EN

Ciążela Helena

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra  Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Filozof, etyk, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Magister filozofii (specjalność nauczycielska) - 1979, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii - 1987, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii – 2008.

Zainteresowania naukowe

W swoich badaniach koncentruje się  na zagadnieniach filozofii praktycznej pojawiających się w kontekście rozwoju cywilizacji współczesnej i problemów globalnych. Wiodącym nurtem jej rozważań jest etyka odpowiedzialności globalnej kontynuująca myśl Georga Pichta, Aurelio Peccei i Hansa Jonasa.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu etyki.

Wybrane publikacje:

H. Ciążela, Obecny renesans idei społeczeństwa obywatelskiego a autonomiczność jednostki, w: M. Orłowska, M. Jaworowska, H. Ciążela, Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce, Wyd. APS, Warszawa 2001.

H. Ciążela, Idea zrównoważonego rozwoju a współczesna kondycja moralna, „Prakseologia” 2004, nr 144.

H. Ciążela, Nowy indywidualizm i jego perspektywy, /w:/ Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji, (red.) R. Czyżewski, B. Drozdowicz, Słupsk 2005.

H. Ciążela, Szkoła i wychowanie wobec problemu etyki globalnej, /w:/ Filozofia w szkole VI. Współczesne dylematy i wyzwania etyczne, (red.) B. Burlikowski, W. Rechlewicz, Kielce 2005.

H. Ciążela, Edukacja wobec etycznego wymiaru idei rozwoju trwałego i zrównoważonego, „Prakseologia” 2005, nr 145.

H. Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej, Wyd. APS, Warszawa 2006.

H. Ciążela, O etyce odpowiedzialności globalnej – perspektywa historyczna i stan współczesny, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 2 (71).

H. Ciążela, Czy ekologia musi być antropocentryczna? Wokół poglądów Luca Ferry’ego, „Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development” Nr 2 / 2009.

H. Ciążela, Elzenberg, Gandhi and the Historical Perspective ( The Problem of ‘One’s Own Face’ in Fight Over Word Outlook, “Dialogue and Universalism”, Vol. XIX, No. 8-9/2009.

H. Ciążela, W. Tyburski, W. Dziarnowska (red.), Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym, Wyd. APS, Warszawa 2010.

H. Ciążela, Współczesna etyka wobec wyzwań eugeniki liberalnej, w: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, (red.) A. Kiepas i E. Struzik, Wyd. UŚ, Katowice 2010.

H. Ciążela, Etyka wobec rozwoju cywilizacji współczesnej i generowanych przez nią zagrożeń globalnych, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” nr 3/2012.

H. Ciążela, W. Tyburski, (red.), Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, Wyd. APS, Warszawa 2012.

H. Ciążela, Julian Ochorowicz i edukacyjny ethos pozytywizmu warszawskiego, w: Wokół historii wychowania. W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, (pod red.) H. Markiewiczowej, Wyd. APS, Warszawa 2014.

H. Ciążela, Wokół biologii, ekonomii i moralności. Miejsce Thomasa Roberta Malthusa w historii etyki, w: Filozofia – Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, (red.) P. Domeracki, A. Grzeliński, R. Wiśniewski, Wyd. UMK, Toruń 2015.

H. Ciążela, P. Bernat, On the Need of Ethical Foundations for Global Education, "Studies in Global Ethics and Global Education" (6) 2016.

H. Ciążela, Sprawiedliwość społeczna w edukacji globalnej w perspektywie etyki odpowiedzialności globalnej, "Forum Pedagogiczne" (nr 2) 2017.

H. Ciążela, Wobec kryzysu humanitarnej wrażliwości. O potrzebie nowej etyki globalnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” Nr 1990 (112) 2017.

Pełnione funkcje:

2002 - 2006 kierownik specjalności przedmiotowej Nauczanie etyki

2007-2008 prodziekan Wydzialu Stosowanych Nauk Społecznych APS

2008 – 2016 prorektor ds. dydaktyki / ds. kształcenia

2008 – 2016 kierownik Zakładu Etyki

2016 – kierownik Katedry Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

Uczestnictwo w pracach towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział Warszawski

Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Polskie Towarzystwo Oceny Technologii

 

 

 

dr hab., prof. APS Helena Ciążela
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego