzie od roku akademickiego 2017/2018. Główne zmiany dotyczą kwestii egzaminów poprawkowych, komisyjnych i przedłużania terminu składania prac dyplomowych. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

18 stycznia Senat APS przyjął uchwałę nr 16/2017 w sprawie w sprawie przyjęcia Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Nowy Statut jest dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

18 stycznia Senat APS podjął uchwałę nr 17/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Etyki Badań Naukowych. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu oraz na stronie  WSNS w zakładce Nauka na Wydziale→ Etyka badań naukowych.

20 stycznia odbyła się konferencja naukowa „Instytucje i obywatele w społeczności lokalnej na przykładzie Pułtuska”, organizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz studentów kierunku Socjologia. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień związanych z potrzebami różnych pokoleń mieszkańców i sposobami ich zaspokajania, aspiracjami życiowymi i edukacyjnymi młodzieży, jak również aktywnością zawodową i społeczną młodych mieszkańców wsi.

20 stycznia na Cmentarzu Powązkowskim z wielkim smutkiem pożegnaliśmy naszą Koleżankę, długoletnią pracowniczkę Instytutu Psychologii, dr Izabelę Tabak. Zbyt szybko odeszłaś…

23 stycznia Rektor APS wydał zarządzenie 39/2017 ustanawiające Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

24 stycznia Rektor APS powołał swoim zarządzeniem Radę Programową Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych reprezentowany jest w niej przez dr hab., prof. APS Helenę Ciążelę (IFiS), która jest przewodniczącą Rady oraz  dr hab., prof. APS Pawła Bronowskiego (IP).