EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

12-10-2017

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

WRZESIEŃ 2017

 

11 września ukazało się zarządzenie nr 73/2017 Rektora APS w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania. Dokument, wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu, jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

11 września ukazało się również Zarządzenie Nr 74/2017 Rektora APS w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania. Zarządzenie i regulamin dostępne są w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

18 września Dziekan WSNS wydała zarządzenie nr 11/2017 w sprawie szczegółowej organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018. Zarządzenie precyzuje między innymi kwestie: zadań nauczycieli akademickich, zadań jednostek organizacyjnych wydziału, rejestracji na fakultety i seminaria dyplomowe, rekrutacji na specjalności. Załączniki do zarządzenia dotyczą: terminów ważnych wydarzeń na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych (w tym terminów aktywności protokołów zaliczeniowych w USOS), przewidywanej liczby grup na poszczególnych specjalnościach oraz osób pełniących ważne funkcje (doradców studentów, opiekunów praktyk i kierowników specjalności). Dokument wraz z załącznikami jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Dziekana WSNS.

 

23 września Wydział Stosowanych Nauk Społecznych po raz czwarty wziął udział w Festiwalu Nauki. Nad całością przedsięwzięcia czuwały: dr Ewa Grudziewska (IPSiPS) oraz prodziekan ds. dydaktyki dr Agnieszka Bieńkowska (IPS).

 

27 września Senat APS podjął uchwałę nr 55/2017 w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i przyjęcia tekstu jednolitego. Nowy  Statut jest dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

27 września Senat APS podjął także uchwałę nr 54/2017 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich. Dokument będzie wkrótce dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

27 września Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjęła nowe regulaminy seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego (licencjata, magistra). W regulaminach pojawiły się nowe zapisy dotyczące przedłużenia terminu składania  pracy dyplomowej (do 15 września) oraz obrony (najpóźniej do 30 września danego roku akademickiego). Wprowadzone zmiany to efekt obowiązywania nowego Regulaminu studiów w APS. Dokumenty będą dostępne wkrótce w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS.

 

27 września Rada Wydziału podjęła decyzję w sprawie zatrudnienia nowych pracowników. W gronie pracowników Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej witamy dr Annę Chmielewską, Instytutu Psychologii – dr Łukasza Zaborka, dr Marcina Sękowskiego i dr Ewę Mrożniak, a Instytutu Filozofii i Socjologii – dr Katarzynę Łukaszewską i dr Jarosława Janowskiego. Życzymy sukcesów!

 

Aktualności

04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
04-10-2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacy…
03-10-2017

95 lat APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kończy w tym roku 95 lat. Rok Jubileuszowy to dobry czas do refleksji nad przeszłością i do wskazania możliwych kierunków rozwoju.