Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

MARZEC 2017

3 marca odbyła się II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Psychologiczna „Profesjonalizm to Podstawa”. Celem konferencji była wymiana wiedzy oraz doświadczeń młodych badaczy nauk społecznych: prezentacja profesjonalnych badań młodych naukowców, projektów ciekawych badań, jak również – co ciekawe - prezentacja badań z wynikami nieistotnymi statystycznie. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Scientia.

4 marca Koło Naukowe Scientia zorganizowało kolejny wykład z cyklu spotkań naukowych z pracownikami Instytutu Psychologii „Zbadaj psychologię!”. Tym razem dr Paweł Smółka (IP) podjął próbę udzielania odpowiedzi na pytanie: „Psychologia stosowana, startupy i nowe opcje kariery. Jak nauki behawioralne mogą inspirować i wspierać nowatorskie przedsięwzięcia?”.

6 marca ukazało się Zarządzenie nr 47/2017 Rektora APS w sprawie ustalenia wzorów umów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora. Dokument, wraz z załącznikami, dostępny jest w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

6 marca ukazało się również Zarządzenie nr 46/2017 Rektora APS w sprawie zasad ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji promotora oraz za opracowanie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz doktora honoris causa w APS. Zarządzenie jest dostępne w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

15 marca Senat APS podjął uchwałę nr 27/2017 w sprawie limitów przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. W kolejnym roku Uczelnia przyjmie mniej studentów. Uchwała jest dostępna w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

15 marca Senat APS uchwalił  wytyczne dla rad wydziałów dotyczących projektowania programów kształcenia studiów doktoranckich (Uchwała nr 28/2017) oraz zasady kalkulacji kosztów w przewodzie doktorskim, habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przeprowadzanych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Uchwała nr 29/2017). Obydwa dokumenty dostępne są w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.  

22 marca Rada WSNS wystosowała do Rektora APS wniosek  o utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii. Z treścią wniosku (Uchwała nr 18/2017) można zapoznać się w  Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS.

22 marca Rada WSNS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii. Funkcję będzie pełnić prof. dr hab. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska (IP).