EN

Bartczak Jowita

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut  Filozofii i Socjologii, Zakład Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktorat dyscyplina, wydział, uczelnia – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, uzyskany w 2005r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej

magisterium dyscyplina, wydział, uczelnia – magister socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1996); magister pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (1998)

Zainteresowania naukowe

Socjologia sekt i nowych ruchów religijnych, tożsamość, aspiracje edukacyjne młodzieży

Najważniejsze publikacje

 1. Wizerunek kobiety i mężczyzny w Jestem i Urodzie, w: R. Siemieńska (red.) Portrety kobiet i mężczyzn, Scholar 1997
 2. Prostytucja jako zjawisko społeczne – wybrane zagadnienia, w: L. Malinowski, M. Orłowska (red.) Prace badawcze Katedry Nauk Społecznych nr 2, Wydawnictwo WSPS 2000r.
 3. Sekty – drogi wyjścia, w: M. Orłowska, L. Malinowski (red.) Praca socjalna. W poszukiwaniu metod i narzędzi, Wyd. Akademickie „Żak”
 4. Sekty religijne w świadomości studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, w: Człowiek w sieci zniewolonych dróg. Artykuły konferencyjne, Pułtusk 2007
 5. Fenomen sekt religijnych – rozważania na temat przyczyn atrakcyjności sekt religijnych, w: Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo nr 2, Wydawnictwo APS 2009
 6. Socjologia sekt i nowych ruchów religijnych – wybrane zagadnienia, w: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, (red.) A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wyd. APS, Warszawa 2012 (wyd. II)
 7. Wymiary tożsamości, w: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, tom II (red.) A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wyd. APS, Warszawa 2013.
 8. Młodzież na progu dorosłości: zagrożenia, trudności , szanse, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji , Lublin 20-21 maja 2014r., referat: Identyfikacja regionalna i narodowa uczniów ze środowiska o wysokim bezrobociu w świetle ich planów i aspiracji życiowych
 9. Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 21 listopada 2014r., referat: Identyfikacja regionalna uczniów gminy Prostki w świetle ich planów i aspiracji życiowych - komunikat z badań
 10. Pomiędzy pamięcią a historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 10-11 września 2015r., referat: Identyfikacja regionalna młodzieży gimnazjalnej gminy Prostki oraz próby jej kształtowania.
 11. Solidarność w czasach nieufności, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk 14-17 września 2016r., referat: Aspiracje edukacyjne i życiowe młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gminy Prostki
 12. Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie. Teoria i praktyka badawcza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 12-13.2016r., referat: Tożsamość regionalna młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gminy Prostki i miasta Wołomin

Projekty badawcze

Proszę podać najważniejsze projekty badawcze (tematy oraz pełnione funkcje)

2012 – 2013: „Rola społeczności lokalnych w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych w nowych ośrodkach akademickich”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska- Żochowska. Członkowie projektu: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

2013 – 2014: Identyfikacja regionalna i narodowa uczniów gminy Prostki w świetle ich planów i aspiracji życiowych (badanie pilotażowe), kierownik projektu: dr Jowita Bartczak

2013 – 2014: „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska- Żochowska. Członkowie projektu: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

2015: Glokalizm a aspiracje edukacyjne młodego pokolenia w świetle badań w powiecie wołomińskim, kierownik projektu: dr Jowita Bartczak

2016 : „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska- Żochowska. Członkowie projektu: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

Pełnione ważne funkcje

Proszę wpisać pełnione ważne funkcje naukowe i społeczne np. członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych, redakcjach czasopism naukowych itp..

Od 2016 – prodziekan ds. studenckich WSNS

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Spacery z psem, słuchanie muzyki (praktycznie każdej), filmy i KSIĄŻKI

dr Jowita Bartczak
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego