EN

 

Socjologia II stopnia

Socjologia to kierunek, który powstał na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2007 roku. Prowadzony był początkowo jako studia pierwszego stopnia (trzyletnie studia licencjackie).  Studia drugiego stopnia (dwuletnie studia magisterskie) na tym kierunku zostały uruchomione w 2010 roku. W 2015 roku Wydział Stosowanych Nauk Społecznych zdobył uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Kierunek posiada pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program studiów na kierunku Socjologia realizuje misję uczelni, zgodnie z którą nadrzędnym celem jest kształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować, między innymi osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności.

Socjologia studia drugiego stopnia to dwuletnie studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra socjologii. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjata lub magistra – po każdym kierunku studiów. Oferujemy ciekawy program kształcenia umożliwiający zdobycie pogłębionej, aktualnej wiedzy z zakresu socjologii realizowany przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Absolwent studiów socjologicznych będzie posiadać dobrą orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, pozwalającą dostrzegać, rozumieć i wyjaśniać i przeciwdziałać aktualnie istniejącym problemom społecznym. Nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych umożliwi absolwentom socjologii elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Studenci kierunku Socjologia studia drugiego stopnia mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia polityki i problemów społecznych i Socjologia mediów. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów. Kierunek posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

SPECJALNOŚCI

 • Socjologia polityki i problemów społecznych – rozwój nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania na poziomie makro- i mikro-  sprawia, że istotną część zajęć stanowi analiza roli nowych mediów w kształtowaniu się polityki na różnych szczeblach, od lokalnego do ogólnokrajowego (kto zostaje wybrany i dlaczego? Jak „przeciętny obywatel” może wpływać na decyzje rządzących?, jak rządzący mogą wpływać na zachowania i wybory „szarego obywatela”?); problemów charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw w dobie ekonomicznej, społecznej i kulturowej globalizacji, takich jak np.: konsumpcjonizm i konsumeryzm, zmiany struktury społecznej, migracje,zmiany rynków pracy i ich konsekwencje,funkcjonalność edukacji szkolnej i pozaszkolnej na wszystkich poziomach kształcenia, przekształcenia  tradycyjnych grup społecznych w nowe formy relacji, Internet jako droga tworzenia nowych sieci społecznych, wieloaspektowe rozczarowanie grup i jednostek w ostatnich dekadach i reakcja na nie. Reasumując, w ramach niniejszej specjalności studenci uzyskają wiedzę o instytucjach, zachowaniach politycznych, w/w problemach społecznych, ich źródłach oraz sposobach ich rozwiązywania na podstawie badań polskich i zagranicznych, zapoznają się z najnowszymi metodami badań używanymi w  socjologii polityki i problemów społecznych oraz w pokrewnych dziedzinach (m.in. psychologii) (np. badanie roli portali społecznościowych, informacyjnych w internecie w mobilizowaniu protestów społecznych, współpracy, przechodzenia od relacji w przestrzeni wirtualnej do realnej). Absolwenci tej specjalności ze względu na znajomość problemów społecznych i metod ich badania (włączając przekazy internetowe) znajdują zatrudnienie w administracji, organizacjach pozarządowych, w ośrodkach badawczych i firmach zajmujących się reklamą (zwłaszcza społeczną), w tym w działach HR; jako specjaliści w zakresie komunikacji interpersonalnej; organizacji pracy, kształcenia ustawicznego, bezpieczeństwa, doradztwa personalnego, jako mediatorzy w instytucjach zajmujących się kryzysami społecznymi,  specjaliści w zakresie tworzenia i wdrażania programów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji obsługujących implementację programów Unii Europejskiej.
 • Socjologia mediów – w ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę o roli mediów w życiu człowieka współczesnego, mechanizmach funkcjonowania mediów, ich wpływie na życie społeczne i zmiany kulturowe. Poznają konsekwencje niespotykanej w dziejach ekspansji mediów i problemy etyczne związanym z tym zjawiskiem. Będą mieli okazję zgłębiać zagadnienia związane z warsztatem pracy dziennikarza, tworzeniem wizerunku publicznego oraz elementy public relations. Studenci specjalności poznają najczęściej stosowane metody badania mediów i ich oddziaływania, w tym metody socjologii wizualnej. Studenci specjalności zdobędą umiejętność badania odbioru mediów, docierania z określonym przekazem do potencjalnych odbiorców i oddziaływania przekazu medialnego. Absolwent specjalności Socjologia mediów znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych lub działach marketingu, promocji i reklamy. Może być zatrudniony w mediach i innych instytucjach komunikacji społecznej oraz w działach public relations instytucji publicznych, politycznych, w sektorze prywatnym i w organizacjach pozarządowych, a także w instytucjach życia kulturalnego.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologia II stopnia (profil ogólnoakademicki) absolwent:

wiedza

 • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • zna terminologię z zakresu socjologii i nauk pokrewnych na poziomie rozszerzonym;
 • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą  teorie i metodologię z zakresu socjologii i nauk pokrewnych;
 • ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę szczegółową w obszarze socjologii i nauk pokrewnych;
 • ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych z dziedziny socjologii i nauk pokrewnych;
 • zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
 • ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń;
 • ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym;
 • ma wiedzę o różnych strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do struktur, organizacji i instytucji społecznych z zakresu socjologii kultury/socjologii komunikacji;
 • posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami społecznymi w odniesieniu do struktur, organizacji i instytucji kulturowych;
 • ma pogłębioną wiedzę w kategorii więzi społecznych;
 • posiada wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do społecznych obszarów aktywności człowieka;
 • posiada wiedzę o metodach i narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających opisywać struktury, organizacje i instytucje społeczne;
 • posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach (społecznych, prawnych, organizacyjnych i moralnych) organizujących struktury i instytucje społeczne; zna rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, naturę, zmiany i sposoby działania;
 • posiada pogłębioną wiedzę o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian;
 • ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat struktur i instytucjach społecznych oraz rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji;
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych;

umiejętności

 • posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi;
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów społecznych oraz formułować  własne opinie;
 • potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi socjologicznych;
 • respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne w celu rozwiązania konkretnego zadania;
 • potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować;
 • posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy;
 • posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu;
 • posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych rozszerzoną o umiejętność oceny zjawisk kulturowych, z zastosowaniem metod badawczych;
 • posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresu nauk społecznych, stosując przyjęte w socjologii standardy;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresu nauk społecznych, stosując przyjęte w socjologii standardy;
 • ma umiejętności językowe w zakresie socjologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;
 • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych tekstów i wytworów kultury z zakresu socjologii,  uwzględniające nowe osiągnięcia socjologii w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań;
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie socjologii i nauk pokrewnych, a także popularyzować wiedzę o socjologii oraz wytworach kultury i jej instytucjach;

kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
 • potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy  związane z wykonywaniem zawodu socjologa;
 • umie współdziałać w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności;
 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych;
 • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;
 • rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;
 • Rozumie potrzebę systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego