dr Jolanta Zozula

dr Jolanta Zozula

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej; Pracownia Prawa i Kryminologii

e-mail: j.zozula@wp.pl

Kariera naukowa

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Magister prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo rodzinne i opiekuńcze a w jego zakresie szczególnie instytucje władzy rodzicielskiej oraz przysposobienia. W zakres zainteresowań naukowych wchodzą ponadto: prawa człowieka, prawa dziecka oraz system pieczy zastępczej.

Najważniejsze publikacje

Zozula J., Przysposobienie instytucja szlachetna - lecz mało konkretna, Jurysta, Magazyn Prawniczy, 2006, Nr 11, s. 13-17.

Zozula J., Rodzicielstwo adopcyjne w świetle prawa, (w:) Kwak A. (red.) Rodzicielstwo - między domem, prawem, służbami społecznymi, Wyd. APS, Warszawa 2008 r., s. 151-171.

Kwaśniewska A., Zozula J., Rodzinne domy dziecka - problematyka prawna., Analizy, Raporty, Ekspertyzy, Nr 1/2009, www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-109-rodzinne-domy-dziecka.pdf.

Zozula J., Pomarańska - Bielecka M., Rozdziały 2, 3, 4, (w:) Trocha O. (red.) Rodzicielstwo zastępcze - komentarz do przepisów, http://rodziny.interwencjaprawna.pl/pliki/rodzicielstwo-zastepcze-komentarz.pdf, s. 8-38, s. 52-58.

Romaniuk A., Zozula J., Prawne aspekty ingerencji pracownika socjalnego w przypadku przemocy w rodzinie, (w:) Kwak A., Wyrwich - Hejduk E., W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik Akademicki, Warszawa 2011, s. 136-155.

Zozula J., System pieczy zastępczej. Vademecum pomocy społecznej., Wydawnictwo ProLex, Poznań 2011 r., płyta CD.,

 Zozula J., Adopcja dziecka niepełnosprawnego, Szkoła Specjalna, 2011, Nr 2, s. 135–141.

 Zozula J., Nielegalny obrót dziećmi pod pozorem adopcji, Szkoła Specjalna, 2013, Nr 1, s. 56–67.

Projekty badawcze

Kierownik projektu badań własnych nt. "Zasada subsydiarności przysposobienia zagranicznego a dobro dziecka" - grant APS.

Wykonawca projektu badań statutowych nt. "Ochrona prawa do życia w rodzinie osób z zaburzeniami psychicznymi" - grant APS.

Pełnione ważne funkcje

Członek  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Muzyka jazzowa, wycieczki piesze i rowerowe, filmy historyczne i biograficzne.