EN

Zalewska Joanna

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Kultury

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Magister psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Licencjat z etnologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

Rewolucja konsumpcyjna (rewolucje konsumpcyjne) w Polsce: przemiany organizacji konsumpcji, wykształcanie się metanawyków i mody jako podstawowego mechanizmu naśladownictwa oraz przemiany więzi społecznych w przebiegu życia trzech pokoleń.

Starość w perspektywie kulturowej.

Najważniejsze publikacje

Książki:
Zalewska, J. (2015). Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. (nagroda Ossowskiego za 2016 rok)
Zalewska J. i Cobel-Tokarska M. (red.) (2014). Od obyczaju do mody: przemiany życia codziennegoWarszawa: Wydawnictwo APS.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Zalewska, J.  (2015). Consumer revolution in People's Poland: Technologies in everyday life and the negotiation between custom and fashion (1945-1980), Journal of Consumer Culture. August 17, 2015, DOI:10.1177/1469540515595125.

Zalewska J. (2015). Rewolucja konsumpcyjna i kształtowanie się podmiotu emocjonalnego w perspektywie Norberta Eliasa. Kultura i Społeczeństwo, Czytając Eliasa, 1, 115-136.

Zalewska J. (2015). Między obyczajem a modą: wykluczenie cyfrowe osób starszych w perspektywie przemian praktyk społecznych. Studia Socjologiczne, Socjologia starzenia, 2 (217), 241-263.

Zalewska J. (2010). Starość a przemiany więzi społecznych, Kultura i Społeczeństwo, 3, 131-150.

Rozdziały w książkach:

Zalewska J. (2014). The third age in Poland. Pleasure and a new form of sociality. W: Stella Grotowska and Iwona Taranowicz (red.). Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives. Wrocław: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 151-159.

Zalewska, J. (2013). Rewolucja konsumpcyjna: od gospodarki naturalnej do społeczeństwa mody, [w:] A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.), Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy subdyscypliny, Vol. II, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zalewska J. (2013). Starość „przy rodzinie”, starość wykluczona czy trzeci wiek? Przemiana strategii opisywania starości w kulturze popularnej, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: IFiS PAN.

Zalewska, J. (2011). Od emerytur do trzeciego wieku:  starość  w czasach nowoczesnych, [w:] A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.), Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zalewska, J. (2011). Człowiek starszy – aktywny podmiot polityki społecznej? Koncepcja upodmiotowienia a pluralizm rynkowy, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społęczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Zalewska, J. (2011). „Szufladkowanie nie jest dobre. Ludzie starsi nie mogą żyć we własnym getcie”. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie A, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społęczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Sobiesiak P. i Zalewska, J. (2011). Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Zalewska J. (2011). Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych, [w:] J. Mucha i J. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wyd. AGH, s. 201-226.

Projekty badawcze

Grant NCN ,,Rewolucja konsumpcyjna w Polsce", kierownik grantu, APS (2015-2018).

Grant APS BSTP 37/13-I "Od obyczaju do mody: jak powstawało polskie społeczeństwo konsumpcyjne? Raport z badań przemian życia codziennego – monografia zbiorowa", wspólnie z dr Martą Cobel-Tokarską (2013/2014)

Grant wewnątrzuczelniany APS BSTP 5/11-I „Organizacja konsumpcji a przemiany praktyk i więzi społecznych w przebiegu życia starszych pokoleń” (2011-2012).

Badaczka w grancie NN116274738 „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, IFiS PAN (2010-2012); temat: starość w kulturze popularnej w Polsce, analiza seriali.

Grant promotorski N116004 32/0387 „Człowiek stary w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów” prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, IFiS PAN (2007-2009);

Współpraca międzynarodowa

Uzyskanie stypendium Interlaboratory Visit w Goldsmiths College w programie Marie Curie Soc-Anth oraz tytułu honorowego Research Assistant w UCL w ramach pracy nad projektem Człowiek stary w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów (2007/08).

Pełnione ważne funkcje

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Antropologii Społecznej; European Association of Social Anthropologists; European Sociological Association.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Literatura piękna (głównie europejska, Mann, Balzac, Gombrowicz), windsurfing, wspinaczka skałkowa, kultura hinduska i tybetańska, joga, kino, wycieczki rowerowe.

dr Joanna Zalewska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego