EN

Bogumił Zuzanna

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Doktor nauk humanistycznych specjalność socjologia, Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

magisterium z etnologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

W dotychczasowych badaniach zajmowałam się konfliktami religijnymi na Ukrainie, problematyką pamięci (głównie w Rosji), jak również znaczeniem wystaw historycznych w Europie Środkowo Wschodniej. Obecnie zajmuję się religijnym wymiarem pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej, problematyką zawłaszczania przez różne grupy religijno-narodowe przestrzeni o znaczeniu symbolicznym, wynajdywaniem i tworzeniem nowych bohaterów narodowych, w tym w sposób szczególny kulturowym i politycznym znaczeniem męczenników XX-wieku, jak również znaczeniami przekazu muzealnego oraz kulturowymi i politycznymi sensami wystaw historycznych opowiadających o XX-wiecznej historii w Europie Środkowo-Wschodniej.

Najważniejsze publikacje

Książki:

Z. Bogumił, J. Wawrzyniak, T. Buchen, C. Ganzer, M. Senina. 2015. The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums. Oxford & New York: Berghahn Books.

Z. Bogumił, Pamięć Gułagu, Universitas, Kraków 2012.

Artykuły:

Bogumił, Z. 2016. „Chłopska pamięć wojny – na przykładzie fotografii Feliksa Łukowskiego”, Kultura i Społeczeństwo, nr 1: 101-125.

Z. Bogumił, J. Wawrzyniak. 2016. War Trauma in the City Museums of Saint Petersburg, Warsaw, Dresden, w: A. Wolff-Powęska, P. Forecki (red.), World War II and Two Occupations. Dilemmas of Polish Memory. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, s. 145-167.

Z. Bogumił. 2016. The Solovetski Islands and Butovo as two "Russian Golgothas". New Martyrdom as a Means to Understand Russian Repression, w: Felicitas Fischer von Weikersthal and Karoline THaidigsmann (red.): (Hi-)Stories of the Gulag. Fiction and Reality. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, s. 133-154.

Bogumił, Z, Moran, D & E Harrowell. 2015. “Sacred or Secular? ‘Memorial’, the Russian Orthodox Church, and the Contested Commemoration of Soviet Repressions”, Europe-Asia Studies 67 (9) 1416-44.

Z. Bogumił. 2014. „Pamięć drugiej wojny światowej w rosyjskich regionach: na przykładzie muzeów regionalnych Republiki Komi”, Kultura i Społeczeństwo, nr 3: 47-65.

 Z. Bogumił, Stone, Cross and Mask: Searching for Language of Commemoration of the Gulag in the Russian Federation, „Polish Sociological Review”, nr 1, 2012, s. 71 – 90.

Z. Bogumił, Miejsce pamięci versus symulacja przeszłości – druga wojna światowa na wystawach historycznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, 2011, s. 149-170.

Z. Bogumił, J. Wawrzyniak, Narracje zniszczenia: Trauma wojenna w muzeach miejskich Petersburga, Warszawy i Drezna, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, 2010, s. 3-21.

Z. Bogumił, Konflikty pamięci? − o interpretacjach historii Gułagu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, 2010, s. 23-40.

Z. Bogumił, Historia tragiczna i heroiczna – Rosja wobec swojej XX-wiecznej represyjnej przeszłości na przykładzie Republiki Komi, w: Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński, 20-lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, s. 117-133.

Z. Bogumił, Wizerunek wroga. Wizualizacje II wojny światowej w muzeach miejskich Drezna, Warszawy i Petersburga, w: Elżbieta Nieroba (red.) Targowisko przeszłości: społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym, Warszawa 2012, s. 85-104.

Projekty badawcze

Koordynator grantu NCN (2014-2017): Milieux de mémoire w Europie Środowo-Wschodniej – przykład Polski.

Wykonawcy: dr Małgorzata Głowacka-Grajper (IS UW), dr Marta Karkowska (IFiS PAN), prof. Dominique Moran (University of Birmingham), Diana Roberts

Celem projektu jest ustalenie czy religijny wymiar pamięci jest zjawiskiem marginalnym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, charakterystycznym jedynie dla pola religii, czy może jest to element determinujący sposób funkcjonowania pamięci w tym regionie? Projekt zakłada przeprowadzenie refleksji teoretycznej i operacjonalizację koncepcji milieu de mémoire na użytek badań rzeczywistości społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej, a następnie przeprowadzenie empirycznej weryfikacji tej tezy na podstawie materiału zebranego w trakcie jakościowych badań terenowych. Projekt zakłada sprawdzenie, czy druga wojna światowa, jak również okres represji sowieckich i reżimów komunistycznych nie są postrzegane jako sytuacje porównywalne do cierpienia zaznanego przez pierwszych chrześcijan i dlatego tak znacząco napełniają milieu de mémoire nowymi znaczącymi treściami, co znajduje swój wyraz w tworzonych obecnie projektach pamięci.

Współpraca międzynarodowa

03.09 – 31.10.2011: Visiting Fellowship w Aleksanteri Institute w Helsinkach. Projekt: Novomuchenichestvo – the Orthodox Interpretation of the Experience of the Soviet Repressions.

16.09 – 01.10.2010: gość projektu: "Zwischen religiöser Tradition, kommunistischer Prägung und kultureller Umwertung: Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas seit 1989" w Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) w Lipsku.

Pełnione ważne funkcje

Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Współpracownik Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej w IS UW http://www.is.uw.edu.pl/pl/instytut/zaklady-i-pracownie/pracownie/miedzyzakladowa-pracownia-pamieci-spolecznej/

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

dr Zuzanna Bogumił
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego