EN

Dominiak-Kochanek Monika

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
  • magisterium: pedagogika, specjalizacja: edukacja dorosłych; Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

Prowadzone przeze mnie badania mieszcza się w obszarze socjalizacyjnych uwarunkowań formowania się skłonności agresywnych człowieka. Przedmiotem mojego zainteresowania są w szczególnosci metody wychowawcze, stosowane przez rodziców i ich rola w formowaniu własności intrapsychicznych i wzorców zachowań, sprzyjających podejmowaniu agresji interpersonalnej w kontakatch społecznych. Drugi obszar zainteresowań badawczych koresponduje z nurtem psychologii pozytywnej i koncentruje się wokół funkcji zasobów osobowych i środowiskowych, optymalizujących funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Najważniejsze publikacje

Dominiak-Kochanek, M., Konopka, K., Rutkowska, M., Frączek, A., Ramirez, J.M. (2016). Direct and indirect effects of parenting practices on socio-moral approval of aggression in Polish young adults. Do all practices matter? International Journal of Psychology.

Frączek, A., Konopka, K., Dominiak-Kochanek, M. (2016). Patterns of readiness for interpersonal aggression: cross-national study on sex difference. W: H. Liberska, M. Farnicka (red.). Aggression as a challenge: Theory and Research: Current Problems (s. 33-50). Berlin: Peter Lang Publishing, Editors.

Dominiak-Kochanek, M. (2016). A preliminary examination of identity exploration and commitment among Polish adolescents with and without motor disability: Does disability constitute diversity in identity development? International Journal of Disability, Development and Education, 63, 334-357.

Dominiak-Kochanek, M., Konopka, K., Bower-Russa, M., Frączek, A. (2015). Harsh discipline and readiness for interpersonal aggression in Poland and the USA: the mediating role of sensitivity to provocations and frustration. Polish Psychological Bulletin, 46, 543-554.

Gosk, U., Dominiak-Kochanek, M. (2015).Postawy rodzicielskie w percepcji dorastającej młodzieży z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową oraz ich sprawnych rówieśników.Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4, 73-94.

Dominiak-Kochanek, M., Frączek, A.(2014). Retrospektywna ocena doświadczania kar fizycznych w dzieciństwie a wzorce gotowości do agresji u młodych dorosłych. Psychologia Rozwojowa, 19 (3), 69-84.

Dominiak-Kochanek, M., Gosk, U. (2014). Postawy rodzicielskie matek i ojców wobec synów i córek w różnych fazach adolescencji. Człowiek- Niepełnosprawność- Społeczeństwo, 4,69-84.

Gosk, U., Dominiak-Kochanek, M. (2014). Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających

jako predyktor ich poczucia koherencji. Człowiek- Niepełnosprawność- Społeczeństwo, 3(25), 87-106.

Konopka, K., Dominiak-Kochanek, M. (2012). Orientacja edukacyjna a wzorce gotowości do agresji interpersonalnej w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Ruch Pedagogiczny, 3, 69-84.

Dominiak-Kochanek, M., Frączek, A., Konopka, K. (2012). Styl wychowania w rodzinie a aprobata agresji w życiu społecznym przez młodych dorosłych. Psychologia Wychowawcza, 1-2, 66-85.

Projekty badawcze

2014-2015: kierownik projektu pt. Status prowokatora a agresywne zachowania odwetowe osób z różnym doświadczeniem socjalizacyjnym w zakresie karania fizycznego, finsowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej.

2013 – 2014: kierownik projektu pt. Indywidualna podatność na sytuacje frustracji i prowokacji jako mediator relacji między karami fizycznymi doświadczanymi w dzieciństwie a gotowością do agresji interpersonalnej we wczesnej dorosłości, finsowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej

2013-2014: wykonawca projektu pt. Wybrane zasoby wewnętrzne i zewnętrzne młodzieży z dysleksją rozwojową a osiągnięcia szkolne; finsowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej

2009 – 2011: kierownik projektu: pt. Percepcja praktyk rodzicielskich w dzieciństwie a psychospołeczna adaptacja we wczesnej dorosłości, finsowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Współpraca międzynarodowa

- koordynator badań międzynarodowych International Parenting Study, prowadzonych we współpracy z prof. Murray’em Strausem i Angèle Fauchier z Family Research Laboratory, University of New Hampshire

- współpraca z prof. Mary Bower-Russa z Grand Valley State University nad projektem pt. „Relacje wewnątrzrodzinne w dzieciństwie jako predyktory gotowości do agresji u młodych dorosłych (międzynarodowe studia porównawcze)”

Pełnione ważne funkcje

Od roku 2009 do roku 20015 członek, a następnie sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Książki kryminalne, dobre fimy w każdym gatunku, wycieczki rowerowe całą rodziną oraz podróże, zarówno dalekie, jak i te, które pozwalają odkryć pełne uroku miejsca wokół nas.

dr Monika Dominiak-Kochanek
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…