EN

Pawlak Robert

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Robert Pawlak ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim (1999).

W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW.

W latach 2000-2003 pracował jako konsultant i kierownik projektów w instytutach badawczych, następnie (2003-2006) był zatrudniony w Ministerstwie Edukacji Narodowej na stanowisku głównego specjalisty, gdzie odpowiadał za kontakty z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie edukacji. W latach 2005-2006 pełnił funkcję krajowego koordynatora międzynarodowego projektu OECD pt. „Przegląd tematyczny szkolnictwa wyższego”. W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pracuje od 2007 r. na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w socjologii edukacji, socjologii polityki i metodologii badań społecznych. Uczestniczy w projektach jakościowych i ilościowych

Zainteresowania naukowe

Socjologia edukacji, reformy oświatowe w Polsce i w świecie, metodologia badań społecznych.

Najważniejsze publikacje

Publikacje książkowe

R. Pawlak „Bon edukacyjny w polityce oświatowej”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, ss. 294

R. Pawlak „Reforma oświaty „po polsku”, czyli o tym jak rząd posyła sześciolatki do szkół”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, ss. 138.

D. Duch-Krzystoszek, A. Gruszecka-Tieśluk, R. Pawlak, E. Tarkowska „Organizacje partnerskie Fundacji Wspólna Droga w badaniach socjologicznych”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009, ss. 87.

Najważniejsze publikacje w czasopismach

R. Pawlak „Krakowski bon oświatowy. Studium empiryczne”, [w:] „Kultura i Edukacja”, nr 2(88) 2012, Toruń, s. 126-150.

R. Pawlak „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w szkołach. Studium empiryczne”, [w:] „Сoціологiя – coцiaлна рoбота – регуловання coцiaлних проблем”, Haціонaлний уніберситет „Львівська політехніка”,Kaфедра Сoціологiї i coцiaлнoї рoботи, Матеріали наукової студентcько-аспірантcькї конференції, 16-17 березня 2012 р. Львів-2012, s.91-95.

R. Pawlak „Social capital and education in Poland”, [w:] Соціальний капітал: сучасні аспекти дослідження та розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 29 вересня 2011р.); [за наук. ред. проф. М.П. Гетьманчука]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011.- 194с., s. 9-12.

R. Pawlak „Nierówności edukacyjne w Polsce” [w:] „Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod”, red. T. Kanash, E. Tarkowska, A. Firkowska-Mankiewicz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 193-21.

R. Pawlak „Warszawskie gimnazja w opiniach uczniów. Studium trzech przypadków”, [w:] „Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie”, red. J. Domalewski, K. Wasielewski, Toruń 2011, s. 27-43.

Pełna lista publikacji

Projekty badawcze

2013-2014: członek zespołu badawczego w ramach projektu pt. „Rola kobiet i mężczyzn w „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie”

2012-2013: członek zespołu badawczego w ramach projektu pt. „Rola społeczności lokalnych w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych w nowych ośrodkach akademickich”, kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska.

2011-2012: kierownik projektu badawczego pt. „Korzenie i uwarunkowania działań innowacyjnych w szkolnictwie”.

2009 r. kierownik projektu badawczego pt. „Finansowe i społeczne koszty zastosowania bonów oświatowych. Studium przypadku”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2004-2006 krajowy koordynator międzynarodowego projektu badawczego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. Przegląd tematyczny szkolnictwa wyższego.

Współpraca międzynarodowa

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

  • Referat na VIII naukowej konferencji pt. „World sociological theory and post-soviet transformations”, zorganizowanej przez Ukraińskie Towarzystwo Socjologiczne i Wydział Socjologii Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w dniach 21-22 kwietnia 2011 r. w Kijowie.

  • Referat na XXVI konferencji Nordyckiego Towarzystwa Socjologicznego pt. „Trust and Social Change”, 15-18 sierpnia 2012 r. w Reykjavik.

  • Referaty na konferencjach pt. „Kapitał społeczny” (29 września 2011 r.) oraz „Socjologia – praca socjalna – regulowanie problemów społecznych” (16-17 września 2012 r.) zorganizowanych przez Katedrę Socjologii i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Politechnika Lwowska.

  • Referat w czasie międzynarodowej konferencji „Dziecko w koncepcjach pedagogicznych”, 24 maja 2012 r. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

  • Udział w szkole letniej „Who is Sovereign? Citizenship in Europe and Beyond” zorganizowanej przez Institute for Social and European Studies (Węgry), 23 czerwca – 5 lipca 2013.

Hobby

Piłka siatkowa.

 

dr Robert Pawlak
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.