dr Małgorzata Woźniak-Prus

dr Małgorzata Woźniak-Prus

Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

E-mail: mwozniak@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (2012), Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, temat rozprawy - „Funkcje wykonawcze i rozumienie stanów umysłu oraz rozpoznawanie emocji u chłopców w wieku przedszkolnym z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  z deficytem uwagi” (Promotor- Prof. dr hab. E. Pisula)

Magister ekonomii (2003), Szkoła Główna Handlowa, temat pracy - „Motywowanie pracowników na przykładzie systemu motywacyjnego w centrali uniwersalnego banku komercyjnego” (Promotor – dr E. Kuczmera-Ludwiczyńska)

Magister psychologii (2002), Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, temat pracy - „Psychologiczne uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń w nauce szkolnej u uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” (Promotor – prof. dr hab. M. Kościelska)

Zainteresowania naukowe

Diagnoza, obraz kliniczny i terapia dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Wpływ kontroli afektywno-motywacyjnej na sprawność funkcji wykonawczych u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi  (ADHD, zaburzeniami zachowania, całościowymi zaburzeniami rozwoju)

Zdolność do mentalizacji i kształtowanie się obrazu siebie u dzieci z eksternalizacyjnymi zaburzeniami rozwojowymi

Wpływ rodziny na kształtowanie się objawów psychopatologicznych u dzieci

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Najważniejsze publikacje

Woźniak-Prus, M. (2011). „Rodzice dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - wybrane zagadnienia” w:D. Danielewicz, E. Pisula (red.) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 55-67.

Woźniak-Prus, M., Pisula, E. (2011). Higher order theory of mind in preschool boys at risk of ADHD. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 3 (2), 140-141. 

Woźniak-Prus, M., Gambin, M. (2011). Metody badania funkcji wykonawczych u dzieci i młodzieży w: M. Święcicka (red.) Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny, Warszawa: Wydawnictwo „Paradygmat”, 97-112.

Święcicka, M., Matuszewski, A., Woźniak-Prus, M., (2008). „Patterns of inattention in children: Findings of the inattention’s checklist for teachers”, Polish Psychological Bulletin, 39 (1), 19-28.

Woźniak-Prus, M., Paprotny, M. (2006). Pomoc psychologiczna dziecku w wieku przedszkolnym w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej - problemy etyczne w: A. Maryniak, M. Święcicka (red.) Problemy tożsamości i etyki zawodowej dziecięcego psychologa klinicznego, Warszawa: Wydawnictwo EMU, 79-89

Święcicka, M., Woźniak, M. (2005). Problemy kontaktu psycholog – dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w sytuacji badania przy pomocy standardowych metod diagnostycznych, Przegląd Psychologiczny, 48 (3), 233-242.

Woźniak, M. (2003). W poszukiwaniu psychologicznych uwarunkowań sukcesów i niepowodzeń w nauce szkolnej u uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – kliniczne studia przypadków w: M. Święcicka (red.) Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Warszawa: Wydawnictwo EMU, 51-59. 

Święcicka, M., Pisula, A., Białek, K., Woźniak, M., Wolańczyk T. (2001). Grupowy trening samokontroli dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 168-177.

Projekty badawcze

Grant NCN „Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD – związki z przekonaniami rodziców oraz obrazem zaburzenia dziecka” (2013-2016) – główny wykonawca

BST „Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z zespołem nadpobudliwościpsychoruchowej z deficytem uwagi” (2014) - kierownik

Pełnione ważne funkcje

Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka, Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Podróże, wspinaczka wysokogórska, rysunek, gry planszowe