EN

Markowska-Manista Urszula

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

 • Doktor nauk humanistycznych, specjalność: pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2010)
 • Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2008)
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006)
 • Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (2003; 2006)

Zainteresowania naukowe

 • psychologia międzykulturowa, badania międzykulturowe, studia nad dzieciństwem i prawami dzieci w tzw. „wrażliwych kontekstach” analizowane w perspektywie postkolonialnej, realizowane w nurcie kobiecych, indygenicznych badań terenowych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
 • badania w perspektywie indygenicznej życia codziennego i edukacji dzieci i młodzieży z grup mniejszościowych w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie Południowym
 • badania dotyczące adaptacji psychospołecznej oraz społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju dziecka marginalizowanego, wykluczonego w edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, dzieci w drodze (children on the move) oraz dzieci bez miejsca (children „out of place”)
 • interdyscyplinarne studia nad ludobójstwami i „trudna wiedza”
 • wychowanie i edukacja rdzenna (indigenous education), edukacja mniejszości narodowych i etnicznych, edukacja migrantów
 • problematyka zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i przemian w tradycjach mniejszości i migrantów w Europie Środkowej, Afryce Środkowej, w Rogu Afryki i na Kaukazie Południowym

Najważniejsze publikacje

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:

 • Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D. (2017). Pomiędzy teorią a praktyką kontaktu międzykulturowego. Pogranicze. Studia społeczne, 30, 113-129, DOI:10.15290/pss.2017.30.08
 • Markowska-Manista U. (2016). Miejsce a tożsamość w edukacji polonijnej w Gruzji, Pedagogika Społeczna, 3(61), 109-128.
 • Markowska-Manista U., Dąbrowa E. (2016). Uczeń jako ”Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego, Edukacja Międzykulturowa, 5, 34-51.
 • Markowska-Manista U. (2016). “Invisible” and “unheard” children in fragile contexts – reflections from field research among the Ba’Aka in Central African Republic, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues In Early Education, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 4(35), 39-50.
 • Markowska-Manista U. (2016). „Złe” dzieci. Wychowanie do zabijania w wojnach i konfliktach zbrojnych na kontynencie afrykańskim, Chorzowskie Studia Polityczne, 11, 185-203.
 • Markowska-Manista (2015). Unwanted, rejected, unaccepted – around the problem of “invisible” Romani and Dom children in Georgia, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues In Early Education, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 4 (31), 58-76.
 • Markowska-Manista (2014) Kolonialne i postkolonialne uwikłania łowców-zbieraczy w Afryce Środkowej, Przegląd Humanistyczny, Rok LVIII 5 (446), 33-46.
 • Markowska-Manista (2014). Philip Zimbardo w rozmowie z Urszulą Markowską-Manista. Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo a realia współczesnego kształcenia młodzieży. Parezja. Czasopismo Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2, 59-78.
 • Markowska-Manista U. (2013). Dzieci czarownicy - zaczarowane dzieci - społeczne tabu, które powraca, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues In Early Education, 2(21), 53-64.
 • Markowska-Manista U. (2013). Nienormatywność epizodyczna i normatywność tradycyjna w relacjach rodzinnych Ba’Aka w obliczu przemian, InterAlia 8, 185- 200.

Wybrane książki i rozdziały w książkach:

 • Markowska-Manista U., Liebel M. (2017). Mit Hoffnung der Verzweiflung und Hilflosigkeit widerstehen. Nachdenken über Janusz Korczak. In: Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte: Die autobiographische Perspektive, Zander M., Göppel R. (Eds.), Juventa-Verlag, ISBN 978-3-7799-3462-2, 2017, 83 – 109.
 • Markowska-Manista U. (2017). The written and unwritten rights of indigenous children in Central Africa – between the freedom of “tradition” and enslavement for “development”. In: Odrowaz-Coates, A & S. Goswami (Eds.) Symbolic violence in socio-educational contexts. A post-colonial critique. Warsaw: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-69-9, 127-142.
 • Markowska-Manista U., Tsur A., Gilad B. (2017). Janusz Korczak und die Rechte der Kinder. In: Kinderrechte und Kinderpolitik. Fragestellungen der Angewandten Kindheitswissenschaften / Maier-Höfer Claudia (Ed.), Springer Fachmedien Wiesbaden, ISBN 978-3-658-13801-1, 11-26, DOI:10.1007/978-3-658-13801-1_2.
 • Machul-Telus B., Markowska-Manista U., Nijakowski M.L. (red.) (2017). Krwawy cień genocydu. Ludobójstwa - pamięć, dyskurs, edukacja. Tom 2. Wstęp: prof. Ph. G. Zimbardo, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, ISBN 978-83-65304-63-6 [w druku].
 • Liebel M., Markowska-Manista U. (2017). Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytywany, Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 9788364953682, 240 (monografia współautorska).
 • Markowska-Manista U. (2017). Ba’Aka children at the crossroads of traditional indigenous and modern education – reflections from field research in Central African Republic. In: Children, Childhood, and the Future - cross-cultural perspectives, Kleeberg-Niepage A., Ofosu-Kusi Y., Rademacher S. & Tressat M. (Eds.). Cambridge Scholars Publishing [w druku].
 • Markowska-Manista U. (Ed.). (2017). The contemporary problems of children in multicultural societies- theory, research, praxis, Warsaw: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 9788364953-94-1, [w druku].
 • Januszewska E., Markowska-Manista U. (2017). Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ISBN 978-83-64953-56-9 (monografia współautorska).
 • Markowska-Manista U., Pilarska J. (Eds.). (2017). An Introspective Approach to Women's Intercultural Fieldwork, Warsaw: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ISBN 978--83-64953-59-0.
 • Pasamonik B., Markowska-Manista U. (red.) (2017). Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, Tom 1. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 9788364953-82-8.
 • Markowska-Manista U., Pasamonik B. (red.) (2017). Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna, Tom 2. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 9788364953-83-5.
 • Markowska-Manista U. (red). (2016). The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ISBN 9788364953453.
 • Filina, M., Ossowska D., Markowska-Manista U., Tuchareli M., Dzneladze I., Karaś B. (red). (2016). „POLSKI KAUKAZ” Historia i perspektywy kontaktów polsko-gruzińskich, Wydawnictwo „Universal”, Tbilisi ISNN 1512-472X.
 • Markowska-Manista U. (2016). Between Inclusion and Self-Exclusion: The Multi-Faceted Character of the Educational Process of Azeris and Armenians in Georgia. In: Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy / Szerląg A., Pilarska J., Urbanek A. (red). Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-83-64953-45-3, 140-158.
 • Holzbrecher A., Markowska-Manista U., Baquero Torres P., Schraut A. (2015). Lehrerbildung über Grenzen: Wie lernen Lehrer/innen interkulturelle Kompetenzen? Ein Dialogtext. In: A. Holzbrecher, U. Over (Hrsg.) Handbuch. Interkulturelle Schulentwicklung, Beltz Verlag, Weinheim und Basel, ISBN 978-3-407-25715-4, 372-381.
 • Markowska-Manista U. (2016). Determining marginalised children’s best interests through meaningful participation - Lessons learned from the pedagogy of Janusz Korczak. In: Sormunen M. (red.), The best interests of the child – A dialogue between theory and practice. Council of Europe, ISBN 978-92-871- 8252-4, 47-58.
 • Machul-Telus B., Markowska-Manista U., Nijakowski L.M. (red.). (2011). Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem. Wstęp: G. Zimbardo, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków. W tym artykuł autorski: W międzykulturowym zwierciadle traum. Ludobójstwa, rzezie, masakry i zbrodnie przeciwko ludzkości na kontynencie afrykańskim w XX i XXI wieku; artykuł współautorski (Machul-Telus B., Markowska-Manista U.): A świat milczy... Jak i dlaczego uczyć o ludobójstwach?

Wybrane projekty badawcze

 • 2016-2018 - międzynarodowy projekt badawczy: Consultancy Services in the field of strategic foresight for children in the CEECIS region, grant nr: LLTS – 42407605, dla UNICEF Geneva Switzerland, (ekspertka I badaczka w projekcie).
 • 2016-2017 - Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration / Polsko- niemieckie naukowe dialogi o prawach dziecka, Januszu Korczaku i migracji, PNFN, grant nr: 2016-17 (koordynatorka projektu).
 • 2016-2017 - Międzynarodowy projekt: Paradigm shift in early teaching: constructivism and developmental approach vs. behavioristic strategies, grant nr: INGI-2105-29, Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Chorwacja (badaczka w projekcie).
 • 2012-2015 - Międzynarodowy projekt: Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN) International European Union Projekt, 2012-2015 realizowany przez 37 partnerskich uniwersytetów i instytucji naukowych w 30 krajach UE i krajach partnerskich, Lifelong Learning Programme, „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission” (współkierownik, wykonawczyni).
 • 2014 - 2015 – międzynarodowy projekt badawczy BST: Edukacja i tradycja w życiu codziennym mniejszości w Gruzji w oparciu o kategorię miejsca. Część II badań, (Gruzja), (koordynatorka i realizatorka badań).
 • 2013-2014 - międzynarodowy projekt badawczy: Zapomniane mniejszości Gruzji - tradycja, edukacja, życie codzienne w obliczu przemian/Forgotten minorities in Georgia: tradition, education and everyday life in the face of transformations, (Gruzja, Kaukaz Południowy (kierownik, wykonawczyni).
 • 2002-2012 – cykl terenowych badań partycypacyjnych dot. życia codziennego Ba’Aka, społecznego uczenia się, edukacji rdzennej i adaptacji szkolnej przy pomocy metody ORA (Observer - Réfléchir – Agir) populacji leśnych - łowców-zbieraczy i osiadłych społeczności wieloetnicznych w Afryce Środkowej (kierownik projektów, realizatorka badań).

Współpraca międzynarodowa

 • 2017-2018 - Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna (Childhood Studies and Children's Rights) z Evangelische Hochschule Darmstadt, Niemcy.
 • 2017 -… profesor wizytująca (Gastprofessorin) na stanowisku: kierownik międzynarodowych studiów A. Childhood Studies and Children’s Rights, University of Applied Sciences Potsdam, Niemcy.
 • 2016-2017 - wykładowczyni wizytująca (Gastdozentin) na stanowisku: kierownik międzynarodowych studiów A. Childhood Studies and Children’s Rights, Department of Education and Psychology, Freie Universität Berlin, Niemcy.
 • 2016 -2017 - współpraca z badaczami ze Szwecji i Niemiec nad wnioskiem projektu badawczego: „In the wake of the Convention on the Rights of the Child:The interpretation and realization of the child’s perspective in social work with refugee children in Sweden, Poland and Germany“, lider projektu - Södertörn University, Stockholm, Szwecja.
 • 2016-… współpraca z badaczami z konsorcjum NETpac: Network to promote children’s aspirations within familial and educational contexts: Evangelische Hochschule Darmstadt, partnerzy: Canterbury Christ Church University (CCCU) Wielka Brytania, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska; Dr. Asen Zlatarov University (AZU) Bułgaria; Siauliai University (SU) Litwa, University of Patras (UoP) Grecja.
 • Współpraca z badaczami na Uniwersytecie Wolnym w Berlinie, Department of Education and Psychology, M.A. Childhood Studies and Children’s Rights Niemcy, Manfred Liebel, Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA), Berlin.
 • 2013-2015- współpraca i wsparcie naukowe w realizacji badań terenowych w Gruzji ze strony Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia” i prof. Marii Filiny z Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Dżawachiszwili, Tbilisi, Gruzja oraz z Women’s Democracy Network of Georgia, Tbilisi, Gruzja.
 • Współpraca z Philipem G. Zimbardo - praca badawczo-naukowa w zespole badawczym (dr A. Wilczyńska, dr U. Markowska-Manista, dr M. Pujdak-Brzezinka, dr M. Stolarski) nad polską adaptacją Heroic Imagination Project (2013-2014) według koncepcji prof. Ph. Zimbardo; 2011-2017 (współpraca naukowo-publicystyczna).
 • Współpraca z instytucjami badawczymi i ośrodkami akademickimi w ramach realizacji międzynarodowych działań Katedry UNESCO im Janusza Korczaka w APS, w tym głównie z uczelniami niemieckimi, izraelskimi, szwedzkimi, chorwackimi, gruzińskimi (od 2008 roku).
 • Współorganizacja i współprowadzenie międzynarodowych szkoleń w zakresie komunikacji i edukacji międzykulturowej. W tym: (Berlin – Niemcy, Tbilisi, Bakuriani-Gruzja, Nantes-Francja, Madryt-Hiszpania, Erewań-Armenia) w ramach współpracy międzynarodowej platformy państw EU i Kaukazu Południowego: Euroforum East/West Platform, La Pèch', Solidarité Internationale, programy SALTO, Youth, Youth in Action European Union, 2005-2012.
 • 2008 - … współpraca międzynarodowa z ramienia Katedry UNESCO z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka (International Janusz Korczak Association), czynny udział w międzynarodowych seminariach IKA (Genewa, Warszawa, Monachium, Utrecht), członkini zarządu IKA (kadencja 2016-2020).

Pełnione ważne funkcje i członkostwo

 • sekretarz naukowa w Katedrze UNESCO APS (2014-2017)
 • członkini Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kadencja II, 31.III.2011-31.III.2012 (Zarządzenie nr 30/2011 MNiSW)
 • członkini Rady Naukowej czasopisma Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, ISSN 2353 – 7914
 • członkini Rady Naukowej czasopisma Studies in Global Ethics and Global Education – ISNN 2392-0890
 • członkini Rady Naukowej kwartalnika naukowo-specjalistycznego: „Pomoc Rozwojowa” –Wydawca: Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 2014-2015
 • członkini Editorial Advisory Board (EAB) of the Journal of Global Education and Research (JGER), University of South Florida, USA
 • członkini międzynarodowego zespołu Northern Network, CREAN - Children's Rights Erasmus Academic Network, European Commission, Lifelong Learning Programme (Award 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUSENW)
 • koordynatorka Międzynarodowych Letnich Szkół Katedry UNESCO im. J.Korczaka, APS
 • członkini International Childhood and Youth Research Network (ICYRNet)
 • członkini Zadaniowego Zespołu Samokształceniowego Doktorów przy KNP PAN (od 2012)
 • członkini Prezydium Zespołu Pedagogiki Kultury I Edukacji Międzykulturowej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Podróże, książki, życie codzienne i kultura Ba’Aka

CV w języku angielskim: http://www.aps.edu.pl/media/834449/cv-dr-urszula-markowska-manista.pdf 

 

dr Urszula Markowska-Manista
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…