EN

praca socjalna

W 2006 roku na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomione zostały pierwsze w Polsce z zakresu Pracy socjalnej. 

Praca socjalna to trzyletnie studia pierwszego stopnia (zawodowe) o profilu praktycznym, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Oferujemy ciekawy i nowoczesny program kształcenia obfitujący w zajęcia o charakterze warsztatowym. Połączenie profesjonalnej wiedzy z praktyką jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i otwiera przed absolwentem szerokie możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie pojawia się problem patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, zagrożenia wykluczeniem społecznym, dysfunkcjonalności rodziny. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania analizy i oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych. Studenci kierunku Praca socjalna mogą wybierać spośród dwu specjalności: Praca socjalna w pomocy społecznej i Praca socjalna na rzecz rodziny. Wybór specjalności następuje już na pierwszym roku studiów.

 

SPECJALNOŚCI

 • Praca socjalna w pomocy społecznejcelem kształcenia na specjalności jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji niezbędnych do rozwiązywania problemów w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebne jest profesjonalne wsparcie w ramach pomocy społecznej - gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobistym i społecznym wynikająca z ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji, uchodźstwa. Absolwent specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów, ośrodkach dla uchodźców, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wychowawczych, zakładach karnych, poradniach, szpitalach, przychodniach, sanatoriach.

 

 • Praca socjalna na rzecz rodzinyprogram specjalności  koncentruje się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z rozwojem rodziny, potencjałem, który w niej tkwi oraz trudności jakich może doświadczać. Trudności te wynikają z różnych zdarzeń losowych i rozwojowych, takich jak m.in. choroba w rodzinie, niewydolność wychowawcza rodziców, konflikty, problemy związane ze starością, zagrożenia warunków bytowych, zachowania o znamionach patologii. Program specjalności oferuje zajęcia, które pozwolą zdobyć wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rodziny, wykształcić umiejętności rozpoznawania oraz diagnozowania potencjalnych i już istniejących problemów, uczy zasad doradztwa pomocowo-wspierającego, jak również prospołecznych postaw wobec rodzin i osób problemowych. Studenci specjalności są przygotowani do pełnienia roli asystenta rodziny, do realizacji programów wspierających rodzinę oraz do współpracy z instytucjami (samorządowymi i pozarządowymi) działającymi na rzecz wspierania rodziny, budowania programów na rzecz rodziny i środowiska lokalnego. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku Praca socjalna (profil praktyczny) absolwent:

wiedza

 • zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej naukowe pochodzenie; zna główne rodzaje struktur społecznych oraz ich elementy, jak również kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne aspekty systemu pomocy społecznej;
 • posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności społecznych,  humanistycznych i medycznych);
 • zna wybrane koncepcje człowieka – filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe;
 • posiada elementarną wiedzę o relacjach między strukturami społecznymi  a instytucjami oraz ich elementami, ważnymi z punktu widzenia pracy socjalnej;
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, rodzajów więzi społecznych; zna rodzaje struktur społecznych;
 • zna sposoby wpływania na ludzi i wie, jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej w celu rozwiązywania ich problemów;
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej, zachodzących w relacji z klientami pomocy społecznej;
 • zna metodologię badań społecznych na poziomie umożliwiającym interpretację wyników badań w obszarze pracy socjalnej,  ze szczególnym  uwzględnieniem metod diagnozy funkcjonowania organizacji pomocy społecznej;
 • posiada wiedzę praktyczną na temat instytucji pomocy społecznej;
 • zna źródła i metody  pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych) potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych;
 • zna i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne, stanowiące czynniki ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin;
 • wie, jak posługiwać się dokumentacją wykorzystywaną w pracy socjalnej; uwzględnia zasady poufności i dostępności udzielanej pomocy;  zna zasady organizacji pracy pracownika socjalnego;
 • wie, jak rozpoznawać i badać zapotrzebowanie jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych na usługi społeczne;
 • zna zakres oraz sposoby egzekwowania uprawnień klienta i pracownika socjalnego;
 • zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego, jak również zasady ochrony własności przemysłowej;
 • zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;

umiejętności

 • potrafi dokonać diagnozy i prognozy sytuacji klientów, wykorzystując wiedzę o kolejnych etapach postępowania metodycznego w pracy socjalnej; opracowuje rozwiązania mające na celu zaspokajanie potrzeb swoich klientów;
 • inicjuje kontakty i rozwija współpracę z przedstawicielami innych zawodów, wolontariuszami oraz instytucjami, w celu dokonania analizy przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych, mających wpływ na klientów pomocy społecznej;
 • posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych, w tym patologii społecznych; potrafi komunikować się z klientem dysfunkcyjnym;
 • analizuje i proponuje działania służące interesom klienta, z uwzględnieniem kontekstu społecznego, w jakim klient funkcjonuje;
 • potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej;
 • umie wpływać na rozwój usług społecznych poprzez wykorzystywanie zasobów klienta indywidualnego, rodziny i środowiska lokalnego;
 • opracowuje diagnozę społeczną oraz plan działań w odniesieniu do wykluczonych społecznie jednostek, rodzin i społeczności lokalnych; potrafi inspirować do pozytywnych  zmian;
 • inicjuje i współrealizuje projekty działań społecznych, wspomaga aktywność, kształtuje postawy i stosunki międzyludzkie;
 • reprezentuje interesy klientów, grup i społeczności lokalnych;
 • posługuje się w praktyce systemami normatywnymi, w tym  zasadami prawnymi i etycznymi, a także standardami zawodowymi, istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2, w tym terminologią z zakresu pracy socjalnej;
 • w pracy socjalnej z jednostką, grupą, rodziną i społecznością lokalną wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej;
 • uzyskuje informacje z różnych źródeł, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych;

kompetencje społeczne

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • jest przygotowany do podejmowania współpracy w grupie, pełnienia w niej ról, jak również prawidłowego rozstrzygania dylematów w życiu społecznym;
 • zachowuje otwartość na rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji i negocjacji;
 • posiada zdolność skutecznego i celowego organizowania oraz  planowania zobowiązań zawodowych, w tym do ustalania priorytetów pracy zawodowej;
 • dokonuje samooceny własnych kompetencji i efektów własnej pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji;
 • posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych;
 • potrafi przygotować samodzielnie i uczestniczyć w przygotowywaniu projektów socjalnych na rzecz obywateli;
 • ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz umiejętność kreatywnego ich wykorzystywania;
 • przejawia empatyczną postawę wobec innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;
 • potrafi przyjąć perspektywę przedsiębiorcy; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy oraz inspirować do tego klientów.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego