EN

Walczak Dominika

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Zmiany Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

29.04.2003 - magister socjologii; Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Tytuł pracy magisterskiej: Szanse zawodowe pracowników akademickich (naukowo-dydaktycznych ) na uczelniach wyższych w Polsce.

Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
29.06.2010 - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii; Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Tytuł pracy doktorskiej: Mobilność międzynarodowa studentów i kadry naukowej. Motywy, korzyści i koszty udziału.

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

01.10.2007 - 30.09.2010 - asystent naukowy; Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

01.11.2010 – 30.09.2011 - adiunkt; Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

01.10.2011 – adiunkt; Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii edukacji, zwłaszcza warunków pracy nauczycieli, prestiżu zawodu nauczyciela, systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier naukowych, mobilności międzynarodowej studentów i naukowców.

Najważniejsze publikacje

2015: Smak M., Walczak D., Prestiż zawodu nauczyciela w percepcji nauczycieli i byłych nauczycieli. Edukacja, Nr 2, Warszawa,  s. 24-43

2015: Smak M., Walczak D., Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

2015: Smak M., Walczak D., Instytucjonalne uwarunkowania pracy nauczyciela. w: Herbst, M., Herczyński, J., Federowicz, M., Smak, M., Walczak, D., Wojciuk, A.,  Bilans zmian instytucjonalnych. Polska oświata w okresie transformacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, s. 26-46

2015: Bulkowski K. i inni, Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

2014: Malinowska K., Smak M., Walczak D., Wichrowski A., Wizerunek nauczycieli. w: Federowicz M., Choińska-Mika J., Walczak D. (red.), Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, s. 75-95

2014: Hernik K., Malinowska K., Smak M., Walczak D., Wichrowski A., Szkoła jako miejsce pracy. w: Federowicz M., Choińska-Mika J., Walczak D. (red.), Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, s. 97-127

2014: Domaradzka A., Walczak D, Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów. w: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/42/2013, s. 73-94

2013:    Hernik K., Malinowska K., Walczak D., Where do teachers like to do non-teaching duties? w: ICERI2013 Proceedings, 6th International Conference of Education, Research and Innovation, International Association of Technology, Education and Development, Spain

2013: Hernik K., Malinowska K., Walczak D., How to begin a teachers’ career and not to lose passion?, w: EDULEARN13 Proceedings, International Association of Technology, Education and Development, Spain

2013: Federowicz M., Haman J., Hernik K., Krawczyk-Radwan M., Malinowska K., Pawłowski M., Strawiński P.M., Walczak D.,   Wichrowski A., Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

2013: Domaradzka A., Walczak D., Kuźnia talentów czy przechowalnia? Rola studiów doktoranckich w opinii doktorantów. w: Pakuła J. (red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Toruń: Eikon Studio, s. 65-74

2012: Walczak D., Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

2012: Siemienska R.,  Walczak D., Polish Higher Education: From State Toward Market, from Elite to  Mass Education. w: Walter R. Allen, Robert T. Teranishi, Marguerite Bonous-Hammarth (ed.) As the World Turns: Implications of Global Shifts in Higher Education for Theory, Research and Practice (Advances in Education in Diverse Communities: Research, Policy and Praxis, Volume 7), Emerald Group Publishing Limited, s.197-224.

2012: Kontynuacja przemian. Raport o Stanie Edukacji 2011. Broszura informacyjna, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

2012: Dybaś M., Dziemianowicz-Bąk A., Krawczyk-Radwan M., Walczak D., Szkolnictwo wyższe. w: Federowicz M., Wojciuk A. (red.), Raport o Stanie Edukacji 2011: Kontynuacja przemian, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, s.121-168

2011: Walczak D., Mobilność międzynarodowa naukowców. Płeć i posiadanie rodziny jako czynniki różnicujące? Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2/35-36/2010,s. 103-116

2011: Antonowicz D., Krawczyk-Radwan D., Walczak D., Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010-2020). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 37, s. 87-106

2010: National Report on LLL and adult learning POLAND, Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe, Project Number: 147760-LLP-2008-GR-KA1NLLS, http://efelse.iacm.forth.gr/docs/EFELSE_D3/EFELSE_D3_NR_PL.pdf

2010: Krawczyk M., Smak M., Walczak D., Poverty, Exclusion and Faith-Based Organisations in Poland, w: Faith-Based Organisations and Social Exclusion in European Cities, http://www.facit.be/

2009: Zahorska M., Walczak D., O osobliwości nauczycielskiej duszy, w: Nowak A., Winkowska-Nowak K., Rycielska L. (red.), Szkoła w dobie Internetu, PWN, s.55-74

2009: Walczak D., Rola zwierzchników w promowaniu mobilności kadry akademickiej, w: Zahorska M., Nasalska E. (red.) 2009: Wartości, polityka, społeczeństwo, Scholar, s. 349-358

2009: Gender Differences in Educational Outcomes: Study of the Measures Taken and the Current Situation in Europe, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, EACEA P9 Eurydice, European Commission, Zahorska M., Walczak D. autorzy raportu polskiego, http://www.eurydice.org

2008: Walczak D., Zahorska M., Krajobraz po ... reformie. Opinie nauczycieli na temat reformy edukacji z 1999 roku, w: Szafraniec K. (red.), Młodość i oświata za burtą przemian, PTS, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 197-219

2006: Walczak D., Women’s role in Polish Science and Higher Education, w: Sempruch J., Katharina Willems K., Shook L. (ed.), Multiple Marginalities: An intercultural Dialogue on Gender and Education in Africa and Europe, Helmer Press, Helmer Verlag, s. 279-297

Projekty badawcze

2010-2012

Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2011

Badanie początkujących nauczycieli

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2011-2014

TALIS 2013 - Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, analizie wyników, upowszechnianiu wyników

 

2012-2013

Rola społeczności lokalnych w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych w nowych ośrodkach akademickich 

(projekt badawczy oraz praktyki studenckie)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Współwnioskodawcy: dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2013-2014

Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie

(projekt badawczy oraz praktyki studenckie)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Współwnioskodawcy: dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2013-2014

Rola niezależnych inicjatyw kobiecych w kształtowaniu ruchu kobiecego w Polsce przełomu lat 80. i 90. XX wieku

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierownik projektu: dr Dominika Walczak

Współwnioskodawca: dr Ilona Matysiak

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2014

Badania dotyczące wiedzy i potrzeb w zakresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży – opinie ekspertów

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2014

Badania dotyczące wiedzy i potrzeb w zakresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży – opinie rodziców i uczniów

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2014-2015

Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku

(projekt badawczy oraz praktyki studenckie)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Współwnioskodawcy: dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2014-2015

Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, upowszechnianiu wyników

 

2014-2015

Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2014-2015

Opinie i oczekiwania  młodych dorosłych (18-latków) wobec edukacji dotyczącej
rozwoju psychoseksualnego i seksualności

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

2014-2015

Opinie i oczekiwania   rodziców dzieci w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej
rozwoju psychoseksualnego i seksualności

Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

2016-2017

 

 

 

Instytucje a obywatele w społeczności lokalnej (na przykładzie Płocka, Wołomina i Pułtuska)

(projekt badawczy oraz praktyki studenckie)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Współwnioskodawcy: dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, dr Jowita Bartczak, dr Robert Pawlak, dr Dominika Walczak

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

Projekty własne finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

2007 - 2009

 

Mobilność międzynarodowa oraz udział w europejskich projektach współpracy naukowej pracowników akademickich

Kierownik: dr Dominika Walczak

Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Społecznych

Typ projektu: własny

Dyscyplina naukowa: Socjologia i Nauki Polityczne

Numer wniosku: N N116 1318 33

Termin rozpoczęcia: 15.10.2007 Termin zakończenia: 14.04.2009

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

2008 - 2010

 

"Marka dyplomu" - wartość rynkowa, percepcja pracodawców

Kierownik: mgr Magdalena Krawczyk

Współwnioskodawcy: dr Dominik Antonowicz, dr Dominika Walczak

Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Społecznych

Typ projektu: własny

Dyscyplina naukowa: Socjologia i Nauki Polityczne

Numer wniosku: N N116 292235

Termin rozpoczęcia: 05.09.2008 Termin zakończenia: 04.09.2010

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

2010 - 2012

Wartość autoteliczna i instrumentalna studiów doktoranckich w opinii doktorantów i absolwentów

Kierownik: dr Dominika Walczak

Współwnioskodawcy: dr Anna Domaradzka-Widła

Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Społecznych

Typ projektu: własny

Dyscyplina naukowa: Socjologia i Nauki Polityczne

Numer wniosku: N N116 283938

Termin rozpoczęcia: 19.03.2010 Termin zakończenia: 18.09.2012

Udział w konceptualizacji, opracowaniu narzędzi badawczych, nadzorowaniu i realizacji badań, analizie wyników, pisaniu raportu, upowszechnianiu wyników

 

Współpraca międzynarodowa

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

 

1.

 

Kraj: USA

Instytucja przyjmująca: University of Michigan

Rodzaj pobytu: “Inter – University Consortium for Political and Social Research” , Summer Program in Quantitative Methods of Social Research

Czas pobytu: 26.06.2006 – 18.08.2006

Jednostka delegująca: Instytut Studiów Społecznych UW

2.

 

Kraj: Kanada

Instytucja przyjmująca: Queen’s University, department of Women’s Studies

Osoba zapraszająca: Justyna Sempruch, Ph.D. Assistant Professor

Czas pobytu: 30.01.2007 – 28.02.2007

Jednostka delegująca: Instytut Studiów Społecznych UW

3.

Kraj: Niemcy

Instytucja przyjmująca: University of Bonn

Rodzaj pobytu: 15th Transatlantic Summer Academy (TASA), “The Secular and the Sacred: Politics and Religion in Transatlantic Perspective”

Czas pobytu: 23.06 – 19.07 2008

Jednostka delegująca: Instytut Studiów Społecznych UW


4.

 

Kraj: Belgia

Instytucja przyjmująca: University Centre Saint-Ignatius Antwerp (UCSIA)

Rodzaj pobytu: UCSIA Summer School on religion, culture and society

Czas pobytu: 30.08.2009 – 06.09.2009

Jednostka delegująca: Instytut Studiów Społecznych UW

 

5.

 

Kraj: USA

Instytucja przyjmująca: University of Michigan

Rodzaj pobytu: ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research

Czas pobytu: 19.07.2010-13.08.2010

Jednostka delegująca: Instytut Studiów Społecznych UW

 

 

Pełnione ważne funkcje

21.10.2014 – 31.12.2015 - członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18.12.2015 - członek zwyczajny Oddziału Warszawskiego Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Biegam (bo lubię) :)

 

dr Dominika Walczak
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…