EN

Radzik Ryszard

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Kultury

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Tytuł profesora: profesor nauk społecznych. (2015).

habilitacja dyscyplina, wydział, uczelnia: stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego: praca habilitacyjna Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. (2001).

doktorat dyscyplina, wydział, uczelnia: stopień doktora w zakresie socjologii na Wydz. Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Pierwociny ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji Wschodniej w latach 1830-1863 (studia doktoranckie w IS, 1975-1978). (1979).

magisterium dyscyplina, wydział, uczelnia: tytuł magistra z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (1974)

Zainteresowania naukowe

Procesy narodotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza na ziemiach wschodnich byłej Rzeczypospolitej), sowieckość, wspólnota ruska (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) w XIX-XXI w., inteligencja polska w XIX i XX stuleciu, transformacja społeczeństwa polskiego w III RP.

Najważniejsze publikacje 

        Monografie:

 1. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. Wyd. UMCS, Lublin 2000, 301 s.

 2. Kim są Białorusini?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 (także 2003 i 2004), 243 s.

 3. Беларусы (Погляд з Польшчы), Энцыклапедыкс, Мінcк 2002, 130 c.

 4. Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 171 s. (wspólnie z E. Mironowiczem i S. Tokciem).

 5. Вытокі сучаснай беларускасці. Беларусы на фоне нацыятворчых працэсаў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе ХІХст., пер. з польск. мовы Н. Дзенісюк, навук. рэд. С. Рудовіч і С. Токць, Мінск: Медысонт, 2012, 376 с.

 6. Białorusini – między Wschodem a Zachodem, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 264 s.

 7. Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2016, 216 s.

 8. Вакол ідэнтычнасці беларусаў, пер. з польск. мовы С. Петрыкевіч, навук. рэд. Г. Сагановіч (Бібліатэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд"), Мінск: Лімарус, 2017, 309 с.

Redakcje:

 1. [Wspólred.] Białoruś: przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język, red. R. Radzik i M. Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, 255 s.

 2. [Współred.] Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, red. S. Kowalow, R.Radzik, M. Sajewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, 411 s.

 3. Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 423 s.

 4. Етносоціологічний та епістемологічний дискурс у науковому просторі / Etnosociological and epistemological discourse in scientific space, pед. В. Євтух, Р. Радзік, Г. Кіслa, Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервис», 2013, 260 с.

 5. Sociology from Lublin, ed. R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki, Wyd. UMCS, Lublin 2014, 354 pp.

 6. Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association "Interservice" LTD", Kyiv 2015, 300 pp.

 7. Contemporary Educational Challenges, ed. R. Radzik and A. Kisla, Wyd. UMCS, Lublin 2015, 191 pp.

 8. Współredakcja (wspólnie z M. Sajewiczem) pięciu tomów rocznika „Studia Białorutenistyczne”, t. 1-5 (2007-2011), Wyd. UMCS.

Pełna lista publikacji.

Współpraca międzynarodowa. Pełnione ważne funkcje

Z racji zawodowego zajmowania się Europą Środkowo-Wschodnią i Wschodnią współpraca po 1989 roku z wieloma naukowcami, uczelniami i instytucjami badawczymi na omawianym obszarze i niekiedy poza nim. Członkowstwo w różnych stowarzyszeniach naukowych (polskich i międzynarodowych), w tym pełnione funkcje, także członkowstwo w kilku radach naukowych pism… 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Turystyka

 

 

prof. dr hab. Ryszard Radzik
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego