EN

baner

 

Instytut Filozofii i Socjologii oraz

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem

i Dobrostanem Dziecka

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne

 

Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, Aula B

Termin konferencji: 17 marca 2016

 

 

konferencja uchodźcy

 

 Wymagania edytorskie dla publikacji

 

 

Cel i tematyka konferencji

Europejski kryzys migracyjny i towarzysząca mu panika moralna wokół uchodźców z państw ogarniętych konfliktami zbrojnymi skłoniły nas do organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej problemom migrantów i uchodźców w Polsce. Jej celem jest zacieśnienie współpracy naukowej w zakresie masowej migracji i związanych z nią wyzwań społeczno-kulturowych, pedagogiczno-psychologicznych i etycznych. Zależy nam na interdyscyplinarnej wymianie wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat postaw i zachowań dwóch stron spotkania: przybywających do Polski migrantów spoza Europy oraz monokulturowego społeczeństwa polskiego podzielonego w kwestii przyjęcia/nieprzyjęcia uchodźców. Profil naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej pozwala nam spojrzeć na kwestię tego spotkania zarówno z perspektywy socjologii, psychologii, jak i pedagogiki czy filozofii. Szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie na kwestię readaptacji i integracji migrantów dorosłych i dzieci w społeczeństwie polskim pozwala lepiej zrozumieć złożoność problemu i projektować kompleksowe rozwiązania prointegracyjne.

Nasza Uczelnia nie po raz pierwszy podejmuje namysł nad procesami adaptacji i integracji uchodźców. We wrześniu 2015 roku w murach APS miała miejsce 9. Międzynarodowa Letnia Szkoła UNESCO na temat  „Readaptacyjnych i reintegracyjnych problemów dzieci uchodźców". Od 2004 roku w APS działa Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, która we współpracy z Faculty of Education, J.J. Strossmayer University w Osijek w Chorwacji planuje organizację 10. Międzynarodowej Letniej Szkoły pt. „Współczesne problemy dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych - teoria, badania, praktyka". Pracownicy naszej uczelni – pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy - od lat eksplorują procesy migracji i fenomen wielokulturowości. Konferencja „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne” jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Obszary tematyczne

Perspektywa socjologiczna

 • Migracje a zmiana społeczna
 • Uchodźstwo a wykluczenie społeczne
 • Kapitał społeczny i kulturowy migrantów
 • Wzory adaptacji migrantów i społeczeństwa przyjmującego
 • Skutki migracji dla społeczeństw wysyłających i przyjmujących
 • Rola kultury, religii i ekonomii w procesie integracji migrantów
 • Modele i strategie polityki integracyjnej

 

Perspektywa pedagogiczna

 • Pedagogiczne aspekty pracy z dziećmi cudzoziemskimi w monokulturowej szkole
 • Edukacja międzykulturowa: obszary szkolnych i pozaszkolnych aktywności nauczycieli, pedagogów i edukatorów
 • Polskie doświadczenia w edukacji dzieci cudzoziemskich
 • Uczniowie „odmienni kulturowo” w polskiej szkole
 • Sytuacja wychowawcza i edukacyjna dzieci uchodźców w Polsce

 

Perspektywa psychologiczna

 • Psychologiczne aspekty migracji i uchodźstwa
 • Wspomaganie procesów readaptacyjnych  
 • Czynniki utrudniające komunikację międzykulturową 
 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji  
 • Psychologiczne uwarunkowania niechęci do „obcych”
 • Kryzys zaufania społecznego

 

Perspektywa etyczna

 • Migracje a uchodźstwo w perspektywie etycznej
 • Etyczne aspekty migracji i uchodźstwa
 • Etyka wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego
 • Etyka chrześcijańska wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego
 • Etyka odpowiedzialności globalnej wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego

 

Adresaci konferencji

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy badaczy oraz znawców problematyki uchodźczej i migranckiej - socjologów, pedagogów, psychologów i filozofów oraz reprezentantów innych dyscyplin, których badania i działalność wpisują się w zaproponowaną problematykę. 

 

Harmonogram

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 29 lutego 2016 roku na adres mailowy: konferencjaIFISAPS@aps.edu.pl

Każde zgłoszenie przyjęte przez sekretarza konferencji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

 • Informacja dotycząca zakwalifikowanych wystąpień wraz ze szczegółowym programem konferencji zostanie przesłana uczestnikom konferencji w II komunikacie konferencyjnym 6 marca 2016 roku.
 • Teksty referatów wygłoszonych na konferencji po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej. Wymagania edytorskie dla tekstów składanych do druku zostaną przesłane w III komunikacie konferencyjnym do końca marca 2016
 • Do 15 maja2016 roku należy przesłać cyfrową wersję tekstu publikacji na adres mailowy: konferencjaIFISAPS@aps.edu.pl

 

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, ani nie pokrywają kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

 

 

Logo APS ludzik

ARCHIWUM WYDARZEŃ

 

 

VIII Konferencja "Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności" - Współczesne wyzwania dla etyki

VII Konferencja „Człowiek i Świat – wymiary odpowiedzialności" -  Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności

VI Edycja Dni Socjologii  - Nowy wymiar starych mediów

V edycja konferencji Dni Socjologii- „Miasto w Kulturze. Kultura w mieście”

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego