EN

 

Załącznik do Zarządzenia Dziekana WSNS Nr 18/2018 z dn. 29.01.2018 r.

 

 

Regulamin Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, zwany dalej „Instytutem”, jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 § 2

 1. Instytut tworzy, przekształca i likwiduje Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwanej dalej „Akademią”, na wniosek Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, zaopiniowany przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, zwanego dalej „Wydziałem”.
 2. Instytut może być utworzony, gdy zatrudnione w nim będą w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej cztery osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których jest to podstawowe miejsce pracy.

 § 3

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej powołany jest w celu prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na kierunku Praca socjalna.

§ 4

 1. Instytut działa na podstawie regulaminu wydanego przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
 2. Regulamin Instytutu zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową organizację i zadania Instytutu.

 

II. Zadania Instytutu

§ 5

Do zadań Instytutu należy:

1) koordynowanie i prowadzenie prac naukowych oraz dydaktycznych związanych z określonym kierunkiem studiów prowadzonym w Instytucie bądź określoną grupą przedmiotów nauczania lub specjalizacji badawczych,

2) realizacja prowadzonych na Wydziale studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna, w ramach posiadanych uprawnień i określonych przez nie obszarów kształcenia,

3) udział w organizacji procesu dydaktycznego dla studentów prowadzonego kierunku studiów,

4) dbałość o najwyższą jakość proponowanej oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania zamierzonych efektów kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,

5) współpraca z innymi instytutami i wydziałami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w szczególności w zakresie obszarów zainteresowań naukowych pracowników z tych jednostek,

5) zapewnienie rozwoju kadry naukowej,

6) organizowanie konkursów (w przypadku zaistnienia takich potrzeb i możliwości), mających na celu promowanie osiągnięć studenta, potwierdzanych stosownym wpisem w suplemencie do dyplomu.

 

III. Dyrektor Instytutu

 § 6

 1. Instytutem kieruje Dyrektor Instytutu.
 2. Dyrektor Instytutu powoływany jest na wniosek Dziekana Wydziału przez Rektora spośród nauczycieli akademickich Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których jest to podstawowe miejsce pracy.
 3. Nauczyciele akademiccy w głosowaniu tajnym przeprowadzanym przez Dziekana Wydziału opiniują wniosek Dziekana.

§ 7

Na wniosek Dyrektora Instytutu Rektor powołuje Zastępcę Dyrektora Instytutu.

§ 8

 1. Dyrektora Instytutu i jego Zastępcę powołuje się na okres nie dłuższy niż do końca kadencji organów Akademii.
 2. Dyrektor Instytutu i jego Zastępca pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowych kierowników, z zachowaniem prawa do dodatku funkcyjnego.
 3. Powołanie osoby pełniącej funkcję kierowniczą może być utrzymane w przypadku nawiązania zatrudnienia bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.
 4. Odwołanie Dyrektora Instytutu i jego Zastępcy następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania.

 

IV. Kompetencje Dyrektora Instytutu

§ 9

 1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem, a w szczególności:

        1) reprezentuje Instytut na zewnątrz,

2) wykonuje uchwały Rady Wydziału,

3) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Instytutu w sprawach nienależących do  zakresu działania innych organów,

4) podejmuje działania w celu upowszechniania dorobku naukowego Instytutu oraz utrzymywania więzi z praktyką,

        5) jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu,

6) przedstawia wnioski w sprawie zatrudnienia, awansów, urlopów, nagród i wyróżnień pracowników Instytutu,

        7) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek wchodzących w skład Instytutu,

        8) składa sprawozdanie z działalności Instytutu na zakończenie kadencji.

 1. Dyrektor Instytutu określa zakres zadań Zastępcy Dyrektora, w ramach którego mogą się mieścić zadania przypisane Dyrektorowi.
 2. Zastępca Dyrektora w zakresie wyznaczonych mu obowiązków współpracuje z Dyrektorem Instytutu, w tym konsultuje podejmowane działania mające kluczowe znaczenie dla Instytutu oraz informuje o realizacji zadań.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora Instytutu Zastępca Dyrektora pełni obowiązki Dyrektora Instytutu.

 

V. Obsługa administracyjna Instytutu

§ 10

 1. Obsługa administracyjna Instytutu prowadzona jest przez sekretariat Instytutu.
 2. Nad sekretariatem Instytutu nadzór merytoryczny sprawuje Dziekan Wydziału.
 3. Bezpośrednim przełożonym pracowników administracyjnych sekretariatu Instytutu jest Dyrektor Instytutu.
 4. Do zadań sekretariatu Instytutu należy w szczególności:

        1) obsługa administracyjna Dyrektora Instytutu i Zastępcy Dyrektora Instytutu,

2) prowadzenie sekretariatu Instytutu, a w szczególności: prowadzenie, gromadzenie i pilnowanie porządku dokumentacji Instytutu, rejestracja pism wpływających do Instytutu i czuwanie nad terminami realizacji zadań służbowych wynikających z tych pism, sporządzanie pism wychodzących z Instytutu, ich realizacja i kierowanie do adresata,

3) gromadzenie informacji o działalności naukowo-badawczej, w tym informacji o działalności naukowo-badawczej pracowników,

4) koordynowanie i prowadzenie prac związanych z prawidłowym przebiegiem działalności dydaktycznej Instytutu,

5) dbałość o terminową realizację postanowień władz dziekańskich związanych z dydaktyką, dotyczących Instytutu, w szczególności: gromadzenie dokumentacji dydaktycznej i organizacyjnej Instytutu, pomoc w planowaniu zajęć dydaktycznych, tworzeniu harmonogramu dyżurów i wykazu urlopów nauczycieli akademickich, przyjmowanie protokołów egzaminacyjnych i udostępnianie ich pracownikom Instytutu celem ich aktualizacji, sprawdzanie oryginalności tekstu prac licencjackich przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego, pomoc w organizowaniu wydarzeń, które mają miejsce na terenie Instytutu, w tym zebrań Instytutu,

        6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi administracji Akademii,

7) koordynowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Instytutu,

        8) realizacja zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu i jego Zastępcę.

 1. Wymienione w ust. 4 zadania sekretariatu mają charakter ramowy i nie wykluczają innych obowiązków jednostek organizacyjnych administracji wydziałowej wynikających z odrębnych aktów prawa wewnętrznego.

 

VI. Struktura wewnętrzna Instytutu

§ 11

 1. W ramach instytutu są tworzone:

        1) katedry,

        2) zakłady,

        3) pracownie,

        4) poradnie.

 1. W ramach katedry mogą być tworzone zakłady, pracownie lub poradnie.
 2. W ramach zakładu mogą być tworzone pracownie lub poradnie.

§ 12

 1. Katedrę, zakład tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 2. Pracownię tworzy, przekształca i likwiduje Dziekan na wniosek kierującego Instytutem, zaopiniowany przez właściwą Radę Wydziału.
 3. Poradnie tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału, zaopiniowany przez właściwy organ kolegialny Akademii.
 4. Usytuowanie poradni w strukturze organizacyjnej Akademii określa Rektor.

§ 13

 1. Katedrę można utworzyć, gdy zatrudnione w niej będą w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej cztery osoby, dla których jest to podstawowe miejsce pracy, w tym jedna osoba posiadająca tytuł naukowy. Liczebność katedry wypełniają także osoby zatrudnione w jednostkach podległych katedrze.
 2. Senat, na wniosek Rady Wydziału, może wyrazić zgodę na utrzymanie lub nadanie, na czas określony, statusu katedry jednostce niespełniającej wymogów, o których mowa w ust. 1.
 3. Kierownika katedry powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 4. Kierownikiem katedry może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Kierownik katedry kieruje katedrą, a w szczególności:

        1) reprezentuje katedrę na zewnątrz,

        2) opracowuje projekty planów prac badawczych,

        3) organizuje pracę badawczą w zakresie dyscypliny objętej działalnością katedry,

        4) organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną katedry,

        5) składa sprawozdania z działalności katedry.

§ 14

 1. Zakład można utworzyć, gdy zatrudnione w nim będą w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej trzy osoby, dla których jest to podstawowe miejsce pracy, w tym jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Liczebność zakładu wypełniają także osoby zatrudnione w jednostkach podległych zakładowi.
 2. Senat, na wniosek Rady Wydziału, może wyrazić zgodę na utrzymanie lub nadanie, na czas określony, statusu zakładu jednostce niespełniającej wymogów, o których mowa w ust. 1.
 3. Kierownika zakładu powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 4. Kierownikiem zakładu może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Kierownik zakładu kieruje zakładem, a w szczególności:

        1) reprezentuje zakład na zewnątrz,

        2) opracowuje projekty planów prac badawczych,

        3) organizuje pracę badawczą w zakresie dyscypliny objętej działalnością zakładu,

        4) organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną zakładu,

        5) składa sprawozdania z działalności zakładu.

§ 15

 1. Pracownia może zostać utworzona na czas nieokreślony lub na czas wykonywania określonych zadań.
 2. Kierownika pracowni powołuje Dziekan Wydziału na wniosek kierującego Instytutem, katedrą lub zakładem.
 3. Kierownikiem pracowni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, dla której Akademia jest podstawowym miejscem pracy.
 4. Kierownik pracowni kieruje pracownią, a w szczególności:

        1) reprezentuje pracownię na zewnątrz,

        2) opracowuje projekty planów prac badawczych,

3) organizuje pracę badawczą w zakresie dyscypliny objętej działalnością pracowni w przypadku, gdy w pracowni zatrudniona jest więcej niż jedna osoba,

4) organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną pracowni w przypadku, gdy w pracowni zatrudniona jest więcej niż jedna osoba,

5) składa sprawozdania z działalności pracowni.

§ 16

 1. Kierownika poradni powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału.
 2. Kierownikiem poradni może być nauczyciel akademicki, dla którego Akademia jest podstawowym miejscem pracy.
 3. Zakres czynności i zasady działania poradni o nazwie Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów APS określa stosowny regulamin.
 4. Kierownik Poradni Prawnej dla Studentek i Studentów APS kieruje Poradnią, a w szczególności:

        1) organizuje pracę Poradni,

        2) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu Poradni.

§ 17

 1. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi wymienione w § 13-16 powołuje się na okres nie dłuższy niż do końca kadencji organów Akademii.
 2. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowych kierowników z zachowaniem prawa do dodatku funkcyjnego.
 3. Powołanie osoby pełniącej funkcję kierowniczą może być utrzymane w przypadku nawiązania zatrudnienia bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.
 4. Odwołanie osób kierujących jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w § 13-16 następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania.

 

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…