EN

 

 

Organizatorzy:

Instytut Filozofii i Socjologii oraz

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

 

Uchodźcy i migranci w Polsce

– wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne

 

Miejsce konferencji:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, Aula B

 

Termin konferencji:

17 marca 2016

 

Cel i tematyka konferencji

Europejski kryzys migracyjny i towarzysząca mu panika moralna wokół uchodźców z państw ogarniętych konfliktami zbrojnymi skłoniły nas do organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej problemom migrantów i uchodźców w Polsce. Jej celem jest zacieśnienie współpracy naukowej w zakresie masowej migracji i związanych z nią wyzwań społeczno-kulturowych, pedagogiczno-psychologicznych i etycznych. Zależy nam na interdyscyplinarnej wymianie wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat postaw i zachowań dwóch stron spotkania: przybywających do Polski migrantów spoza Europy oraz monokulturowego społeczeństwa polskiego podzielonego w kwestii przyjęcia/nieprzyjęcia uchodźców. Profil naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej pozwala nam spojrzeć na kwestię tego spotkania zarówno z perspektywy socjologii, psychologii, jak i pedagogiki czy filozofii. Szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie na kwestię readaptacji i integracji migrantów dorosłych i dzieci w społeczeństwie polskim pozwala lepiej zrozumieć złożoność problemu i projektować kompleksowe rozwiązania prointegracyjne.

Nasza uczelnia nie po raz pierwszy podejmuje namysł nad procesami adaptacji i integracji uchodźców. We wrześniu 2015 roku w murach APS miała miejsce 9. Międzynarodowa Letnia Szkoła UNESCO na temat  „Readaptacyjnych i reintegracyjnych problemów dzieci uchodźców". Od 2004 roku w APS działa Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, która we współpracy z Faculty of Education, J.J. Strossmayer University w Osijek w Chorwacji planuje organizację 10. Międzynarodowej Letniej Szkoły pt. „Współczesne problemy dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych - teoria, badania, praktyka". Pracownicy naszej uczelni – pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy - od lat eksplorują procesy migracji i fenomen wielokulturowości. Konferencja „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne” jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:

Perspektywa socjologiczna

 • Migracje a zmiana społeczna
  • Uchodźctwo a wykluczenie społeczne
  • Kapitał społeczny i kulturowy migrantów
  • Wzory adaptacji migrantów i społeczeństwa przyjmującego
   • Rola kultury, religii i ekonomii w procesie integracji migrantów
   • Modele i strategie polityki integracyjnej
   • Skutki migracji dla społeczeństw wysyłających i przyjmujących

 

Perspektywa pedagogiczna

 • Pedagogiczne aspekty pracy z dziećmi cudzoziemskimi w monokulturowej szkole
 • Edukacja międzykulturowa: obszary szkolnych i pozaszkolnych aktywności nauczycieli, pedagogów i edukatorów
 • Polskie doświadczenia w edukacji dzieci cudzoziemskich
 • Uczniowie „odmienni kulturowo” w polskiej szkole
 • Sytuacja wychowawcza i edukacyjna dzieci uchodźców w Polsce

 

Perspektywa psychologiczna

 • Psychologiczne aspekty migracji i uchodźstwa
 • Wspomaganie procesów readaptacyjnych  
 • Czynniki utrudniające komunikację międzykulturową 
 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji  
 • Psychologiczne uwarunkowania niechęci do „obcych”
 • Kryzys zaufania społecznego

 

Perspektywa etyczna

 • Migracje a uchodźctwo w perspektywie etycznej
 • Etyczne aspekty migracji i uchodźstwa
 • Etyka wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego
 • Etyka chrześcijańska wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego
 • Etyka odpowiedzialności globalnej wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego

 

 

Adresaci Konferencji

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy badaczy oraz znawców problematyki uchodźczej i migranckiej - socjologów, pedagogów, psychologów i filozofów oraz reprezentantów innych dyscyplin, których badania i działalność wpisują się w zaproponowaną problematykę. 

Harmonogram

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 29 lutego 2016 roku na adres mailowy: konferencjaIFISAPS@aps.edu.pl

Każde zgłoszenie przyjęte przez sekretarza konferencji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Akademii Pedagogiki Specjalnej http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-filozofii-i-socjologii/wydarzenia.aspx

 

 • Informacja dotycząca zakwalifikowanych wystąpień wraz ze szczegółowym programem konferencji zostanie przesłana uczestnikom konferencji w II komunikacie konferencyjnym 6 marca 2016 roku.
 • Teksty referatów wygłoszonych na konferencji po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej. Wymagania edytorskie dla tekstów składanych do druku zostaną przesłane w III komunikacie konferencyjnym do końca marca 2016
 • Do 15 maja2016 roku należy przesłać cyfrową wersję tekstu publikacji na adres mailowy: konferencjaIFISAPS@aps.edu.pl

 

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, ani nie pokrywają kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

 

Pliki do pobrania:

Komunikat konferencyjny - Migranci i uchodźcy w Polsce

Formularz zgłoszenia

Aktualności

03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.