EN

Misztal Wojciech

dr hab., prof. APS Wojciech Misztal

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS, Zakład Badań Problemów Społecznych

E-mail: wmisztal@aps.edu.pl


Kariera naukowa
Habilitacja - 2013 r. Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie książki Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lubin 2011.
doktorat - 1998 r. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na podstawie pracy pt. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności.
magisterium - 1989 r. studia filozoficzne (praca magisterska pt. Koncepcja państwa w De Civitate Dei Aureliusza Augustyna. Instytut Filozofii Socjologii UMCS w Lublinie).


Zainteresowania naukowe
Problematyka badawcza z zakresu socjologii molarności stopniowo ewoluowała w kierunku zainteresowań społeczeństwem obywatelskim. Było to następstwem i kontynuacją zainteresowań z zakresu socjologii moralności inspirowanych pracą Marii Ossowskiej Wzór demokraty. Zainteresowania naukowe dotyczące problematyki dialogu obywatelskiego i społecznego zostały poszerzone o problematykę demokracji, sfery publicznej, społeczeństwa obywatelskiego, dialogu obywatelskiego i polityki publicznej w Polsce i Unii Europejskiej.

Najważniejsze publikacje
Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2011;
Lokalny dialog obywatelski. CPS Dialog, Warszawa 2008;
Homo Ethicus c- homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności. Scholar Warszawa 2017.
Obywatelstwo wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, red. Wojciech Misztal, Artur Kościański i Galia Chimiak, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2015.
Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski. CPS Dialog, red. Wojciech Misztal i Andrzej Zybała, Warszawa 2008;
Raport końcowy wykonany w ramach projektu systemowego Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, Agencja Wydawniczo-Reklamowa Magic, Lublin 2013;
Rozdroża praktyki i idei - Co się dzieje ze społeczeństwem obywatelskim?”, red. Wojciech Misztal i Artur Kościański, IFiS PAN, Warszawa, 2011,
Społeczeństwo obywatelskie. Między teorią a praktyką, red. Artur Kościański i Wojciech Misztal, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008


Projekty badawcze
Partnerstwo w Programach: EQAL:
Zarządzanie projektem „Dialog społeczny, jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy” 2007-2008. ( EFS)
Koordynator ds. procesów metodologicznych w projekcie systemowym Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2020-2013. POKL, Priorytet VIII regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.22. Regionalne strategie innowacji.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 20 07 - 2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Usługa badawcza polegająca na opracowaniu modeli na rzecz zintegrowanego podejścia do współpracy gmin pierścieniowych (gminy wiejskie: Zamość, Sanok, Ełk, Hrubieszów i Suwałki). Projekt: „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020”. Opracowanie Strategii współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy UMCS – PARR: 29/2014 z dnia 24.03.2014.

Pozyskiwanie terenów inwestycyjnych metodą dialogu obywatelskiego, Końskowola 2014-2015. Kierownik projektu.
Współpraca międzynarodowa
1.Praca dla dwojga 2006-2008
2.Platforma e-dialog 2006-2008


Pełnione ważne funkcje
-Członkostwo w Radzie Naukowej Czasopisma Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, UKSW Warszawa.
-Członkostwo w Radzie Naukowej Czasopisma Dialog (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) Warszawa.
-Członkostwo w Radzie Naukowej Czasopisma Konteksty Społeczne PÓŁROCZNIK,Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin.

-Członek Kolegium Recenzentów Czasopisma Polish Sociological Review
-Członek Kolegium Recenzentów Czasopisma Societas Communitas
-Ekspert w Komitecie Naukowym Filozofii PAN
- Członek Zarządu Głównego PTS
- Przewodniczący kolegium redakcyjnego, kwartalnika „Dialog” Warszawa w latach: 2006-2008.
– Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTS - 2010-2103
- Opiekun doktorantów SWPS

Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Wędkarstwo, kuchnia

 

dr hab., prof. APS Wojciech Misztal
21-05-2018

REKRUTACJA 2018/2019

UWAGA - REKRUTACJA 2018/2019 Zapisy kandydatów w NOWYM SYSTEMIE REJESTRACJI rozpoczną się w dniu 4 czerwca 2018! Osoby zainteresowane rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jed…
25-04-2018

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie z Książką "Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej" (Scholar, 2018) pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego 23 maja (środa) o godzinie 15.…
21-05-2018

Sytuacja migrantek i uchodźczyń - WARSZTAT

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie "Sytuacja migrantek i uchodźczyń", który poprowadzi Pani Joanna Subko z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w sali …