Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

WRZESIEŃ 2016

13 września ukazało się Zarządzenie Dziekana WSNS nr 7/15-16 w sprawie szczegółowej organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017. Zawiera ono załączniki: organizację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wykaz osób pełniących w bieżącym roku ważne funkcje (doradców studentów, opiekunów praktyk i kierowników specjalności). Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne jest w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Dziekana WSNS oraz na stronie  WSNS →Instytut →Ważne dokumenty.

14 września ukazało się Zarządzenie Dziekana WSNS nr 8/15-16 w sprawie ustanowienia pełnomocnika dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się. Pełnomocnikiem został dr Wiktor Wolman (IFiS).

21 września Senat APS wysłuchał sprawozdania z działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016 oraz informacji o  działaniach USZJK  planowanych w nadchodzącej kadencji.

21 września Senat APS wybrał przewodniczących komisji senackich na lata 2016-2020. Są wśród nich reprezentanci Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Przewodniczącą Komisji Etyki Badań Naukowych będzie dr hab., prof. APS Helena Ciążela (IFiS), a przewodniczącym Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich - dr hab., prof. APS Piotr Kwiatkowski (IFiS). Senat dokonał również wyboru przewodniczących komisji dyscyplinarnych. Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów będzie przewodniczył dr hab., prof. APS Paweł Bronowski (IPS), natomiast Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów - dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek (IFiS).

24 września Wydział Stosowanych Nauk Społecznych po raz trzeci wziął udział w Festiwalu Nauki. Tym razem spotkania festiwalowe organizowane były pod hasłem „Klucz do emocji". Nad całością przedsięwzięcia czuwały: dr Ewa Grudziewska (IPSiPS) oraz prodziekan ds. dydaktyki dr Agnieszka Bieńkowska (IPS).

27 września ukazało się Zarządzenie Dziekana WSNS nr 9/15-16 w sprawie powołania na nową kadencję Zespołu ds. Jakości Kształcenia w składzie: dr Ewa Witkowska (przewodnicząca), dr Mateusz Radzki, dr Jolanta Zozula oraz dr hab., prof. APS Maryla Sawicka (konsultant merytoryczny).

27 września Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Stypendium otrzymała dr Anna Zajenkowska (IPS). Gratulujemy!

28 września Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjęła nowy Regulamin praktyk na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych, który będzie obowiązywał od roku akademickiego 2016/2017. Rada Wydziału przyjęła również nowe Zasady praktyk. Dokumenty będą dostępne wkrótce w Intranecie  w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS oraz na stronie internetowej WSNS w zakładce Ważne dokumenty.

28 września Rada Wydziału podjęła decyzję w sprawie zatrudnienia nowych pracowników. W gronie pracowników Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej witamy mgr Mateusza Bieńkowskiego, a Instytutu Psychologii Stosowanej – dr Tomasza Prusińskiego, mgr Katarzynę Chotkowską oraz mgr Dominikę Zakrzewską-Olędzką.