dr Urszula Markowska-Manista

dr Urszula Markowska-Manista

Stanowisko: adiunkt, sekretarz naukowa Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Informacja na stronie www Katedry UNESCO: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/katedra-unesco.aspx

Jednostka: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

CV w języku angielskim: http://www.aps.edu.pl/media/834449/cv-dr-urszula-markowska-manista.pdf

E-mail: umarkowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Doktor nauk humanistycznych, specjalność: pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2010)
 • Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zainteresowania naukowe

 • psychologia międzykulturowa, badania międzykulturowe, studia nad dzieciństwem i prawami dzieci w tzw. „wrażliwych kontekstach” analizowane w perspektywie postkolonialnej, realizowane w nurcie kobiecych, indygenicznych badań terenowych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
 • badania w perspektywie indygenicznej życia codziennego i edukacji dzieci i młodzieży z grup mniejszościowych w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie Południowym
 • badania dotyczące adaptacji psychospołecznej oraz społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju dziecka marginalizowanego, wykluczonego w edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
 • interdyscyplinarne studia nad ludobójstwami i „trudna wiedza”
 • wychowanie i edukacja rdzenna (indigenous education), oświata mniejszości narodowych i etnicznych, edukacja migrantów
 • problematyka rozwoju, praw człowieka i przemian w tradycjach mniejszości i migrantów w Europie, Afryce Środkowej, w Rogu Afryki i na Kaukazie Południowym

Najważniejsze publikacje

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych

 • Markowska-Manista Urszula: Dzieci czarownicy - zaczarowane dzieci - społeczne tabu, które powraca, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues In Early Education, nr 2(21), 2013, ss. 53-64.
 • Markowska-Manista Urszula: Nienormatywność epizodyczna i normatywność tradycyjna w relacjach rodzinnych Ba’Aka w obliczu przemian, InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer, nr 8, 2013, ss. 185- 200.
 • Markowska-Manista Urszula: Kolonialne i postkolonialne uwikłania łowców-zbieraczy w Afryce Środkowej, Przegląd Humanistyczny, Pismo Uniwersytetu Warszawskiego, Rok LVIII 2014, 5 (446), ss. 33-46.
 • Markowska-Manista Urszula: Philip Zimbardo w rozmowie z Urszulą Markowską-Manista. Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo a realia współczesnego kształcenia młodzieży. Parezja. Czasopismo Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, NR 2, 2014, ss. 59-78.
 • Markowska-Manista Urszula: Unwanted, rejected, unaccepted – around the problem of “invisible” Romani and Dom children in Georgia, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues In Early Education, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, nr 4 (31)2015, ss. 58-76.
 • Markowska-Manista Urszula: Miejsce a tożsamość w edukacji polonijnej w Gruzji, Pedagogika Społeczna, nr 3(61), 2016, ss. 109-128.
 • Markowska-Manista Urszula: “Invisible” and “unheard” children in fragile contexts – reflections from field research among the Ba’Aka in Central African Republic, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues In Early Education, nr 4(35), 2016, ss. 39-50.

Wybrane książki, rozdziały w książkach

 • Beata Machul-Telus, Urszula Markowska-Manista , Lech M. Nijakowski (red.), Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, ze Wstępem prof. Ph. G. Zimbardo, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011; w tym: artykuł autorski: W międzykulturowym zwierciadle traum. Ludobójstwa, rzezie, masakry i zbrodnie przeciwko ludzkości na kontynencie afrykańskim w XX i XXI wieku; artykuł współautorski (B.Machul-Telus, U.Markowska-Manista): A świat milczy... Jak i dlaczego uczyć o ludobójstwach?
 • Urszula Markowska-Manista (red.): The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective, 2016, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ISBN 9788364953453
 • Maria Filina, Danuta Ossowska, Urszula Markowska-Manista, Tuchareli M., Dzneladze I., Karaś B. (red.): „POLSKI KAUKAZ” Historia i perspektywy kontaktów polsko-gruzińskich, 2016, Wydawnictwo „Universal”, Tbilisi ISNN 1512-472X
 • Edyta Januszewska, Urszula Markowska-Manista, Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, 2017, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-56-9 (monografia współautorska).
 • Urszula Markowska-Manista, Justyna Pilarska (red.), Introspective Approach to Women's Intercultural Fieldwork, ISBN 978--83-64953-59-0, 2017, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa (w druku).
 • Urszula Markowska-Manista, Ewa Dąbrowa, Discrimination against ethnic and national minority children in education: selected problems of education in EU countries with a focus on Poland [w:] Dagmar Kutsar, Hanne Warming (red.), Children and nondiscrimination, CREAN, University Press of Estonia 2014, ss. 144-171.
 • Urszula Markowska-Manista, Alfred Holzbrecher, P. Baquero Torres, A. Schraut, Lehrerbildung über Grenzen: Wie lernen Lehrer/innen interkulturelle Kompetenzen? Ein Dialogtext w: Alfred Holzbrecher, Ulf Over (Hrsg.) Handbuch. Interkulturelle Schulentwicklung, Beltz Verlag, Weinheim und Basel, ISBN 978-3-407-25715-4, 2015, ss. 372-381.
 • Urszula Markowska-Manista, Between Inclusion and Self-Exclusion: The Multi-Faceted Character of the Educational Process of Azeris and Armenians in Georgia, w: Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy / Szerląg A., Pilarska J., Urbanek A. (red.), Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-83-64953-45-3, 2016, ss. 140-158.
 • Urszula Markowska-Manista, Determining marginalised children’s best interests through meaningful participation - Lessons learned from the pedagogy of Janusz Korczak, w: Sormunen M. (red.), The best interests of the child – A dialogue between theory and practice 2016, Council of Europe, ISBN 978-92-871- 8252-4, ss. 47-58.
 • Urszula Markowska-Manista, Manfred Liebel: Mit Hoffnung der Verzweiflung und Hilflosigkeit widerstehen. Nachdenken über Janusz Korczak, w: Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte: Die autobiographische Perspektive, Zander Margerita, Göppel Rolf (red.), Juventa-Verlag, ISBN 978-3-7799-3462-2, 2017, ss. 83 – 109.

Wybrane projekty badawcze

 • 2002-2012 – cykl badań terenowych dot. życia codziennego Ba’Aka, społecznego uczenia się, edukacji rdzennej i adaptacji szkolnej przy pomocy metody ORA (Observer - Réfléchir – Agir) populacji leśnych - łowców-zbieraczy i osiadłych społeczności wieloetnicznych w Afryce Środkowej (kierownik projektów, realizatorka badań)
 • 2013-2014 - międzynarodowy projekt badawczy: Zapomniane mniejszości Gruzji - tradycja, edukacja, życie codzienne w obliczu przemian/Forgotten minorities in Georgia: tradition, education and everyday life in the face of transformations, (Gruzja, Kaukaz Południowy (kierownik, wykonawczyni)
 • 2014 - 2015 – międzynarodowy projekt badawczy BST: Edukacja i tradycja w życiu codziennym mniejszości w Gruzji w oparciu o kategorię miejsca. Część II badań, (Gruzja), (koordynatorka i realizatorka badań)
 • 2012-2015 - Międzynarodowy projekt: Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN) International European Union Projekt, 2012-2015 realizowany w ramach programu Unii Europejskiej LIFELONG LEARNING, przez 37 partnerskich uniwersytetów i instytucji naukowych w 30 krajach UE i krajach partnerskich, Lifelong Learning Programme, „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission” (współkierownik, wykonawczyni).
 • 2016-2017 - Międzynarodowy project: Paradigm shift in early teaching: constructivism and developmental approach vs. behavioristic strategies, grant nr: INGI-2105-29, Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Chorwacja (badaczka w projekcie)
 • 2016-2017 - Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration / Polsko- niemieckie naukowe dialogi o prawach dziecka, Januszu Korczaku i migracji, PNFN, grant nr: 2016-17 (koordynatorka projektu)
 • 2016-2018 - Międzynarodowy projekt badawczy: Consultancy Services in the field of strategic foresight for children in the CEECIS region, nr: LLTS – 42407605, dla UNICEF Geneva Switzerland, (badaczka w projekcie)

Współpraca międzynarodowa

 • Współorganizacja i współprowadzenie międzynarodowych szkoleń w zakresie komunikacji i edukacji międzykulturowej. W tym: (Berlin – Niemcy, Tbilisi, Bakuriani-Gruzja, Nantes-Francja, Madryt-Hiszpania, Erewań-Armenia) w ramach współpracy międzynarodowej platformy państw EU i Kaukazu Południowego: Euroforum East/West Platform, La Pèch', Solidarité Internationale, programy SALTO, Youth, Youth in Action European Union, 2005-2012.
 • Współpraca z instytucjami badawczymi i ośrodkami akademickimi w ramach realizacji międzynarodowych działań Katedry UNESCO im Janusza Korczaka w APS, w tym głównie z uczelniami niemieckimi, izraelskimi, szwedzkimi, chorwackimi, gruzińskimi (od 2008 roku).
 • Współpraca z prof. Philipem G. Zimbardo - praca badawczo-naukowa w zespole badawczym (dr A. Wilczyńska, dr U. Markowska-Manista, dr M. Pujdak-Brzezinka, dr M. Stolarski) nad polską adaptacją Heroic Imagination Project (2013-2014) według koncepcji prof. Ph. Zimbardo; 2011-2017 (współpraca naukowo-publicystyczna).
 • Współpraca z badaczami na Uniwersytecie Wolnym w Berlinie, Department of Education and Psychology, M.A. Childhood Studies and Children’s Rights Niemcy, Prof. Manfred Liebel, Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA), Berlin.
 • 2013-2015- współpraca i wsparcie naukowe w realizacji badań terenowych w Gruzji ze strony Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia” i prof. Marii Filiny z Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Dżawachiszwili, Tbilisi, Gruzja oraz z Women’s Democracy Network of Georgia, Tbilisi, Gruzja.
 • 2016 - 2017 - wykładowczyni wizytująca (Gastdozentin) na stanowisku: kierownik międzynarodowych studiów M.A. Childhood Studies and Children’s Rights, Department of Education and Psychology, Freie Universität Berlin, Niemcy.
 • 2017 -… profesor wizytująca (Gastprofessorin) na stanowisku: kierownik międzynarodowych studiów M.A. Childhood Studies and Children’s Rights, University of Applied Sciences Potsdam, Niemcy.
 • 2016-… Współpraca z badaczami z konsorcjum NETpac: Network to promote children’s aspirations within familial and educational contexts: Evangelische Hochschule Darmstadt, partnerzy: Canterbury Christ Church University (CCCU) Wielka Brytania, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska; Prof. Dr. Asen Zlatarov University (AZU) Bułgaria; Siauliai University (SU) Litwa, University of Patras (UoP) Grecja Zlatarov University (AZU) Bułgaria; Siauliai University (SU) Litwa, University of Patras (UoP) Grecja.
 • Współpraca międzynarodowa z ramienia Katedry UNESCO z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka (International Janusz Korczak Association) od 2008, czynny udział w międzynarodowych seminariach IKA (Genewa, Warszawa, Monachium, Utrecht), członkini zarządu IKA (kadencja 2016-2020).
 • 2016-… Współpraca z badaczami ze Szwecji i Niemiec nad wnioskiem projektu badawczego: „In the wake of the Convention on the Rights of the Child:The interpretation and realization of the child’s perspective in social work with refugee children in Sweden, Poland and Germany“, lider projektu - Södertörn University, Stockholm, Szwecja.

Pełnione ważne funkcje i członkostwo

 • sekretarz naukowa w Katedrze UNESCO APS
 • członkini Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kadencja II, 31.III.2011-31.III.2012 (Zarządzenie nr 30/2011 MNiSW)
 • członkini Rady Naukowej czasopisma Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, ISSN 2353 – 7914
 • członkini Rady Naukowej czasopisma Studies in Global Ethics and Global Education – ISNN 2392-0890
 • członkini Rady Naukowej kwartalnika naukowo-specjalistycznego: „Pomoc Rozwojowa” –Wydawca: Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 2014-2015
 • członkini Editorial Advisory Board (EAB) of the Journal of Global Education and Research (JGER), University of South Florida, USA
 • Członkini międzynarodowego zespołu Northern Network, CREAN - Children's Rights Erasmus Academic Network, European Commission, Lifelong Learning Programme (Award 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUSENW)
 • Koordynatorka Międzynarodowych Letnich Szkół Katedry UNESCO im. J.Korczaka, APS
 • Członkini International Childhood and Youth Research Network (ICYRNet)
 • Członkini Zadaniowego Zespołu Samokształceniowego Doktorów przy KNP PAN (od 2012)
 • Członkini Prezydium Zespołu Pedagogiki Kultury I Edukacji Międzykulturowej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Podróże, książki, życie codzienne i kultura Ba’Aka