EN

Socjologia I stopnia

Kierunek Socjologia, początkowo jako jedynie studia pierwszego stopnia (trzyletnie studia licencjackie), został utworzony na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w 2007 roku. Studia drugiego stopnia (dwuletnie studia magisterskie) zostały uruchomione w 2010 roku. W 2015 roku Wydział Stosowanych Nauk Społecznych zdobył uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Kierunek posiada pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program studiów na kierunku Socjologia realizuje misję uczelni, zgodnie z którą nadrzędnym celem jest kształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować, między innymi osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności.

Socjologia studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia zawodowe kończące się otrzymaniem tytuł licencjata socjologii. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwa jest kontynuacja edukacji w APS na tym samym kierunku na dwuletnich studiach drugiego stopnia (magisterskich). Oferujemy profesjonalnie przygotowany program studiów, realizowany przez wielu wybitnych specjalistów. Absolwent studiów socjologicznych posiadać będzie orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, umiejętność łączenia teorii z praktyką badawczą i kompetencjami praktycznymi, diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób i grup społecznych potrzebujących pomocy. Wiedza teoretyczna, w połączeniu z kompetencjami praktycznymi, umożliwi absolwentom elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci z tytułem licencjata będą mogli podjąć pracę w rządowych, pozarządowych i prywatnych instytucjach życia społecznego w charakterze specjalistów, menedżerów i animatorów. Studenci kierunku Socjologia studia pierwszego stopnia mogą wybierać spośród dwu specjalności: Socjologia kultury i Socjologia komunikacji i problemów społecznych. Wybór specjalności następuje już na pierwszym roku studiów.

SPECJALNOŚCI

 • Socjologia kultury – zastanawiasz się czasami, dlaczego nasza rzeczywistość tak bardzo różni się od tej, w której dorastali nasi dziadkowie? Co sprawia, że coś, co jest dziś modne, jutro odbierane jest jako obciach? Dlaczego Internet wypiera prasę, radio i telewizję? Czym jest kultura masowa, popularna, konsumpcyjna lub cyberkultura? Jak konstruowane społecznie jest nasze ciało i seksualność? A może poszukujesz nowych form uczestnictwa w kulturze. Specjalność Socjologia Kultury odpowiada na rosnące znaczenie w życiu społecznym zjawisk i procesów o charakterze kulturowym związanych z globalizacją. Jest skierowana do osób zainteresowanych kulturowym wymiarem życia społecznego – zmiennymi sposobami myślenia i działania przedstawicieli różnych grup społecznych, kultur i subkultur. Podczas zajęć specjalnościowych studenci będą nie tylko rozwijać wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, biorąc udział w  mini-projektach badawczych.Absolwenci tej specjalności mogą szukać zatrudnienia w dziedzinach wymagających znajomości mechanizmów kulturowych: w instytucjach i organizacjach rządowych, samorządowych i pozarządowych (NGO) działających w sferze kultury, kontaktów międzykulturowych i mediów, w placówkach upowszechniania kultury i sztuki, w instytucjach organizacji czasu wolnego i turystyki, agencjach marketingowych i eventowych oraz w instytucjach badawczych typu CBOS lub Kantar TNS, Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii badając przykładowo dominujące postawy i zachowania konsumenckie, trendy mody, style życia i wartości. Kliknij, żeby zobaczyć plakat promujący specjalność!

 

 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych – specjalność stanowi odpowiedź na narastające trudności w komunikowaniu się oraz w rozwiązywaniu problemów generowanych przez procesy społeczne, występujące zarówno w rozmaitych rutynowych, codziennych sytuacjach społecznych, jak i w sytuacjach kryzysowych. Potrzebni są specjaliści, organizatorzy, doradcy pracujący w instytucjach rządowych, pozarządowych, firmach konsultingowych i poradniach i innych zespołach ludzkich. W ramach specjalności studenci zapoznają się z podstawami wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej, rodzajów komunikacji, barier, efektywności, relacji między komunikacją a kulturą i mediami. Jako procesy społeczne zostanie zaprezentowana m.in. problematyka społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej, zdrowia i niepełnosprawności, edukacji i wychowania, rynku pracy, wykluczenia społecznego i migracji. Zagadnienia te zostaną pogłębione dzięki podstawom wiedzy z socjologii ogólnej, psychologii, filozofii, antropologii. Specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach międzynarodowych, międzykulturowych, w instytucjach lokalnych, samorządowych, w firmach, których powodzenie zależy od komunikacji interpersonalnej bądź międzykulturowej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologia I stopnia (profil ogólnoakademicki) absolwent:

wiedza

 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • zna podstawową terminologię z zakresu socjologii i nauk pokrewnych;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu socjologii i nauk pokrewnych;
 • ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w takich obszarach socjologii i nauk pokrewnych jak: socjologia kultury, socjologia komunikacji, antropologia kultury, filozofia, etyka, psychologia społeczna;
 • ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w socjologii i naukach pokrewnych;
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
 • ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń;
 • ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym;
 • posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych) i ich elementach w wymiarze regionu lub w skali lokalnej;
 • posiada wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej;
 • posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych) i o rządzących nimi prawidłowościach;
 • ma podstawową wiedzę o człowieku, relacjach między ludźmi i więziach społecznych;
 • zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych;
 • posiada wiedzę o normach i regułach (społecznych, prawnych, organizacyjnych i moralnych) organizujących struktury i instytucje społeczne; zna rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, naturę, zmiany i sposoby działania;
 • posiada wiedzę o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian;
 • ma wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji;
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych;

umiejętności

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, i dotyczące zdrowia) w zakresie socjologii;
 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii;
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stosowanych w socjologii;
 • respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne w celu rozwiązania konkretnego zadania;
 • potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) z zakresu socjologii;
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • analizuje proponowane rozwiązania problemów społecznych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie;
 • posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych;
 • posiada umiejętność przygotowania spełniających przyjęte w socjologii standardy prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem różnych źródeł;
 • posiada umiejętność przygotowania spełniających przyjęte w socjologii standardy wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień z dziedziny nauk społecznych z wykorzystaniem różnych źródeł;
 • ma umiejętności językowe w zakresie socjologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i technik;
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego;
 • rozróżnia rodzaje tekstów i wytworów kultury z zakresu socjologii oraz przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków;
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych w języku polskim;

kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
 • potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa;
 • potrafi współpracować w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich, kulturowych), uwzględniając ich aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne;
 • potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;
 • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;
 • uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych form życia kulturalnego.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego