EN

Pracownicy

Poniżej znajdują się informacje na temat Zakładu Psychologii Rozwoju i Wychowania oraz prowadzonej w jego ramach specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia

Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania

Główne obszary badawcze i zainteresowania naukowe

 • Dyskursy emancypacyjne, psychologiczne uwarunkowania zachowań emancypacyjnych (dr Justyna Melonowska)
 • Kompetencje społeczne w zależności od systemu rodzinnego rodziny pochodzenia (dr Maria Jankowska)
 • Metody neuroobrazowania. Neurorehabilitacja (dr Justyna Skolimowska)
 • Problematyka rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nabywaniem wiedzy oraz racjonalnością i nieracjonalnością myślenia na różnych etapach życia ludzkiego (dr Agnieszka Bieńkowska)
 • Procesy starzenia się – starzenie się zdrowe i patologiczne. Choroby neurodegeneracyjne (dr Justyna Skolimowska)
 • Psychologia religii, psychologia dyskursywna i hermeneutyczna, psychologia osoby (dr Justyna Melonowska)
 • Stereotypy i uprzedzenia etniczne wśród dzieci i młodzieży; wzajemna percepcja Polaków i Romów (prof. APS, dr hab. Barbara Weigl)
 • Studia nad kategorią gender (dr Justyna Melonowska)
 • Uzależnienia i współuzależnienia, profilaktyka uzależnień (dr Maria Jankowska)
 • Wpływ systemu rodzinnego rodziny pochodzenia na kształtowanie się systemu rodzinnego i struktury rodziny własnej (dr Maria Jankowska)
 • Zaburzenia pamięci (choroba Alzheimera, łagodne zaburzenia poznawcze). Pamięć przestrzenna i jej zaburzenia (dr Justyna Skolimowska)

Projekty dydaktyczne i inne podejmowane na rzecz APS działania

 • Patronat roztoczony nad klasą pedagogiczno-psychologiczną w Liceum im. Kazimierza Wielkiego w W-wie
 • Realizowanie wykładów i zajęć w ramach Studiów Podyplomowych, Letniej Szkoły oraz Dziecięcego Uniwersytetu, aktywne  uczestniczenie w Dniach Otwartych APS
 • Współtworzenie dwóch podręczników akademickich – „Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka” oraz „Psychologa wspierania rozwoju i kształcenia”
 • Zaangażowanie w Specjalność Psychologii Wspierania Rozwoju i Kształcenia oraz Specjalność Psychologii Społeczności

Pełnione ważne funkcje w ramach aktywności zawodowej w ramach APS

 • dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej, redaktor naczelna Psychologii Wychowawczej - prof. APS, dr hab. Barbara Weigl
 • prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych - dr Agnieszka Bieńkowska
 • kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju i Wychowania (p.o)., kierownik specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia - dr Ewa Sokołowska
 • sekretarz komisji ds. Etyki Badań Naukowych - dr Monika Dominiak-Kochanek
 • sekretarz Psychologii Wychowawczej - dr Justyna Melonowska

Specjalność Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia

Cel ogólny

Nastawieni jesteśmy na kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji niezbędnych do pracy z jednostką i grupą w różnych środowiskach społecznych - ze szczególnym uwzględnieniem szkoły i rodziny.

Cele szczegółowe

Uczymy diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych, metod i technik pracy z osobami, które chcą wykorzystać swoje szanse rozwojowe w życiu osobistym i zawodowym. Uczymy zasad planowania i prowadzenia konsultacji, poradnictwa, doradztwa i szkoleń. Psycholog po tej  specjalności będzie znał procedury i sposoby ewaluacji podejmowanych oddziaływań psychoedukacyjnych i wspierających rozwój osobowy.

Forma zajęć

Proponujemy zajęcia uwzględniające osiem rozbudowanych modułów tematycznych, takich jak: (1) Wspieranie rozwoju osobowości w całym cyklu życia; (2) Wspieranie rozwoju zawodowego; (3) Psychoedukacja. Praca z grupami; (4) Badania w obszarze edukacji  i wspierania rozwoju; (5) Rodzina; (6) Szkoła; (7) Wychowanie i Kształcenie; (8) Praca z osobą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Praca w trudnym i wymagającym środowisku.

Niektóre zajęcia są obowiązkowe dla wszystkich studentów, inne można wybierać samodzielnie w ramach modułów rozszerzających wiedzę społeczną – oznacza to większą indywidualizację studiowania.

Szczególnie dumni jesteśmy z proponowanych warsztatów (np. Coaching we wspieraniu rozwoju i kształcenia; Jak prowadzić warsztaty i planować szkolenia; Trening motywacji; Edukacja seksualna; Praca z rodziną na terenie szkoły; Elementy pracy z dzieckiem i rodziną  dziecka szczególnie uzdolnionego; Warsztaty umiejętności wychowawczych) oraz z miejsc praktyk, które uwzględniają, m in. coaching, procedury rekrutacji pracowniczej, badania rynku i opinii publicznej, szkolenia dla nauczycieli, rodziców i pracowników, psychoedukację dzieci i młodzieży  (np.: PK Doradztwo Personalne; MillwardBrown;  Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Fraszka Edukacyjna; Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym).

Ulotka

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego