EN

REGULAMIN PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

 

W zasobach Pracowni Testów Psychologicznych znajdują się metody diagnostyczne legalnie wydawane w Polsce: zbiór oryginalnych testów, książek i artykułów z zakresu psychometrii, filmy, specjalistyczna literatura.

Ze zbiorów Pracowni Testów Psychologicznych mogą korzystać studenci APS kierunku Psychologia oraz pracownicy APS im. Marii Grzegorzewskiej, posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra psychologii.

Zbiory Pracowni Testów Psychologicznych nie są udostępniane pracownikom innych jednostek organizacyjnych APS oraz studentom i absolwentom innych kierunków studiów, czyli nie-psychologom (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; Dz. U. Nr 73, poz.763).

Ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych oraz w związku z ustawą o prawach autorskich, niedopuszczalne jest kopiowanie podręczników, arkuszy testowych i kluczy.

Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów na zewnątrz posiadają:

a. pracownicy Instytutu Psychologii Stosowanej APS (3 egz. na okres 14 dni)

b. uczestnicy studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Stosowanej APS (3 egz. na okres 14 dni)

W uzasadnionych przypadkach (np. mała liczba egzemplarzy w stosunku do potrzeb) Pracownia Testów Psychologicznych ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych metod przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub skrócić czas wypożyczenia.

Ze względu na małą liczbę egzemplarzy w stosunku do potrzeb dydaktycznych  studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej studenciAPS kierunku Psychologia mogą korzystać z zasobów Pracowni Testów Psychologicznych  wyłącznie na miejscu.

Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

W razie zgubienia wypożyczonego egzemplarza bądź też zdekompletowania testu sprawca jest zobowiązany do dostarczenia do Pracowni Testów Psychologicznych egzemplarza identycznego lub wpłaty jego równowartości na podstawie wyceny dokonanej przez Kierownika Pracowni.

Dla potrzeb badań do pracy magisterskiej studenci IV i V roku psychologii zakupują arkusze testowe w Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie na podstawie zaświadczenia od promotora pracy badawczej będącego pracownikiem Instytutu Psychologii Stosowanej APS im. Marii Grzegorzewskiej (dodatkowe informacje na stronie www.practest.com.pl ) .

Przed zakupem arkuszy konieczne jest wypełnienie formularza – zgody promotora na zakup i korzystanie z arkuszy testowych na potrzeby badań do pracy magisterskiej (wzór formularza można pobrać ze strony www.practest.com.pl lub w Pracowni Testów Psychologicznych APS).

Student może korzystać z testu na miejscu, w Pracowni Testów Psychologicznych, w godzinach jej pracy: wówczas nie wymagana jest zgoda opiekuna naukowego na udostępnienie testu.

Pracownia Testów Psychologicznych również pośredniczy przy zakupie arkuszy testowych w ramach przygotowywania prac magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych  i  niestacjonarnych. Aby skutecznie złożyć zamówienie na zakup technik testowych konieczne jest dostarczenie w godzinach pracy PTP podpisanych formularzy w oparciu o przyjęte  wzory (wzór można pobrać w Pracowni Testów Psychologicznych APS).

W celu realizacji zadań wynikających z zajęć dydaktycznych studenci otrzymują arkusze testowe i dokonują interpretacji wyników podczas tych zajęć z pracownikiem Instytutu Psychologii. Prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za materiały, jakie wypożyczają na czas zajęć, aby zapoznać z nimi studentów.

W celu realizacji zadań wynikających z Projektu badawczegow ramach zajęć dydaktycznych studenci przed wypożyczeniem testu są zobowiązani uzyskać zgodę opiekuna naukowego na korzystanie z danego narzędzia pomiaru. Opiekunem naukowym w tym przypadku jest osoba, na zajęcia której test jest wymagany. Bez pisemnej zgody opiekuna naukowego test nie jest wypożyczany studentowi.

Wypożyczony test powinien być oddany przez studenta w ciągu siedmiu dni od daty wypożyczenia.

Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu Pracowni Testów Psychologicznych.

Godziny otwarcia Pracowni Testów Psychologicznych są ustalane na początku każdego semestru danego roku akademickiego.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego