EN

Siemieńska-Żochowska Renata

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

1992: Tytuł profesora socjologia

1977: stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii na Wydz. Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: praca habilitacyjna: Siła tradycji czy siła interesów. O Białym Ruchu Etnicznym w Stanach  Zjednoczonych” .

1969: stopień doktora socjologii na Wydz. Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca doktorska:  Studia nad procesami adaptacji robotników huty im. Lenina chłopskiego pochodzenia oraz ich rodzin do warunków do życia w środowisku miejskim (promotor: prof. dr hab. K. Dobrowolski)

1962: stopień magistra z socjologii na Wydz.  Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska: Mała wiejska społeczność terytorialna. Próba analizy socjologicznej na przykładzie osiedla Grochalowy Potok w Rzepisku na Spiszu. (promotor: prof. dr hab. K. Dobrowolski).

1961: stopień magistra z geografii (geografii społecznej), praca magisterska: Problemy                            wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez pracowników Huty Stali w Krakowie (promotor: prof. dr hab. A. Wrzosek)

Zainteresowania naukowe

Krótki opis najważniejszych zainteresowań naukowych.

Autorka publikacji dotyczących:

  • kształtowania się systemów wartości,
  • procesów demokratyzacji, budowy społeczeństwa obywatelskiego,
  • stosunków etnicznych,
  • funkcjonowania władz lokalnych,
  •  socjologii polityki i kultury politycznej,
  • problemów socjalizacji i edukacji oraz
  • sytuacji kobiet i mężczyzn w polityce, na rynku pracy, w nauce
  • godzenia obowiązków w sferze prywatnej i publicznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej;

Jeden z głównych autorów raportu „Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn”.

Najważniejsze publikacje

KSIĄŻKI I TOMY SPECJALNE :

- 1969, Nowe życie w nowym mieście (New Life in a New Town). Wiedza Powszechna, Warszawa

- 1978, Siła tradycji i siła interesów. O źródłach Białego Ruchu Etnicznego w Stanach Zjednoczonych. (Power of Tradition and Power of Interests. About Sources of the White Ethnic Movement in the United States). PWN, Warszawa

- 1985, (ed.) Women in Politics, Inter. Political Science Review, (6/3 (special volume),

- 1990, Płeć, zawód, polityka. Udział kobiet w życiu publicznym w Polsce (Gender, Occupation and Politics. Women's Participation in Public Life in Poland), Institute of Sociology, University of Warsaw Press, Warsaw

- 1990, Gender Inequality. A Comparative Study of Discrimination and Participation (co-author M. Vianello and al.), Sage

- 1997, (ed.) Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu i podręcznikach szkolnych . (Portraits of Women and Men in Mass Media and School Textbooks).Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung i Instytut Studiów Spolecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyd. Naukowe “Scholar”

- 2005, (ed.) Płeć - wybory - władza (Gender - Elections - Power) . Warsaw: Scholar

- 2007, (ed. with A. Zimmer) Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-National Perspective. Warsaw: Scholar.

Artykuły, rozdziały:

- 1999, Women and Men in the Project of Reform. A Study of Gender Differences Among Local Officials in Two Provinces in Poland. American Review of Public Administration.  vol.29. no.3. 225-239.(co -authors Debra W. Stewart, Norman Sprinthall).

- 2000, Women in Academe in Poland: Winners among Losers? (from the perspective of ten years of economic and political transformation in Poland in the 1990s). Higher Education in Europe vol.XXV/2.163-172.

2004, Values. W: Vianello M. , G. Moore (eds.) Women and Men in Political and Business Elites: A Comparative Study in the Industrialized World. Current Sociology , Vol.52/3 Monograph 1.429-458.

2009, Women’s Representation in the Polish Parliament and the Determinants of Their Effectiveness. W: M. Rueschemeyer, S. Wolchik (eds.) Women in Power in Post-Communist Parliaments. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 61-92.

2013, Allejandro Moreno, Renata Siemieńska, Miguel Basanez, Międzypokoleniowe różnice w orientacji na wartości i stosunku do demokracji i co z tego wynika (rezultaty Światowych Badań nad Wartościami) (Intergenerational Differences in Value Orientation and Attitudes toward Democracy and Its Consequences) In: Firkowska-Mankiewicz, Anna, Tatiana Kanasz, Elżbieta Tarkowska (red.) Krótkie wykłady z socjologii. Tom II. W-wa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. s. 271-286

2014, Siemieńska, Renata, Ilona Matysiak – Lone Mothers : Care Arrangements between Support and Isolation . In: Ranci, Costanzo, Taco Brandsen and Stefania Sabatinelli

(eds.) Social Vonurability in European Cities. The Role of Local Welfare in Times of Crisis. Palgrave Macmillan. 221-243

2014, Two Decades of Participatory Democracy in Poland. In: Freise, Matthias,Thorsten, Hallmann (eds.) Modernizing Democracy. Associations and Associating in the 21st Century. Springer. 145-156.

2014, Role of Gender Quota Systems in Polish Parliamentary Elections After the Fall of Communism. In: McSweeney (ed.) Gender Perspectives in Case Studies Across Continents: Volume II. E-book published by Global Network of UNESCO Chairs on Gender (Buenos Aires) and by UNESCO (Paris).

Siemieńska R.. I. Matysiak, A. Domaradzka (2014) Social Innovations for social cohesion: Warsaw, in: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen (eds) Social Innovations for social cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities. WILCO ebook http://www.wilcoproject.eu/book/chapters/warsaw-introduction/

Siemieńska R.. I. Matysiak, A. Domaradzka (2014) Social Innovations for social cohesion: Plock, in: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen (eds) Social Innovations for social cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities. WILCO ebook http://www.wilcoproject.eu/book/chapters/plock-introduction/

2015, Duma narodowa I jej korelaty w epoce globalnej (National Proud and its Correlates in Global Era). In: K.Górniak, T. Kanasz, B.Pasamonik, J.Zalewska (eds.)Socjologia czasu,kultury i ubóstwa. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. 197-210

2015, Aktywność obywatelska i jej uwarunkowania - porównania międzykulturowe (Civic Activity and Its Determinants- Cross-cultural Comparison). In: M.Lewicki, S.Mandes,A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski (eds.) Socjologia uspołecznienia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar. 281-302.

2015, Women as Owners and Senior Managers of Enterprises in Postcommunist Poland. In: H. Desivilya Syna, C.- E. Costea (eds.) Women’s Voices in Management. Identifying Innovative and Responsible Solutions. Palgrave Macmillan. 143-161

2015, Building Women’s and Men’s Political Representation in Post-Communist European Countries. In: M. Vianello, M.Hawkesworth (eds.) Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 82- 102.

Siemienska, R., A. Domaradzka (2016). Between Constrained Opportunities and Social Expectations: Social Policy in Contemporary Poland. In: K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann (eds) Challenges of European Welfare Systems. Springer.

Siemienska, R., A. Domaradzka, I. Matysiak (2016). Warsaw: Paving New Ways for Participation of Mothers, Fathers, and Children in Local Public and Social Life – The MaMa Foundation. In: T. Brandsen et al. (eds.) Social Innovations in the Urban Context, Nonprofit and Civil Society Studies. Springer.

Siemienska, R. 2016, “Many Polish academics never move beyond their institutional starting points” Times Higher Education, March 2016. https://www.timeshighereducation.com/features/200-best-universities-in-europe-who-is-at-the-top-in-2016

Projekty badawcze

Granty, programy badawcze w Polsce (kierownik badań):

1988-cont., World Values Survey, head of Polish research team, member of steering committee

- 1991-1994 Badanie systemu wartości społeczeństwa polskiego (grant KBN), kierownik

- 1996- 1998 Badanie sytemu wartości społeczeństwa polskiego (Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy), kierownik

- 2010- 2013 Badanie sytemu wartości społeczeństwa polskiego (grant MNiSZW), kierownik (grant na niewspółfiansowane badania międzynarodowe –World Values Survey)

- 2005-2006, Krajowy System Monitorowania  Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Polsce (program Phare , projekt dla Biura Pełnomocnika do Spraw Kobiet i Rodziny), ekspert- współautor

- 2007, Uwarunkowania kulturowe, społeczne wyników zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych (współautor badan i raportu dla Centr. Komisji Egzaminacyjnej, prowadzonych przez Pentor).

- 2006-2008, Gender Index – analiza sytuacji kobiet i mężczyzn w firmach (współautor), UNDP w Polsce

- 2012,  Gender Index -  – analiza sytuacji kobiet i mężczyzn (promocje i dokształcanie) w administracji centralnej (współautor), w Polsce

 - 2010-2013, the EC project WILCO “Welfare innovations at the local level in favour of cohesion”, the head of the Polish team

2013-, cross national study on welfare policy “European Welfare Systems”

2013 -2016, “Gender equality at the university”, Polish-Norwegian Cooperation

Współpraca międzynarodowa

Członek międzynarodowych grup badawczych (kierownik polskiej części badań):

- 1976-1990, Determinants of Women's Public Participation (Kanada, Polska, Włochy, Rumunia),.

- 1980-1991, Comparative Study on Local Governments (Polska, Szwecja, USA)

- 1988-kont., World Values Survey (badania przeprowadzane w 83 krajach), (finansowane w latach 2010-2013 przez MNiSzW)

- 1990-91, Processes of Democratization in Eastern and Central Europe,

- 1990-2004, International Project Gender and Leadership (Mechanisms of Promotion of Men and Women to Top Leadership Positions in Public Life) (badania w 27 krajach),

- 1992-1995, Ethical Reasoning Among Public Administrators in the New Local Governments in Poland Compared with the US (finansowane przez American National Science Foundation)

- 1999, Women in Higher Education : a Good Practice, badanie koordynowane przez   CEPES - UNESCO,

- 2000-2003, Women in European Universities (7 krajów), , projekt realizowany w ramach  V-ego programu ramowego Komisji Europejskiej .

- 2005-2008, EC project “Work and Care”

- 2007- , projekt Kom. Europejskiej CINEFOGO “Third Sector Organizations (TSOs) facing turbulent environments” (analiza działań trzeciego sektora w sferze społecznej, kulturalnwej i sportowej) , autor badań w Polsce nad organizacjami kulturalnymi

- 2006- 2008, międzynarodowe badanie nad polityką społeczną w 27 krajach Unii Europejskiej “Future of European Welfare Systems”,

- 2008, członek EC Experts’group “Gender and Excellence” (temat: płeć a  rozdział funduszy krajowych na badania w państwach Unii Europejskiej) , ekspert-współautor,

- 2009- 2010, EFELSE (ewaluacja strategii ustawicznego uczenia się w 7 krajach) (projekt Komisji Europejskiej)

- 2010- 2011, Workcare Synergies  (6 krajów uczestniczy) (projekt Komisji Europejskiej)

- 2010- 2014 , „Innowacje w polityce społecznej na poziomie lokalnym zorientowane na spójność społeczną” (WILCO), (7 krajów uczestniczy) (projekt realizowany w ramach  V-ego programu ramowego Komisji Europejskiej )

Recenzent prac doktorskich i członek komisji przewodów doktorskich zagranicą:

2 razy – Uniwersytet w Lund (Szwecja)

Doświadczenia dydaktyczne zagranicą jako  Visiting Professor:

Tematyka wykładów i zajęć dydaktycznych zagranicą (w języku angielskim):

 porównawczo systemy polityczne, systemy wartości, funkcjonowanie społeczeństwa, przemiany ustrojowe, stosunki etniczne, socjologia płci, socjologia zachowań politycznych                                  

1978,  (1.5 miesiąca)  Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

1979,  (1.5 miesiąca) Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

1980,  (8 miesiący) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

1985,  (4 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, NC, USA

1985,  (2 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI,USA

1985,  (1,5 miesiąca) Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

1988,  (6 miesiący) Dept. of Pol. Science, Santa Clara University, Santa Clara, CA, USA.

1990,  (2 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.

1991,  (2 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.

1995,  (2 miesiące) Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

1997,  (6 miesiący)  Visiting Distinguished Professor, Dept. of Pol. Science, East Carolina University, Greenville, NC ,  USA

Specjalne wykłady w:

 Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Szwecji, Anglii i  USA

Działalność organizacyjna w nauce i instytucjach akademickich w Polsce:

Pozycje:

- 1983-1985 p.o. kierownika Zakładu Socjologii Polityki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

- 1991-2009, Kierownik Zakładu Socjologii Oświaty i Wychowania, Instytut Socjologii ,Uniwersytet Warszawski

1991- kont., Kierownik Zespołu Badań nad Kulturą Polityczną, Instytut Socjologii ,Uniwersytet Warszawski

1993- kont., Kierownik Katedry UNESCO „Kobiety- społeczeństwo - rozwój”, Wydz. Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

- 2002- 2012, Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski 

- 1993- kont., Kierownik Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań nad Społecznymi Problemami Płci i Kobiet, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

- 2010- kont.,  Kierownik Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

1985-1987, przewodnicząca Oddz. Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Zarządu Głównego PTNP.

1991-1994, koordynator polski w Uniwersytecie Warszawskim dwóch programów TEMPUS (wymiany studentów)

1992-1995, koordynator polski w Uniwersytecie Warszawskim wymiany studentów z Uniwersytetem w Lund (Szwecja)

Pozycje i funkcje w międzynarodowych organizacjach naukowych i zawodowych:

 

- 1983-1987, Ekspert UNESCO, Division of Human Rights and Peace, Paryż.

- 1985,Członek Rady Międz. Tow. Nauk Politycznych (the Council of the Inter. Political Science Association).

- 1990-1999, Członek the Steering Committee of The European Network for Women's Studies

- 1990-1997, Członek  the Board of Trustees of the INSTRAW (United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women)

- 1993-1994,President of the Board of Trustees of the INSTRAW

- 1985-1988,Członek rady redakcyjnej: Women and Politics (wydawane  w USA)

- 1985 – kont., Członek rady redakcyjnej: Inter. Review of Sociology (wydawane we Włoszech)

- 1991-2000, Członek rady redakcyjnej: Women's History Review (wydawane w W. Brytanii)

- 1993-1997, Członek rady redakcyjnej: Social Politics (wydawane w USA)

- 1993- kont., Członek the Steering Committee (komitetu zarządzającego) of the World Values Survey (projekt koordynowany przez University of Michigan, USA)

- 2006-2008, ekspert zewnętrzny w projekcie Kom. Europejskiej  BASNET (Kobiety w naukach ścisłych w krajach bałtyckich) koordynowany przez Uniwersytet w Wilnie, Litwa

- 2007-  honorowy członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet Inżynierów i pracujących w Naukach Ścisłych

- 2010- 2012 - członek Rady Doradczej (advisory board) Northern Dimension Institute

Northern Dimension Research Centre NRDI, (Finlandia, Lappeenranta) ,

- 2010-2011,  członek Rady Doradczej projektu Kom. Europejskiej „Kształtowanie się tożsamości etnicznej i narodowej w wybranych krajach postkomunistycznych” (ENRI)

- 2012 - członek Rady Doradczej projektu Kom. Europejskiej COPE “Combating Poverty in Europe. Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”.(7th FP).

 Inne aktywności w obszarze edukacji i społecznej w Polsce

-recenzent wydawniczy prac naukowych oraz prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich

- recenzent podręczników i programów szkolnych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

1995-2005, współpraca z Fundacją F. Eberta w zakresie badań i propagowania ich wyników na temat sytuacji kobiet w Polsce i na świecie

1990-2005, ekspert Parlamentarnej Grupy Kobiet

1991-2005, członek rady programowej przy Pełnomocniku Do Spraw Kobiet i Rodziny

2002-2006    członek Komitetu Sterującego do Spraw Kobiet w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2009-             członek Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich

-ekspertyzy dla UNESCO, Rady Europy, ONZ, UNDP

 

 

prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego