dr hab. prof. APS Anna Drabarek

dr hab. prof. APS Anna Drabarek

Kierownik Zakładu Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej

adrabarek(at)gmail.com

Habilitacja - „O poznawaniu dobra moralnego. Rożne rozumienie intuicji w etyce polskiej” UMCS Lublin

Doktorat – „Etyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” UMCS Lublin

Kariera naukowa

Habilitacja - „O poznawaniu dobra moralnego. Rożne rozumienie intuicji w etyce polskiej” UMCS Lublin

Doktorat – „Etyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” UMCS Lublin

Zainteresowania naukowe

Anna Drabarek - jest autorką wielu interesujących prac z dziedziny epistemologii wartości , metaetyki , relacji między etyką a życiem publicznym, etyką a polityką . Analizuje w swoich publikacjach kategorię sprawiedliwości w relacjach społecznych, problem wartości w demokracji , a także proces dewaluacji racjonalności . Napisała między innymi ciekawą książkę na temat „Poznawania dobra moralnego w etyce polskiej”. Interesują ją również zagadnienia intuicji moralnej i z tej dziedziny także opublikowała książkę noszącą tytuł „Intuicja – poznanie bezpośrednie”. Prof. Anna Drabarek jest również autorką znanej monografii na temat poglądów etycznych filozofów ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej , która ukazała się pod tytułem „Etyka umiaru. Ideał człowieka i jego szczęście w poglądach filozofów ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”. Przedmiotem jej wykładów i seminariów dla studentów są między innymi dylematy moralne współczesności , etyka w życiu publicznym , aksjoterapia, etyka prawnicza.

Najważniejsze publikacje

1. O poznawaniu dobra moralnego. Różne rozumienie intuicji w etyce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1999 r.

2. Etyka umiaru. Ideał człowieka i jego szczęście w poglądach filozofów ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004r.

3. Kazimierz Twardowski’s Ethical Approach, w: Polish Axiology: The 20th Century and Beyond, Polish Philosophical Studies, V, Washington 2005 r. ss.121-153.

4. The Conception of Goodness as an Absolute and Objective Property in Wladyslaw Tatarkiewicz’s Ethics, w: Polish Axiology: The 20th Century and Beyond, Polish Philosophical Studies, V, Washington 2005 r, ss.153-175.

5. Intuicja poznanie bezpośrednie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2006 r.

6. From Subjective Evaluations to Objective Values. Henryk Elzenberg’s Conception of Ethics, w: Dialogue and Universalism, Vol.XIX,No. 8-9/2009 r. ss.73-81.

7. Podmiot wartościowanie działanie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011r.

8. Wartości w demokracji, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012r.

9. Sprawiedliwość jako podstawowa kategoria życia społecznego, w: Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, Tom II, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej , Warszawa 2013, ss.11-28.

10. Zło jako konsekwencja narcyzmu i etnocentryzmu, w: Etyka a zło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego , Kraków 2013, ss.24-31.

Projekty badawcze

1. Kierownik projektu : „Dylematy pedagogiki tolerancji” APS 2009-2010r;

2. Kierownik projektu : „Kompetencje moralne w zarzadzaniu i dowodzeniu”

AON 2012-2013r;

3. Kierownik projektu: „Współczesne polemiki wokół Szkoły Lwowsko- Warszawskiej|” APS 2014-2015r.

4. Program badawczy Instytutu Psychologii PAN: Program Ministra, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 131/11H 11005180: „Szkoła Lwowsko-Warszawska a

wybrane problemy współczesnej psychologii, semiotyki i filozofii” – PAN Instytut Psychologii 201102015 r.

Pełnione ważne funkcje

2006-2008 – dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS

2007 – kierownik Zakładu Etyki APS

2008-2014 – kierownik Zakładu Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej APS

2008-2012 i 2012-2016 – Przewodnicząca Senackiej komisji Etyki Badań Naukowych

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

muzyka poważna, jazz, literatura piękna, jazda na rowerze