EN

Fersten Ewa

Instytut Psychologii Stosowanej

E-mail: efersten@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Dr nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Doświadczalnej, im.  M. Nenckiego, Warszawa

Specjalista II stopnia psychologii klinicznej – neuropsychologii

Studium Podyplomowe Psychologii Sportu, AWF, Warszawa

Zainteresowania naukowe

 • Patomechanizmy deficytów poznawczych i funkcji wykonawczych u pacjentów z różnymi zmianami patologicznymi w obrębie mózgowia – procesy nowotworowe mózgu (specyfika i zróżnicowanie skutków w zależności od lokalizacji, rozległości i innych cech uszkodzenia), urazy czaszkowo-mózgowe, zaburzenia krążenia mózgowego, konsekwencje innych chorób układowych
 • Zagadnienie patomechanizmu zaburzeń fizjologicznej równowagi pomiędzy produkcją a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego; obrazy kliniczne deficytów poznawczych ze względu na etiologię poszerzenia układu komorowego, poszukiwanie dodatkowych wskazówek prognostycznych kwalifikacji pacjentów do założenia zastawki.
 • Zróżnicowanie funkcjonalne półkul mózgowych w zakresie przetwarzania i opracowywania informacji zmysłowych
 • Analiza przepływów mózgowych podczas różnego typu stymulacji poznawczej
 • Symptomatologia zaburzeń osobowości, jako pierwszy zwiastun patologii układu nerwowego.
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neuropsychologicznym
 • Zastosowanie nieinwazyjnych metod badania struktury i funkcji mózgu – zwłaszcza fMRI jako bardzo złożonej i trudnej do klinicznej interpretacji metody
 • Rola traktografii rezonansu magnetycznego oraz czynnościowego rezonansu magnetycznego na drogę dojścia oraz doszczętność zabiegów neurochirurgicznych prowadzonych z powodu zmian rozrostowych położonych w okolicach elokwentnych oraz w strukturach głębokich mózgu
 • Analiza fMRI w fazie mapowania przed zabiegiem neurochirurgicznym dla uwidocznienia stosunku guza w obrębie mózgowia do obszarów aktywności neuronalnej odpowiadających (przede wszystkim) za możliwość słownego komunikowania się
 • Analiza obrazów fMRI po zabiegu operacyjnym glejaka mózgu w celu oceny reorganizacji struktur mózgowych realizujących mowę i przemieszczenia się ich w obrębie tej samej półkuli lub do półkuli przeciwnej.
 • Zastosowanie stymulacji mózgowej dla analizy monitorowanych śródoperacyjnie funkcji poznawczych dla zachowania możliwości sprawnego komunikowania się pacjenta po przebyciu zabiegu usunięcia guza mózgu  w okolicach strategicznych dla funkcji poznawczych (okolicach elokwentnych).
 • Opracowanie mapy czynnościowej mózgu, czyli mapy fMRI  3D uwzględniającej zobrazowanie funkcji mowy możliwej do nałożenia na inne systemy wykorzystywane w medycynie, np. neuronawigacji śródoperacyjnej

Najważniejsze publikacje

Fersten E., Gordon-Krajcer W., Głowacki M., Mroziak B., Jurkiewicz J., Czernicki Z. (2005).: Cerebrospinal fliud free-radical peroxidation products and cognitive functioning patterns differentiate varieties of normal pressure hydrocephalus. Folia Neuropathol. Vol.42. No 3.

Jarus-Dziedzic K., Jurkiewicz J., Czernicki Z., Fersten E., Głowacki M., Marszałek P., Zabołotny W., Karłowicz P.: (2005). Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska (TCD) u chorych z poszerzonym układem komorowym – poszukiwanie dodatkowych wskaźników do zabiegu implantacji układu zastawkowego. Pol. J. Radiol., 70(1).

Fersten E., Głowacki M., Walasek N., Jurkiewicz J. (2005). Problemy diagnostyczne nietypowych objawów w wodogłowiu normotensyjnym. Neurol. Neurochir. Pol.; 39, 3.

Mandat T., Koziara H., Nauman P., Fersten E., Symonides M., Bonicki W. (2008). Awake craniotomy for aggressive resection of primary brain tumors located at the eloquent areas; Acta Neurochir 150:933-1012

Nauman P., Mandat T., Koziara H., Fersten E., Symonides M., Bonicki W. (2008). Śródoperacyjna stymulacja korowa w celu oceny funkcji poznawczych i wykonawczych przy agresywnej resekcji pierwotnych guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych; Neurologia i Neurochirurgia Polska; Vol. 42; 4 (supl.4)

Jarus-Dziedzic K., Zub W., Warzecha A., Głowacki M., Wroński J., Fersten E., Goźlińska K. (2008). Early cerebral hemodynamic alternations in patients operated on the first, second and third day after aneurismal subarachnoid hemorrhage. Neurological Research 30(3):307

Fersten E., Koziara T., Mandat T., Jakuciński M., Kuliński R., Głowacki M., Walasek N., Królicki L., Mroziak B., Nauman P. (2009). Trudności interpretacyjne funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w ocenie mózgowej organizacji funkcji poznawczych.
Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne( red. Janowski K., Grzesiuk K.). Wyd.Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie, tom 3. 380 - 390.

Fersten E., Głowacki M., Walasek N., Mroziak B., Adamczyk M., Walecki J. (2009). Badanie śladów pamięciowych w fMRI. Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne ( red. Janowski K., Grzesiuk K.). Wyd. Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie, tom 3. 367 – 379.

Fersten E., Jakuciński M., Kuliński R., KoziaraH., Mroziak B., Nauman P. (2011): Neuropsychological assessment of language functions during functional magnetic resonance imaging (fMRI) – development of new tasks (preliminary report). Neurologia i Neurochirurgia Polska, 45,6:1-9

Jarus-Dziedzic K., Głowacki M., Warzecha A., Jurkiewicz J., Czernicki Z., Fersten E. (2011): Cerebrovascular reactivity evaluated by transcranial doppler sonography in patients after aneurysmal subarachnoid haemorrhage treated with microsurgical clipping or endovascular coiling technique. Neurol Res 33(1): 18-23

Fersten E.(i wsp.). Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii – w ujęciu neuropsychologii klinicznej w: Psychologia Kliniczna (red.) M. Sawicka, A. Kuhn-Dymecka, Wydawnictwo APS , Warszawa 2012; str.:125-191

Symonides M., Koziara H., Fersten E., Napiórkowski T. How to limit the amount of local anaesthetic for the management of awake craniotomies – the „asleep-awake-asleep” method revisited. Br J. Anaesth (złożone do druku) 

Doniesienia konferencyjne:

Fersten E., Walasek N., Głowacki M., Jurkiewicz J., Czernicki Z. (2007). Różnice w zakresie funkcjonowania poznawczego w zależności od etiologii poszerzenia układu komorowego. “XIII Pułtuskie Spotkania Neurochirurgiczne”

Fersten E., Koziara H., Mandat T., Nauman P., Bonicki W., Jakuciński M., Kuliński R., Królicki L. (2009).Funkcjonalny rezonans magnetyczny w ocenie mózgowej organizacji funkcji mowy – specyfika zróżnicowania u chorych z glejakami mózgu. Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny

Mandat T., Koziara H., Nauman P., Fersten E., Symonides M., Bonicki W. (2008). Awake burgery for grade gliomas AT the eloquent brain areas Intraoperative Neurophysiological Monitoring in Neurosurgery: Awake burgery and cognitive map ping; Verona, Italy.

Fersten E., Koziara H., Mandat T., Nauman P., Bonicki W., Jakuciński M., Kuliński R., Królicki L. (2009). Funkcjonalny rezonans magnetyczny w ocenie mózgowej organizacji funkcji mowy – specyfika zróżnicowania u chorych z glejakami mózgu. Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny

Fersten E., Koziara H., Mandat T., Jakuciński M., Kuliński R., Mroziak B., Królicki L., Nauman P.  (2010). Preoperative fMRI assessment in patients with CNS low-grade gliomas. European Congress of Radiology, Vienna, Austria.

Fersten E., Jakuciński M., Kuliński R., Koziara H., Mroziak B., Nauman P. (2011).  Usefulness of preoperative fMRI assessment for neurosurgical management of tumors located in eloquent areas.  8th Annual World Congress of the International Brain Mapping and Intraoperative Surgical Planning Society (IBMISPS) on Brain, Spinal Cord Mapping and ImageGuided Therapy, San Francisco

Fersten E., Jakuciński M., Kuliński R.,Koziara H., Mandat T. (2011). Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny - technika sprzyjająca optymalizacji planowania operacyjnego chorych z nowotworami OUN?. Zjazd Neuropsychiatria, Neuropsychologia w Medycynie, Bydgoszcz

Fersten E., Gordon-Krajcer W., Głowacki M., Jurkiewicz J., Czernicki Z. (2011). Wskaźniki biochemiczne oraz funkcjonowanie poznawcze pacjentów z poszerzonym układem komorowym o różnej etiologii. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań

Fersten E., Jakuciński M., Kuliński R., Koziara H., Mandat T., Mroziak B., Kunicki J., Michalik R., Bonicki W. (2011). Rola oceny różnych aspektów mowy w przedoperacyjnym badaniu fMRI u pacjentów z guzami mózgu. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań

Fersten E., Jakuciński M., Kuliński R. Koziara H., Mandat T., Królicki L. (2011). Ocena różnych aspektów mowy jako ważny składnik przedoperacyjnego badania fMRI w zabiegach neurochirurgicznych zmian rozrostowych położonych w okolicach elokwentnych mózgu. 40 Zjazd Towarzystwa Neurochirurgów, Wrocław

Koziara H., Fersten E.(i inni). (2012). Resekcja wysokozróżnicowanych guzów glejopochodnych okolic elokwentnych z mapowaniem mózgu w warunkach wybudzenia śródoperacyjnego. III Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław

Koziara H., Barszcz S., Jureczko L., Fersten E.,  IzdebskiP., Sołtan E., KrólickiB, Simonides M., BonickiW., MandatT. (2014)  Awake craniotomy for primary brain tumors of the eloquent areas. Międzynarodowa Konferencja, Sekcji Neurochirurgii Czynnościowej, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych orz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Chorzów

Projekty badawcze

 • Zadania badawcze zawarte w Planie Naukowym Centrum Onkologii - Instytutu (2010-2012)
 •  Wpływ traktografii rezonansu magnetycznego oraz czynnościowego rezonansu magnetycznego na drogę dojścia oraz doszczętność zabiegów neurochirurgicznych prowadzonych z powodu zmian rozrostowych położonych w okolicach elokwentnych mózgu oraz w strukturach głębokich mózgu – kierownik projektu
 • Wpływ śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po zabiegach operacyjnych przeprowadzonych z powodu guzów mózgu okolic elokwentnych – kierownik projektu
 • Zadanie badawcze nr 5.B.13 Centrum Onkologii – Instytutu (2013 – 2015)
 • Wpływ różnych metod obrazowania na drogę dojścia i doszczętność zabiegów resekcyjnych przeprowadzanych z powodu guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych mózgu oraz rola śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po tego typu zabiegach – kierownik projektu
 • Temat badawczy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
  (2009 – 2013) Parametry biochemiczne płynu mózgowo-rdzeniowego oraz deficyty poznawcze jako dodatkowe wskaźniki kwalifikowania pacjentów z poszerzonym układem komorowym do implantacji układu drenującego – kierownik tematu
 • Temat badawczy w Ramach Badań Statutowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii (2010 – 2011) Opracowanie metod neuropsychologicznej oceny różnych aspektów czynności mowy badanych w czasie neuroobrazowania przy zastosowaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) – główny wykonawca projektu
 • Projekt badawczy nr O N401 068835 realizowany w NCBiR (2008 – 2009) Badanie śladów pamięciowych metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego – główny wykonawca projektu
 • Projekt badawczy nr N R13 005306 realizowany w NCBiR Opracowanie metody regeneracji krążka międzykręgowego z zastosowaniem transplantacji autologicznych chondrocytów - wykonawca

Projekty złożone do NCBiR:

 • „Opracowanie trójwymiarowej mapy mózgu z uwzględnieniem okolic elokwentnych dla procesów językowych przy zastosowaniu fMRI” – nr rejestracji wniosku ID 226177 – kierownik projektu
 • „Mikrosensoryczna technologia monitorowania i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach kierujących pojazdami z wykorzystaniem wizyjnej analizy optycznej – TDC”  - projekt po ocenie formalnej - wykonawca
 • „Nowoczesne technologie w wykrywaniu kłamstwa na bazie neuronalnych korelatów symulowanych zaburzeń pamięci przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz temperaturowych zmian na powierzchni ciała obserwowanych wielowidmowymi urządzeniami obserwacyjnymi” -  wykonawca (kierownik części fMRI)

Projekt złożony do NCN -

 • “Investigation of mechanisms of epileptogenesis using integrated neuroimaging methods. The use of functional magnetic resonance (fMRI) to assess cognitive functions in patients with epilepsy due to focal cortical dysplasia”- wykonawca

Pełnione ważne funkcje

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Komisja Neuropsychologiczna Komitetu Nauk Neurologicznych

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Jestem praktykującym klinicystą w Oddziałach Neurochirurgii. Niezależnie od podstawowych swoich zainteresowań interesuję psychologią sportu, zwłaszcza w zakresie wpływu mikrourazów OUN na funkcjonowanie człowieka oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji napięcia emocjonalnego i wysokiego poziomu lęku; uczestniczę także w badaniach kompetencji na podstawie metody Assessment/Development Center, których celem jest wyłanianie najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Od wielu lat prowadzę szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej oraz szkolenia specjalizacyjne dla psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii.

Interesuję się literaturą, teatrem i kinem.

Dr Ewa Fersten
20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa prof. WIESŁAWA BIEŃKUŃSKIEGO pt. Skaza (Galeria APS przy ul. Szczęśliwi…