EN

 

Logo APS ludzikWydział Stosowanych Nauk Społecznych

patronuje Porozumieniu na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

od momentu jego powołania w 2014 roku

 

 

Logo P napis

 

Wszystkie osoby zainteresowane działaniami Porozumienia bądź chcące do niego dołączyć
zapraszamy do kontaktu mailowego: porozumienie@aps.edu.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia funpage Porozumienia na Facebooku: 
www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie

Aktualne informacje na naszej stronie internetowej www.czasnaporozumienie.pl

 

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie to jedyna tego typu grupa w Polsce prowadząca regularne działania od dłuższego czasu. Celem Porozumienia jest wykorzystanie potencjału osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez interdyscyplinarne wsparcie osób chorujących psychicznie oraz zacieśnianie współpracy osób chorujących psychicznie i profesjonalistów.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest patronem tego przedsięwzięcia od kwietnia 2014 roku. Od tego czasu udziela Porozumieniu wsparcia merytorycznego i tworzy przestrzeń do działań.

Aktywność Porozumienia skupia się na realizacji dwóch głównych zadań: poprawie efektywności systemu leczenia i wsparcia osób chorujących psychicznie oraz umacnianiu osób  chorujących psychicznie.

 

ZADANIE - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU LECZENIA I WSPARCIA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

W ramach działań Porozumienia, zmierzających ku poprawie skuteczności systemu leczenia i wsparcia, organizowane są konferencje, które mają zapraszanym profesjonalistom przybliżyć sytuację, jak również potrzeby i oczekiwania osób chorujących psychicznie bądź doświadczających kryzysów psychicznych. Wszystkie konferencje odbywają się na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 • 12.06.2014 - Konferencja Inaugurująca działalność Porozumienia
 • 09.10.2014 - „Mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie”
 • 14.05.2015 - „Jak skutecznie wspierać osoby chorujące psychicznie. 20 lat działalności Środowiskowych Domów Samopomocy”
 • 19.11.2015 - „Samopomoc i Partnerstwo. Nowe perspektywy we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”
 • 02.12.2016 - „Od potrzeb do działań - Ruch Samopomocowy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”

 

ZADANIE - UMACNIANIE OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

logo TROP-uW ramach Porozumienia funkcjonuje Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Od grudnia 2013 roku spotkania Grupy Wsparcia TROP odbywają się regularnie, raz w miesiącu. W ostatnich trzech latach było to ponad 30 spotkań, w których wzięło udział łącznie ok. 80  osób - użytkowników psychiatrii zaangażowanych w samopomoc. Na wszystkich spotkaniach planowano i przygotowywano działania kierowane bezpośrednio do osób zainteresowanych i ich szeroko rozumianego otoczenia. Część z planów udało się zrealizować:

 • Ocena opieki medycznej i niemedycznego wsparcia środowiskowego osób po kryzysie psychicznym z perspektywy uczestników lokalnych placówek wsparcia

Było to niezależne badanie, zaplanowane i wykonane przez użytkowników psychiatrii, którym objęto 69 respondentów po kryzysie psychicznym, w tym 29 kobiet i 40 mężczyzn, w wielu 23 do 74 lat. Ankietowano osoby, które były hospitalizowane i aktualnie pozostają pod opieką placówek wsparcia środowiskowego.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów kwestionariuszowych, techniką „papier i ołówek”. Badanie trwało od 30.04 do 30.05.2014 roku, a przeprowadzono je w 6 lokalnych placówkach wsparcia środowiskowego osób po kryzysie psychicznym usytuowanych na terenie m.st. Warszawy oraz w Ząbkach.

 • Doradcy Telefoniczni

Jest to inicjatywa, która ma na celu wsparcie emocjonalne i informacyjne dla osób po kryzysie psychicznym i ich rodzin. Trwa nieprzerwanie od lutego 2015 roku i polega na prowadzeniu telefonicznych konsultacji. Funkcję Doradców Telefonicznych pełnią osoby po kryzysie psychicznym, czyli eksperci przez doświadczenie. Program jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy.

 • Edukatorzy Praw Obywatelskich

Było to pierwsze tego typu w Polsce szkolenie przygotowane wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, adresowane do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Ideą szkolenia było zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania praw obywatelskich w tej grupie. W szkoleniu wzięło udział 25 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (ukończyły go 23 osoby). Zajęcia odbywały się w siedzibie RPO oraz w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Szkolenie trwało od września do grudnia 2014 roku. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 9.01.2015 r. w siedzibie RPO. Po zakończeniu kursu przeprowadzono dodatkowe szkolenie dla osób, które zdecydowały się krzewić idee praw człowieka w środowisku osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Po zakończeniu szkolenia podjęte zostały dodatkowe działania polegające na edukacji i interwencjach dotyczące praw człowieka w warszawskich programach wsparcia środowiskowego oraz placówkach służby zdrowia.

 • Destygmatyzacja

W ramach działań zmierzających do destygmatyzacji osób chorujących psychicznie organizowane są prelekcje dla uczniów, studentów, organizacji i udział w konferencjach naukowych. TROP ma na koncie: 20 prelekcji dla uczniów gimnazjum i liceów, 15 prelekcji dla studentów, spotkanie edukacyjne dla wolontariuszy i pracowników ITAKI Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, spotkanie edukacyjne z wolontariuszami Telefonu Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prelekcje dla warszawskich OPS i uczestnictwo w 6. ogólnopolskich konferencjach naukowych.

 • „Poradnik – Informator, czyli jak znaleźć wsparcie i poszerzać swoje możliwości”

Efektem aktywności Grupy Wsparcia TROP jest publikacja zawiera teksty dotyczące sposobów radzenia sobie z kryzysem oraz życia z chorobą. Zostały one przygotowane przez członków grupy. W Poradniku zamieszczono praktyczne porady dotyczące takich zagadnień jak radzenie sobie z objawami, przyjmowanie leków, kwestie związane z ukrywaniem choroby, hospitalizacje, kontakty z bliskimi. Kolejne edycje poradnika ukazały się w: 2014, 2015 i 2016 roku.

 

Poradnik-Informator

 

 • Biuletyn „TROPiciel”

Biuletyn „TROPiciel” jest publikacją o charakterze informacyjnym. Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem, o czym świadczy fakt, że wydawanie biuletynu uzyskało dofinansowanie ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Biuletyn

 

 • Interwencje motywujące do udziału w Grupie Wsparcia TROP

Jest to program adresowany do osób korzystających z programów wsparcia oraz leczących się w placówkach psychiatrycznych. Członkowie Grupy Wsparcia TROP opracowali scenariusz dwudniowego szkolenia. Jest to kolejne przedsięwzięcie, przyjęte z uznaniem i w konsekwencji także dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 • Kurs „Ekspert przez doświadczenie”

Program przygotowany przez APS i TROP, dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Powstał z myślą o ekspertach w zespołach decydujących w ważnych dla środowiska sprawach (takich jak np. deinstytucjonalizacja).

 • Wystąpienia w mediach

Członkowie Grupy Wsparcia TROP kilkakrotnie wystąpili w Polskim Radio 24 (program „Przełamać tabu choroby psychicznej”), w TOK FM (odcinek audycji „Transformacja”). Porozumienie rozpowszechnia informacje również przez Internet. Informacje o działalności TROPU-u pojawiły się także w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej oraz na stronach internetowych organizacji związanych z psychiatrią środowiskową. Również w piśmie „Psychiatra” regularnie pojawiają się ich teksty.