EN

Woźniak-Prus Małgorzata

Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Pracownia Diagnozy i Pomocy Psychologicznej Dzieciom z Zaburzeniami Rozwojowymi

E-mail: mwozniak@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (2012), Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, temat rozprawy - „Funkcje wykonawcze i rozumienie stanów umysłu oraz rozpoznawanie emocji u chłopców w wieku przedszkolnym z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  z deficytem uwagi” (Promotor- Prof. dr hab. E. Pisula)

Magister ekonomii (2003), Szkoła Główna Handlowa, temat pracy - „Motywowanie pracowników na przykładzie systemu motywacyjnego w centrali uniwersalnego banku komercyjnego” (Promotor – dr E. Kuczmera-Ludwiczyńska)

Magister psychologii (2002), Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, temat pracy - „Psychologiczne uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń w nauce szkolnej u uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” (Promotor – prof. dr hab. M. Kościelska)

 

Zainteresowania naukowe

Diagnoza, obraz kliniczny i terapia dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Wpływ kontroli afektywno-motywacyjnej na sprawność funkcji wykonawczych u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi  (ADHD, zaburzeniami zachowania, całościowymi zaburzeniami rozwoju)

Zdolność do mentalizacji i kształtowanie się obrazu siebie u dzieci z eksternalizacyjnymi zaburzeniami rozwojowymi

Podejmowanie decyzji przez dzieci w sytuacji ryzyka lub niepewności

Funkcjonowanie refleksyjne rodziców a kształtowanie się zdolności mentalizacyjnych ich dzieci

Psychoterapia dzieci i młodzieży

 

Najważniejsze publikacje

Gambin, M.,  Woźniak-Prus, M., Sharp, C. (w druku) Attachment and psychopathic traits in inpatient female and male, Comprehensive Psychiatry

Woźniak-Prus, M., Florczak-Perchel, M. Święcicka, M. (w druku) Podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności i niejednoznaczności przez dzieci jako wskaźnik sprawności regulacji afektywno-motywacyjnej – przegląd metod badawczych i implikacje praktyczne W:  J. Paluchowski „Diagnozowanie – wyzwania i konteksty”

Woźniak-Prus, M., Gambin, M. (2016). Niedyrektywna terapia zabawą skoncentrowana na dziecku w pracy z dziećmi chorymi somatycznie. w: L. Zabłocka-Żytka, E. Sokołowska (red.) Pomoc psychologiczna chorym somatycznie, s. 162-181, Warszawa: Difin.

Woźniak-Prus, M., Szymańska, M. (2016) Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi, Szkoła Specjalna,  5, 325-337.

Woźniak-Prus, M. (2011). Rodzice dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - wybrane zagadnienia. W:D. Danielewicz, E. Pisula (red.) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 55-67.

Woźniak-Prus, M., Gambin, M. (2011). Metody badania funkcji wykonawczych u dzieci i młodzieży W: M. Święcicka (red.) Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny, Warszawa: Wydawnictwo „Paradygmat”, 97-112.

Święcicka, M., Matuszewski, A., Woźniak-Prus, M., (2008). „Patterns of inattention in children: Findings of the inattention’s checklist for teachers”, Polish Psychological Bulletin, 39 (1), 19-28.

Woźniak-Prus, M., Paprotny, M. (2006). Pomoc psychologiczna dziecku w wieku przedszkolnym w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej - problemy etyczne W: A. Maryniak, M. Święcicka (red.) Problemy tożsamości i etyki zawodowej dziecięcego psychologa klinicznego, Warszawa: Wydawnictwo EMU, 79-89

Święcicka, M., Woźniak, M. (2005). Problemy kontaktu psycholog – dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w sytuacji badania przy pomocy standardowych metod diagnostycznych, Przegląd Psychologiczny, 48 (3), 233-242.

Woźniak, M. (2003). W poszukiwaniu psychologicznych uwarunkowań sukcesów i niepowodzeń w nauce szkolnej u uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – kliniczne studia przypadków W: M. Święcicka (red.) Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Warszawa: Wydawnictwo EMU, 51-59. 

 

 

Projekty badawcze

 

Prace nad polską adaptacją Kwestionariusza Funkcjonowania Refleksyjnego  autorstwa P. Fonagy i R. Ghinai  we współpracy z dr M. Gambin z Uniwersytetu Warszawskiego i zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego

BSTP 29/16-I „ Regulacja afektywno-motywacja a nasilenie objawów nieuwagi i nadaktywności/impulsywności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” (2016/2017) – kierownik

Grant NCN „Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD – związki z przekonaniami rodziców oraz obrazem zaburzenia dziecka” (2013-2016) – główny wykonawca

BST 2113-I „Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z zespołem nadpobudliwościpsychoruchowej z deficytem uwagi” (2013/2014) – kierownik

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Prof. C. Sharp z Univeristy of Houston

Pełnione ważne funkcje

Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka, Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Góry, dobra książka, podróże

dr Małgorzata Woźniak-Prus
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa impr…