EN

psychologia

Kierunek Psychologia został uruchomiony na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w 2008 roku. W 2016 roku Wydział Stosowanych Nauk Społecznych uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.

Psychologia to pięcioletnie, jednolite studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Oferujemy atrakcyjny i nowoczesny program kształcenia uwzględniający aktualne tendencje nauki światowej i potrzeby rynku pracy. Absolwent studiów na kierunku Psychologia ma możliwość znalezienia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych ludzi w każdym wieku, ujawniania ich potencjału, wspierania rozwoju, a także podejmowania działań na rzecz zbiorowości, w tym społeczności lokalnych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać merytoryczną i metodologiczną wiedzę w zakresie badań i teorii wyjaśniających zachowanie człowieka i grup społecznych oraz umiejętność stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji. Studenci kierunku Psychologia mogą wybierać spośród trzech specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, Psychologia społeczności (specjalność wygaszana) oraz Stosowana psychologia społeczna (specjalność oferowana od rocznika 2016/2017). Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na drugim roku studiów. Kierunek posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2016 roku Wydział Stosowanych Nauk Społecznych uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

 

SPECJALNOŚCI

 • Psychologia kliniczna - przedmiotem studiów są psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje zaburzeń zdrowia. Celem jest wyposażenie absolwenta w psychologiczne kompetencje niezbędne do pracy z pacjentem (dzieckiem lub dorosłym) cierpiącym na zaburzenia psychiczne, neurologiczne, somatyczne lub znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego. W ramach tej specjalności oferujemy zajęcia obejmujące problematykę patofizjologicznych i psychologicznych uwarunkowań zaburzeń rozwoju dzieci i zdrowia dorosłych. Student uczy się diagnozy psychologicznej i psychologicznych metod pomocy i rehabilitacji. Oferujemy praktyki w klinicznych placówkach służby zdrowia. Specjalność przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty i terapeuty. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania niektórych form pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, neurologicznych, pediatrycznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień. Będzie także przygotowany do podejmowania szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii.Program specjalności zawiera następujące moduły tematyczne: biologiczne mechanizmy zaburzeń zdrowia; zdrowie psychiczne; psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; psychologia kliniczna chorych somatycznie; neuropsychologia i rehabilitacja; pomoc psychologiczna i psychoterapia. Kliknij, żeby zobaczyć ulotkę promującą specjalność!

 

 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia – specjalność koncentruje się na szeroko rozumianej działalności psychoedukacyjnej, doradczej, szkoleniowej i interwencyjnej. Celem jest wyposażenie absolwenta w psychologiczne kompetencje niezbędne do pracy z jednostką i grupą w różnych środowiskach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły i rodziny. Absolwent specjalności będzie profesjonalnie przygotowany do działań diagnostycznych i doradczych w środowisku rodzinnym, szkolnym, w organizacji, zakładzie pracy. Specjalność przygotowuje zarówno do pracy badawczej, jak i do bezpośredniej pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Absolwent tej specjalności może pracować w poradniach rodzinnych, poradniach psychologicznych, gabinetach rozwoju osobistego, instytucjach doradztwa zawodowego, domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych, a także przedszkolach i szkołach (po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji) oraz wszystkich innych miejscach zatrudniających psychologa. Program specjalności zawiera następujące moduły tematyczne: wspieranie rozwoju osobowości w całym cyklu życia; wychowanie i kształcenie; rodzina; praca w trudnym i wymagającym środowisku; psychoedukacja, praca z grupami; badania w obszarze wspierania rozwoju i edukacji; wspieranie rozwoju zawodowego. Kliknij, żeby zobaczyć ulotkę promującą specjalność!

 

 • Stosowana Psychologia Społeczna (specjalność oferowana od rocznika 2016/2017) - problematyka specjalności obejmuje psychologię społeczną i środowiskową, psychologię międzykulturową i polityczną. Absolwenci tej specjalności zdobywają umiejętności pomocne w rozpoznawaniu potrzeb i problemów społeczności,  animowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej, w rozwiązywaniu problemów i pokojowym radzeniu sobie z konfliktami, w zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej. Zdobywają także umiejętności w projektowaniu i monitorowaniu kampanii społecznych. Program specjalności zawiera następujące moduły tematyczne: prospołeczność, przywództwo, agresja, komunikacja i media, negocjacje i mediacje, umiejętności międzykulturowe, analiza badań społecznych, szkolenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

 

 • Psychologia społeczności (specjalność wygaszana) - problematyka psychologii społeczności jest interdyscyplinarna. Obejmuje psychologię społeczną i środowiskową, socjologię, ekologię, geografię społeczną, nauki polityczne i antropologię kulturową. Absolwenci z tą specjalnością powinni zdobyć umiejętności pomocne w rozpoznawaniu potrzeb i problemów społeczności,  animowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej, znajdowaniu właściwej formuły organizacyjnej w integracji społeczności, we wspomaganiu rozwoju przedsiębiorczości społecznej, w rozwiązywaniu problemów i pokojowym radzeniu sobie z konfliktami, w zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej (np. agresji, uprzedzeniom, różnych form wykluczenia), oraz interwencji w przypadku ich zaistnienia, a także w kształceniu oraz doskonaleniu umiejętności społecznych i obywatelskich w danej zbiorowości. Istotne są także umiejętności monitorowania zmian społecznych, badań w działaniu, ewaluacji  inicjatyw i projektów społecznych. Program specjalności zawiera następujące moduły tematyczne: państwo i społeczeństwo; społeczności z perspektywy wielokulturowej; grupy i relacje międzygrupowe; konstruktywność i destruktywność w życiu społecznym; umiejętności psychospołeczne; metodologia badań społeczności. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia (profil ogólnoakademicki) absolwent:

wiedza

 • zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;
 • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju psychologii i rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię;
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
 • ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych, zwłaszcza psychologii rodziny oraz psychologii grupy;
 • rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne ważne dla zdrowia i jego ochrony;
 • ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychologicznych;
 • ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach;
 • zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii; zna zasady praktyki opartej na dowodach;
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii rozwoju człowieka oraz procesów uczenia się i pamięci w ich aspekcie psychologicznym;
 • zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w aspekcie psychologicznym;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do typowych narzędzi wykorzystywanych w psychologii i podlegających takiej ochronie;
 • zna ogólne zasady rządzące psychologią organizacji i pracy oraz wybrane zastosowania psychologii we wspieraniu indywidualnej przedsiębiorczości;
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej;
 • ma uporządkowaną wiedzę o patologiach i zaburzeniach związanych ze sferą emocjonalną, osobowościową i zachowaniem człowieka oraz, w wybranym zakresie, o chorobach psychicznych, ich biologicznych, społecznych i indywidualnych uwarunkowaniach;
 • posiada znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie właściwym dla psychologii;

umiejętności

 • posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł;
 • potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;
 • potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową;
 • potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie; posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych opracowań zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, jak i innych dyscyplin naukowych;
 • posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, potrafi stosować rozbudowaną argumentacją wykorzystującą wybrane perspektywy teoretyczne, poglądy różnych autorów oraz zasady etyczne;
 • posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;
 • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych;
 • potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych;
 • potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania; potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych;
 • potrafi, po przygotowaniu, odbyć ustne wystąpienie w języku polskim i/lub wybranym języku obcym, dotyczące wybranej subdyscypliny psychologii, poprawne pod względem naukowym i wykorzystujące różne źródła;
 • ma umiejętności językowe w zakresie jednego wybranego języka obcego, właściwe poziomowi B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • posiada, na poziomie podstawowym, umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i psychologicznej pracy z grupą;
 • posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w tym diagnozy w zakresie zachowania, osobowości, różnic indywidualnych, emocji i funkcji poznawczych oraz ich zaburzeń, w tym w także zaburzeń i chorób psychicznych;

kompetencje społeczne

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie;
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;
 • docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych; ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy psychologa;
 • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych;
 • jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych;
 • posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego