EN

 

Załącznik do Uchwały Rady WSNS Nr 30/ 2017 z dn. 28.06.2017 r.

 

 

Regulamin Instytutu Psychologii

na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

 I. Postanowienia ogólne

 § 1

Instytut Psychologii, zwany dalej „Instytutem”, jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 § 2

 1. Instytut tworzy, przekształca i likwiduje Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na wniosek Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych zaopiniowany przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych zwanego dalej „Wydziałem”.
 2. Instytut może być utworzony, gdy zatrudnione w nim będą w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej cztery osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których jest to podstawowe miejsce pracy.

§ 3

Instytut Psychologii powołany jest w celu prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 § 4

 1. Instytut działa na podstawie regulaminu wydanego przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
 2. Regulamin Instytutu zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową organizację i zadania Instytutu.

 II. Zadania Instytutu

 § 5

Do zadań Instytutu Psychologii należy:

1) prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz kształcenie kadry naukowej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;

2) realizacja prowadzonych na Wydziale studiów jednolitych magisterskich, w ramach posiadanych uprawnień i określonych przez nie obszarów kształcenia oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;

3) zapewnienie minimum kadrowego wymaganego do prowadzenia studiów na kierunku psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne);

4) organizacja procesu dydaktycznego dla studentów kierunku psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne), studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

5) przygotowanie planów i programów studiów dla kierunku psychologia, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów;

6) dbałość o najwyższą jakość proponowanej oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania zamierzonych efektów kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy;

7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, w tym z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymaganych do oceny proponowanych efektów kształcenia dla kierunku psychologia;

8) prowadzenie działalności promującej własną ofertę edukacyjną, w tym poprzez prowadzenie i uaktualnianie informacji zawartych na stronie www.aps.edu.pl w zakładce Instytutu;

9) prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu i Akademii oraz środowiska zewnętrznego;

10) organizowanie konkursów (w przypadku zaistnienia takich potrzeb i możliwości), mających na celu promowanie osiągnięć studenta, potwierdzanych stosownym wpisem w suplemencie do dyplomu.

 III. Organy Instytutu

 § 6

 1. Organem Instytutu jest Dyrektor Instytutu.
 2. Dyrektor Instytutu powoływany jest na wniosek Dziekana Wydziału przez Rektora spośród nauczycieli akademickich Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których jest to podstawowe miejsce pracy.
 3. Nauczyciele akademiccy w głosowaniu tajnym przeprowadzanym przez Dziekana Wydziału opiniują wniosek Dziekana.

 § 7

Na wniosek Dyrektora Instytutu Rektor powołuje Zastępcę Dyrektora Instytutu.

 § 8

 1. Dyrektora Instytutu i jego Zastępcę powołuje się na okres nie dłuższy niż do końca kadencji organów Akademii.
 2. Dyrektor Instytutu i jego Zastępca pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowych kierowników, z zachowaniem prawa do dodatku funkcyjnego.
 3. Powołanie osoby pełniącej funkcję kierowniczą może być utrzymane w przypadku nawiązania zatrudnienia bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.
 4. Odwołanie Dyrektora Instytutu i jego Zastępcy następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania.

§ 9

 1. Organem jednoosobowym Instytutu jest Dyrektor.
 2. Organem kolegialnym Instytutu Psychologii nadającym kierunki działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu jest Rada Naukowa Instytutu Psychologii.
 3. Organem opiniodawczym Instytutu jest Zgromadzenie Ogólne Pracowników Instytutu.

 § 10

 1. Członkami Rady Naukowej Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu lub Zastępca Dyrektora jako przewodniczący;

2) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie Psychologii, dla których Akademia jest podstawowym miejscem pracy;

3) kierownicy lub p.o. kierowników katedr, zakładów i pracowni;

4) kierownicy specjalności prowadzonych przez Instytut.

 1. W posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu Psychologii mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani pracownicy Instytutu z tytułem naukowym profesora lub dr hab. oraz przedstawiciele pracowników, doktorantów i studentów zaproszeni przez Dyrektora Instytutu.

 IV. Kompetencje organów Instytutu

 § 11

 1. Do zadań Dyrektora Instytutu Psychologii należy w szczególności:

1) kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Naukowej oraz Zgromadzenia Ogólnego Pracowników Instytutu;

3) bezpośredni nadzór nad działalnością Katedr, Zakładów i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu, w tym także nad treściami zamieszczanymi na stronie internetowej Instytutu; dbałość o najwyższą jakość prowadzonych w Instytucie zajęć dydaktycznych;

4) nadzór nad dydaktyczną i organizacyjną działalnością Instytutu, w szczególności propozycja oraz weryfikacja obsady zajęć dydaktycznych i funkcji organizacyjnych prowadzonych w ramach Instytutu w taki sposób, by w jednostce nie występowały niedobory dydaktyczne, przekroczenia dopuszczalnych limitów godzin ponadwymiarowych bądź inne nieprawidłowości w realizacji procesu dydaktycznego;

5) nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na bieżącą działalność i badania naukowe;

6) monitorowanie dorobku i osiągnięć naukowych pracowników Instytutu;

7) nadzór i hospitowanie zajęć dydaktycznych;

8) powoływanie osób funkcyjnych i doraźnych zespołów roboczych do wykonywania określonych zadań na rzecz Instytutu i Akademii;

9) opiniowanie wniosków nauczycieli akademickich i studentów kierunku psychologia, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

10) nadzór nad organizacjami studenckimi działającymi na kierunku psychologia;

11) opieka nad studentami kierunku psychologia, przy współpracy z doradcami studentów;

12) składanie Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych sprawozdań z działalności Instytutu.

 1. Dyrektor Instytutu wyznacza zakres działalności Zastępcy Dyrektora, który może obejmować obowiązki należące do kompetencji Dyrektora Instytutu.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Instytutu, Zastępca Dyrektora pełni obowiązki Dyrektora Instytutu.
 3. Zadania, o których mowa w ust. 1, dyrekcja Instytutu realizuje przy zachowaniu kompetencji Dziekana.

 § 12

 1. Do kompetencji Rady Naukowej Instytutu Psychologii należy w szczególności:

1) podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego Instytutu;

2) przygotowanie programów studiów dla kierunku;

3) weryfikacja programów studiów;

4) przygotowanie, opiniowanie i rekomendowanie wniosków o utworzenie w Instytucie nowych jednostek organizacyjnych i kierunków studiów (doktoranckich, podyplomowych).

 1. Posiedzenia zwyczajne Rady Naukowej Instytutu Psychologii zwołuje Dyrektor Instytutu co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane przez Dyrektora Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Instytutu.

 V. Zadania pracowników Instytutu

 § 13

 1. Obowiązki i prawa pracowników Instytutu Psychologii określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisy Statutu APS, Regulaminu Pracy APS oraz inne regulacje wewnętrzne.
 2. Pracownicy Instytutu są obowiązani do aktywnego uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w ramach Instytutu. W zakresie tym podlegają decyzjom Dyrekcji Instytutu oraz Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.

 VI. Obsługa administracyjna Instytutu

 § 14

 1. Obsługa administracyjna Instytutu prowadzona jest przez sekretariat Instytutu, sekretariat Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka oraz pracownika administracyjnego Pracowni Testów Psychologicznych.
 2. Nad sekretariatem Instytutu nadzór merytoryczny sprawuje Dziekan Wydziału.
 3. Bezpośrednim przełożonym pracowników administracyjnych Instytutu jest Dyrektor Instytutu.
 4. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracyjnych określają zakresy obowiązków każdego pracownika i są one dostosowane do obejmowanego stanowiska pracy oraz obejmują realizację zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu i jego Zastępcę.
 5. Do zadań sekretariatu Instytutu należy w szczególności:

1)   prowadzenie sekretariatu Instytutu Psychologii, a w szczególności: prowadzenie dokumentacji Instytutu Psychologii, rejestracja pism wpływających do Instytutu i czuwanie nad terminem realizacji zadań służbowych wynikających z tych pism; pisanie pism wychodzących z Instytutu, ich rejestracja i kierowanie do adresata,

2) zadania administracyjno-gospodarcze, a w szczególności: czuwanie nad sprzętem technicznych będącym na wyposażeniu Instytutu w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z zakupem, konserwacją i naprawą sprzętu; dostarczania do Instytutu materiałów piśmiennych z magazynu Uczelni,

3) dbałość o terminową realizację zadań Instytutu związanych z dydaktyką, a w szczególności: gromadzenie dokumentacji dydaktycznej i organizacyjnej Instytutu; pomoc w planowaniu zajęć dydaktycznych i terminowe przekazanie tych planów do Dziekanatów; pomoc w tworzeniu harmonogramów dyżurów nauczycieli akademickich; pomoc w tworzeniu planów urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich; dbałość o terminowe składanie wymaganych sprawozdań obowiązujących nauczycieli akademickich i dopilnowanie, aby te dokumenty zostały złożone do odpowiednich agend Uczelni; pomoc w organizowaniu wydarzeń, które mają miejsce na terenie Instytutu np. zebrania pracowników Instytutu; pomoc w powielaniu materiałów do prowadzenia zajęć, egzaminacyjnych i naukowych; przyjmowanie protokołów egzaminacyjnych i udostępnianie pracownikom Instytutu w celu ich aktualizacji; sprawdzanie oryginalności tekstu prac magisterskich i licencjackich przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego PLAGIAT.PL; sprawdzanie zgodności tematu prac magisterskich i licencjackich w systemie USOS i na płycie CD.

 1. Do zadań pracownika administracyjnego Pracowni Testów Psychologicznych należy w szczególności:

1) pełnienie dyżurów w Pracowni Testów Psychologicznych według zatwierdzonej siatki godzin,

2) zarządzanie ogólnym zbiorem testów, czasopism i podręczników Pracowni Testów Psychologicznych,

3) obsługa studentów kierunku psychologia i pracowników Instytutu Psychologii i innych Instytutów APS w zakresie: wydawanie na miejscu testów, arkuszy testowych, podręczników, katalogów; wypożyczanie studentom i pracownikom pomocy testowych w dozwolonym zakresie, do celów dydaktycznych; wypożyczanie studentom i pracownikom pomocy testowych do celów badawczych; archiwizacja upoważnień do wypożyczeń dla celów naukowych,

4) aktualizacja i poszerzanie zbiorów arkuszy testów i innych materiałów znajdujących się w Pracowni Testów Psychologicznych,

5) katalogowanie testów, książek i innych materiałów będących w posiadaniu Pracowni Testów Psychologicznych,

6) prowadzenie zakładki internetowej Pracowni Testów Psychologicznych, znajdującej się na stronie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych,

7) nadzór nad sprzętem technicznym będącym na wyposażeniu Pracowni Testów Psychologicznych,

8) szkolenie i wprowadzanie w dyżury stażystek/stażystów i wolontariuszy - studentów kierunku psychologia,

9) prowadzenie zapisów (telefonicznie i internetowo) do Akademickiej Poradni Psychologicznej,

10) inne prace zlecone przez kierownika Pracowni Testów Psychologicznych, Kierownika Katedry Podstaw Psychologii i dyrekcję Instytutu Psychologii, mieszczące się w zakresie kompetencji pracownika,

11) odbieranie korespondencji do Pracowni Testów z Kancelarii,

12) tworzenie cyfrowej bazy danych Pracowni Testów Psychologicznych.

 1. Do zadań pracownika administracyjnego Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka,

2) opracowywanie informacji na strony internetowe Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka,

3) współpraca organizacyjno-administracyjna w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych (krajowych i zagranicznych) Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka,

4) korekta publikacji i materiałów informacyjnych Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka,

5) współpraca organizacyjna w przygotowywaniu Międzynarodowych Szkół Letnich, realizowanych w ramach Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka, współpraca z Polskim Komitetem ds. UNESCO – m. in. pozyskiwanie i rozliczanie stypendiów,

6) inne zadania dotyczące współpracy międzynarodowej zlecane bezpośrednio przez Rektora Uczelni i Kuratora Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka (m. in. współorganizacja Olimpiad Wiedzy Młodzieży Niepełnosprawnej),

7) prowadzenie spraw związanych z przyjazdami stypendystów krótkoterminowych w ramach współpracy naukowej i stypendiów UNESCO (w języku angielskim),

8) współpraca z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego, m.in. pozyskiwanie i rozliczanie stypendiów CEEPUS,

9) sprawozdawczość dotycząca studentów-cudzoziemców.

 VII. Struktura wewnętrzna Instytutu

 § 15

 1. Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą katedry, zakłady i pracownie prowadzące działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną związaną z profilem Instytutu.
 2. Instytut prowadzi Pracownię Testów Psychologicznych, Akademicką Poradnię Psychologiczną, działające na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Pracownia Testów Psychologicznych wspiera działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Instytutu.

 § 16

 1. Katedrę lub zakład tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 2. Pracownię tworzy, przekształca i likwiduje Dziekan na wniosek kierującego Instytutem, zaopiniowany przez właściwą Radę Wydziału.
 3. Poradnię tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału, zaopiniowany przez właściwy organ kolegialny Akademii.
 4. Usytuowanie poradni w strukturze organizacyjnej Akademii określa Rektor.

 § 17

 1. Katedrę można utworzyć, gdy zatrudnione w niej będą w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej cztery osoby, dla których jest to podstawowe miejsce pracy, w tym jedna osoba posiadająca tytuł naukowy.
 2. Senat, na wniosek Rady Wydziału, może wyrazić zgodę na utrzymanie lub nadanie, na czas określony, statusu katedry jednostce niespełniającej wymogów, o których mowa w ust. 1.
 3. Kierownika katedry powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 4. Kierownikiem katedry może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Kierownik katedry kieruje katedrą, a w szczególności:

1) reprezentuje katedrę na zewnątrz;

2) opracowuje projekty planów prac badawczych;

3) organizuje pracę badawczą w zakresie dyscypliny objętej działalnością katedry;

4) organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną katedry;

5) składa sprawozdania z działalności katedry.

 § 18

 1. Zakład można utworzyć, gdy zatrudnione w nim będą w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej trzy osoby, dla których jest to podstawowe miejsce pracy, w tym jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Senat, na wniosek Rady Wydziału, może wyrazić zgodę na utrzymanie lub nadanie, na czas określony, statusu zakładu jednostce niespełniającej wymogów, o których mowa w ust. 1.
 3. Kierownika zakładu powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 4. Kierownikiem zakładu może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy.

 § 19

 1. Pracownia może zostać utworzona na czas nieokreślony lub na czas wykonywania określonych zadań.
 2. Kierownika pracowni powołuje Dziekan Wydziału na wniosek kierującego Instytutem, katedrą lub zakładem.
 3. Kierownikiem pracowni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, dla której Akademia jest podstawowym miejscem pracy.

 § 20

 1. Kierownika poradni powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału.
 2. Kierownikiem poradni może być nauczyciel akademicki, dla którego Akademia jest podstawowym miejscem pracy.

 § 21

 1. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi wymienione w § 17-20 powołuje się na okres nie dłuższy niż do końca kadencji organów Akademii.
 2. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowych kierowników z zachowaniem prawa do dodatku funkcyjnego.
 3. Powołanie osoby pełniącej funkcję kierowniczą może być utrzymane w przypadku nawiązania zatrudnienia bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.
 4. Odwołanie osób kierujących jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w § 17-20 następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania.

Aktualności

13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa impr…
12-01-2018

Spotkanie z książkami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książkami KRYZYS MIGRACYJNY Perspektywa społeczno-kulturowa (tom I) pod red. Barbary Pasamonik i Urszuli Markowskiej-Manista oraz KRYZYS MIGR…
08-01-2018

Spotkanie Klubu Pracy Socjalnej

KLUB PRACY SOCJALNEJ zaprasza na spotkanie Klubu Pracy Socjalnej - 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali 1203 (budynek A) w Akademii Pedagogiki Specjalnej.