Prof. dr hab. Ryszard Radzik

Prof. dr hab. Ryszard Radzik

Stanowisko: profesor zwyczajny.

 Katedra Socjologii Kultury

E-mail: rradzik@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Tytuł profesora: profesor nauk społecznych. (2015).

habilitacja dyscyplina, wydział, uczelnia: stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego: praca habilitacyjna Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. (2001).

doktorat dyscyplina, wydział, uczelnia: stopień doktora w zakresie socjologii na Wydz. Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Pierwociny ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji Wschodniej w latach 1830-1863 (studia doktoranckie w IS, 1975-1978). (1979).

magisterium dyscyplina, wydział, uczelnia: tytuł magistra z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (1974)

Zainteresowania naukowe

Krótki opis najważniejszych zainteresowań naukowych: Procesy narodotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza na ziemiach wschodnich byłej Rzeczypospolitej), sowieckość, wspólnota ruska (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) w XIX-XXI w., inteligencja polska w XIX i XX stuleciu, transformacja społeczeństwa polskiego w III RP.

Najważniejsze publikacje 

  1. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. Wyd. UMCS, Lublin 2000, 301 s.

  2.  Kim są Białorusini?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 (także 2003 i 2004), 243 s.

  3. Беларусы (Погляд з Польшчы), Энцыклапедыкс, Мінcк 2002, 130 c.

  4. Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 171 s. (wspólnie z E. Mironowiczem i S. Tokciem).

  5. Вытокі сучаснай беларускасці. БеларусынафоненацыятворчыхпрацэсаўуЦэнтральна-УсходняйЕўропеХІХст., пер. з польск. мовы Н. Дзенісюк, навук. рэд. С. Рудовіч і С. Токць, Мінск: Медысонт, 2012, 376 с.

  6. Białorusini – między Wschodem a Zachodem, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 264 s.

  7. Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Lublin 2016, 216 s.

  8. Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 423 s.

  9. Sociology from Lublin, ed. R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki, Wyd. UMCS, Lublin 2014, 354 pp.

  10. Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association "Interservice" LTD", Kyiv 2015, 300 pp.

Współpraca międzynarodowa. Pełnione ważne funkcje

Z racji zawodowego zajmowania się Europą Środkowo-Wschodnią i Wschodnią współpraca po 1989 roku z wieloma naukowcami, uczelniami i instytucjami badawczymi na omawianym obszarze i niekiedy poza nim. Członkowstwo w różnych stowarzyszeniach naukowych (polskich i międzynarodowych), w tym pełnione funkcje, także członkowstwo w kilku radach naukowych pism… 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Turystyka