EN

Zagrodzka - Szmagalska Jolanta

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Instytut Psychologii, Katedra Podstaw Psychologii, Pracownia Biologicznych Podstaw Zachowania

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2004: tytuł profesora nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

1992: doktor habilitowany nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

1978: doktor nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

1970: magister psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe

  • Neurobiologiczne mechanizmy emocji i zachowań społecznych
  • Zwierzęce behawioralne modele ludzkich zachowań, procesów psychicznych i zaburzeń

Najważniejsze publikacje

Autorka kilkudziesięciu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, redaktorka i autorka rozdziałów w krajowych i zagranicznych monografiach poświęconych zachowaniom emocjonalnym.

Zagrodzka J.”Skąd w nas tyle zła? Neuronalne korelaty agresji” W: Agresja. Socjalizacja.Edukacja (red. Grzegołowska-Klarkowska H.) Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Zagrodzka J. „Mózgowe mechanizmy regulacji emocji” W : Dynamika emocji (red. Doliński D.&Błaszczak W.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Zagrodzka J. „ Neurofizjologiczne mechanizmy zachowania emocjonalnego” W: Mózg a zachowanie (red.Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J.) Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2011

Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. Age increases anxiety and reactivity of the fear/anxiety circuit in Lewis rats. Behav Brain Res. 2011 Nov 20;225(1):192-200.

Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. Diverse sensitivity of RHA/Verh and RLA/Verh rats to emotional and spatial aspects of a novel environment as a result of a distinct pattern of neuronal activation in the fear/anxiety circuit. Behav Genet. 2009 Jan;39(1):48-61.

Werka T. Zagrodzka J.(2009)  Strach i lęk w świetle badań neurobiologicznych. W : Lęk. Geneza, mechanizmy, funkcje (red. Fajkowska M., Szymura B.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. The effect of age on the dynamics and the level of c-Fos activation in response to acute restraint in Lewis rats. Behav Brain Res. 2007 Jun 18;180(2):183-9

Boguszewski P., Zagrodzka J. Emotional changes related to age in rats – a behavioral analysis. Behav Brain Res. 2002, 18;133(2):323-332

Zagrodzka J. „Mechanizmy emocji i zaburzeń afektywnych w świetle badań neurobiologicznych”. W:  Neuropsychologia emocji (red. Herzyk A. Borkowska A ).Wydawnictwo Uniwersytetu im.M.Curie-Skłodowskiej, Lublin  1998,  str. 41-57

Zagrodzka J., Hedberg C.E, Mann G.L. and Morrison A.R. Contrasting expressions of wakefulness aggressive behavior released by lesions of the central nucleus of amygdala during and rapid eye movement sleep without atonia in cats. Behav Neurosc. 1998 , 112(3):589-602

Zagrodzka J., Fonberg E. “Is predatory behavior a Model of Complex Forms of Human Aggression?” W:  Aggression – Biological, Developmental and Social Perspectives (red. Feshbach S. and Zagrodzka J. Plenum Press, NewYork-London , 1997, str.15-25

Zagrodzka J., Wieczorek M. and Romaniuk A., Social interactions in rats: behavioral and neurochemical alterations in DSP-4 treated rats. Pharmacol.Biochem.Behav. 1994 , 49(3):541-548

Zagrodzka J., Responsiveness to Environmental Stimuli after Destruction of the Locus Coreuleus Noradrenergic System. Human  Psychopharm. 1995, 10:467-473

Zagrodzka J., Wieczorek M. and Romaniuk A., Social interactions in rats: behavioral and neurochemical alterations in DSP-4 treated rats. Pharmacol.Biochem.Behav. 1994 , 49(3):541-548

Zagrodzka J., Jurkowski T.Changes in the aggressive behavior of cats treated with amphetamine. Intern J Neuroscience, 1988, 41: 287-296

Zagrodzka J., Fonberg E.  Predatory versus alimentary behavior after amygdala lesions in cats. Physiol. Behav. , 1978, 20: 523-531

Projekty badawcze

2009-2014 Grant badawczy NCN  „Neurobiologiczne podłoże zachowań społecznych w kontekście różnic indywidualnych w reaktywności emocjonalnej”. Kierownik do roku 2012.

2004 -2008 Grant badawczy MNiSW „Aktywność elektryczna i ekspresja genu c-fos w strukturach limbicznych u szczurów w odpowiedzi na nowe bodźce środowiskowe”. Kierownik

2008-2010 Grant badawczy MNiSW „Afektywne i kognitywne konsekwencje międzyosobniczego przekazu informacji emocjonalnej u szczurów”. Udział w realizacji

1998-2000 Grant badawczy KBN “ Mechanizmy postępujących z wiekiem zmian w zachowaniu emocjonalnym i społecznym szczurów”. Kierownik

1996-1999 Grant promotorski KBN „Wpływ stanu emocjonalnego szczura na czynność oddechową i tętno. Aktywność elektromiograficzna przepony jako miara lęku”. Kierownik

1994-1997 Grant badawczy KBN „Elektrofizjologiczne korelaty interakcji limbiczno-ruchowej w zachowaniu awersyjnym i apetytywnym szczura”. Kierownik

1982-1983  Grant badawczy Guggenheim Foundation „The role of amygdala in the modulation of aggressive behaviour during wakefulness and altered states of consciousness” .Udział w realizacji

Współpraca międzynarodowa

Laureatka prestiżowych stypendiów naukowych, które umożliwiły jej odbycie staży badawczych na uniwersytetach w USA i Europie  ( European Training Programme - Uniwersytet w Bergen, Norwegia;  Fundacja Guggenheima - University of Pennsylvania, USA; stypendium im. Marii Curie-Skłodowskiej - University of Pennsylvania USA; stypendium Junta de Andalucia - Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania)

Pełnione ważne funkcje

W latach 2008-2012  prorektor ds. naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

W latach 2008-obecnie kierownik Katedry Biologicznych Podstaw Zachowania w Instytucie Psychologii Stosowanej APS

W latach  1994 - 2007 zastępca dyrektora ds. nauki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN

Organizatorka licznych sympozjów i warsztatów naukowych w kraju i zagranicą, popularyzatorka nauki (m.in. zainicjowanie w 1998 roku i wielokrotne uczestnictwo w organizowanej corocznie międzynarodowej kampanii edukacyjno-medialnej pn. Światowy Tydzień Mózgu).

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych

Laureatka nagród Sekretarza Polskiej Akademii Nauk

 

prof. dr hab. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego