Badania realizowane aktualnie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Granty zewnętrzne

 

INSTUTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

 

Ilona MatysiakRola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce - kierownik projektu dr Ilona Matysiak

Grant NCN, program SONATA. Podstawowym celem naukowym projektu jest analiza roli kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce. Projekt dotyczy mieszkających na wsi osób z wyższym wykształceniem (dyplom licencjata lub magistra) w wieku 25-34 lata. Badanie nie ogranicza się do osób o wiejskim pochodzeniu – obejmuje również osoby o miejskim rodowodzie, które po ukończeniu studiów podjęły decyzję o osiedleniu się w środowisku wiejskim. Realizacja celu naukowego projektu zakłada uzyskanie odpowiedzi na trzy podstawowe pytania badawcze: 1) Jakie motywacje towarzyszą decyzjom młodych ludzi o zamieszkaniu na wsi/powrocie na wieś? 2) Czy kapitał kulturowy młodych mieszkańców wsi jest „wykorzystywany” na rzecz rozwoju lokalnego wiejskich społeczności? 3) Czy płeć kulturowa (gender) różnicuje aktywność zawodową i społeczną młodych mieszkańców wsi, ich sposób postrzegania środowiska wiejskiego oraz swojej w nim roli? Uzyskane wyniki umożliwią identyfikację czynników „przyciągających” młodych ludzi na obszary wiejskie oraz skonstruowanie typologii młodych mieszkańców wsi na podstawie projektowanych i realizowanych „strategii życiowych”. Tremin realizacji projektu: 18.07.2014 - 17.03.2018.

 

Joanna ZalewskaRewolucja konsumpcyjna w Polsce - kierownik projektu dr Joanna Zalewska

Grant NCN. Projekt rozwija perspektywę badań  nad procesami rozwoju i przemian tzw. społeczeństw konsumpcyjnych. Celem jest analiza źródeł, narodzin i rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego w Polsce. Analizie poddany zostanie okres od 1945 do 2000 roku, ponieważ badania wstępne wskazują na znaczące zmiany wzorów konsumpcji w powojennej Polsce, następnie w latach 60. i 70. XX wieku, zaś socjologowie podkreślają gwałtowne zmiany wzorów konsumpcji w okresie transformacji ustrojowej. Na podstawie badań prowadzonych w niniejszym projekcie zostaną udzielone odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) Jaki był przebieg rewolucji konsumpcyjnej w Polsce, czyli jak zachodził proces przejścia w kierunku mody jako wzoru organizującego konsumpcję? 2) Jaką rolę odgrywało "udomowienie" technologii w procesie przejścia od tradycyjnych wzorów konsumpcji do mody? Więcej informacji na stronie internetowej: www.rewolucjakonsumpcyjna.aps.edu.pl Termin realizacji projektu: 05.08.2015.-04.08.2018.

 

Zuzanna Bogumił - 2Milieux de Mémoire w Europie Środkowo-Wschodniej – przykład Polski - kierownik projektu dr Zuzanna Bogumił

Grant NCN. Celem tego międzynarodowego projektu badawczego jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy religijny wymiar pamięci jest zjawiskiem marginalnym, czy też stanowi element kształtowania i funkcjonowania pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej.  Więcej informacji na stronie http://.milieuxdememoire.aps.edu.pl Termin realizacji projektu: 18.02.2014-17.02.2018.

 

Od wroga ludu do świętego męczennika – analiza obchodów 100-lecia Rewolucji 1917 roku i 80-lecia Wielkiego Terroru w Rosji - kierownik projektu Zuzanna Bogumił

Grant NCN w konkursie OPUS11. Projekt został zainspirowany faktem, że w 2017 roku minie 100 lat od wybuchu Rewolucji Październikowej, która na stałe zmieniła oblicze Rosji, oraz 80 lat od rozpoczęcia Wielkiego Terroru (lata 1937-38), okresu masowych represji. Te 80 – 100 lat to cezura określająca floating gap, czyli okres, w którym dochodzi do transformacji pamięci komunikatywnej w pamięć kulturową, bazującą na trwałych nośnikach pamięci jak teksty, pomniki, muzea, rytuały czy ustalone wypowiedzi słowne. Zbliżające się obchody skłaniają do refleksji, jaką formę pamięci kulturowej przyjmuje historia Rewolucji Październikowej i Wielkiego Terroru w Rosji? Pytanie to wydają się tym ciekawsze, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat pamięć obydwu tych wydarzeń uległa radykalnej przemianie. Dotychczas przeprowadzone przez autorkę tego projektu badania pokazały, że dyskurs nowego męczeństwa kształtowany od końca lat osiemdziesiątych przez Rosyjski Kościół Prawosławny, zdobywa coraz większe wsparcie ze strony państwa. Ponieważ Rosyjski Kościół Prawosławny wspólnie z państwem planują szereg wydarzeń związanych z rokiem jubileuszowym, celem projektu jest kompleksowa analiza obchodów rocznicowych Rewolucji 1917 roku i Wielkiego Terroru, jakie przygotują wspólnie oficjalne władze Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i państwa w Rosji. Termin realizacji projektu: 2016-2019.

 

Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w brytyjsko-amerykańskim wydawnictwie Berghahn Books książki Pamięć Gułagu - kierownik projektu dr Zuzanna Bogumił

Grant MNiSW (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł umiędzynarodowienie. Projekt dotyczy  wyjątkowej publikacji - książki Zuzanny Bogumił, której przedmiotem jest kształtowanie się pamięci o represjach sowieckich w Rosji oraz analiza społecznej i kulturowej funkcji tej pamięci we współczesnym społeczeństwie rosyjskim.  Autorka przygląda się temu procesowi z perspektywy mieszkańców czterech regionów, które w sposób szczególny zostały doświadczone przez Gułag (Wyspy Sołowieckie, Republika Komi, region permski, Kołyma). Z tego detalicznego opisu etnograficznego wyłania się kształt, jaki pamięć o represjach sowieckich przybrała na początku XXI wieku. Wnioski, do jakich dochodzi autorka są nowatorskie, gdyż w przeciwieństwie do zachodnich badaczy, którzy koncentrują się na działaniach podejmowanych jedynie przez członków Stowarzyszenia Memoriał, autorka analizuje działania upamiętniające Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Pokazuje, jak historia represji staje się elementem polityki historycznej Cerkwi i zdobywa coraz większe poparcie państwa. Stąd ogromna aktualność tej publikacji. Książka Pamięć Gułagu nie tylko bowiem objaśnia proces formowania się języka upamiętniania Gułagu, ale analizując funkcję, jaką ta pamięć pełni we współczesnej polityce historycznej Państwa i Cerkwii, rzuca nowe światło na rozumienie znaczenia represyjnej przeszłości w Rosji. Termin realizacji projektu: 2016-2018.

 

Marta Cobel-TokarskaTłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Bezludna wyspa, nora, grób. Kryjówki żydowskie w okupowanej Polsce - kierownik projektu dr Marta Cobel-Tokarska

Grant MNiSW (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł umiędzynarodowienie). Projekt dotyczy  książki Marty Cobel-Tokarskiej, wydanej w 2012 r. przez Instytut Pamięci Narodowej (Warszawa).

Monografia poświęcona jest przestrzennemu aspektowi kryjówek istniejących w czasie II wojny światowej na terenie Polski, wykorzystywanych przez ukrywających się Żydów, w gettach (najczęściej w czasie „akcji wysiedleńczych”) i po „stronie aryjskiej” (najczęściej w czasie ”trzeciej fali” Holokaustu). Uczestnicy wydarzeń i autorzy analizowanych tekstów to przede wszystkim Żydzi, którzy w jakimkolwiek momencie wojennego życia wybrali kryjówkę jako sposób na przetrwanie, niezależnie od wcześniejszych czy późniejszych losów. Chodzi o osoby, które ukrywały swoje fizyczne istnienie, a nie tylko fakt, że są Żydami. Aktorzy, których głos pełni rolę uzupełniającą to miejscowa nieżydowska ludność, Żydzi przebywający wśród nich pod przybraną tożsamością, Niemcy (i ich pomocnicy różnej narodowości); a więc wszyscy, którzy odegrali rolę w powstawaniu, trwaniu i zniszczeniu żydowskich kryjówek w czasie Zagłady. Celem monografii jest prześledzenie społecznych mechanizmów funkcjonujących w opisywanym czasie, a tyczących się zjawiska żydowskich kryjówek, jak również antropologiczna interpretacja kryjówki jako miejsca obdarzonego konkretnym znaczeniem. Monografia powstała na podstawie źródeł pisanych, relacji zebranych w Żydowskim Instytucie Historycznym, (zespół 301), w Yad Vashem, oraz publikowanych i niepublikowanych dokumentów osobistych, głównie dzienników i pamiętników. Źródła poddano analizie z perspektywy nauk społecznych: socjologii przestrzeni, antropologii kultury i społecznej psychologii środowiskowej.

Książka zdobyła I nagrodę KLIO w kategorii monografii naukowych, była nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki” i nagrody im. Prof. T. Strzembosza.

 

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

 

 

Joanna Rajchert - 2Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne realcje na wykluczenie: zaangażowanie, informacja zwrotna i bliskość reakcji - kierownik projektu dr Joanna Rajchert

Grant NCN w konkursie OPUS11. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dekonstrukcji paradygmatów manipulacji sytuacją wykluczenia interpersonalnego oraz zbudowanie i przetestowanie skuteczności nowego paradygmatu, który umożliwiałby kontrolę wskazówek społecznych zaangażowanych w proces wykluczenia. Nowa procedura pozwalałaby także na porównanie efektów ostracyzmu i odrzucenia w jednym paradygmacie badawczym. W tym zakresie celem projektu jest zbudowanie jak najbardziej pełnego modelu reakcji na wykluczenie, w którym uwzględnione by były mechanizmy emocjonalne, motywacyjne i fizjologiczne prowadzące do zachowań prospołecznych oraz agresywnych, jak również wybrane czynniki sytuacyjne (bliskość relacji) i indywidualne (skłonność do wrogich atrybucji) moderujące efekty wykluczenia dla zmiennych uwzględnianych w badaniu. Ze środków grantowych wyposażone zostanie laboratorium Instytutu Psychologii w sprzęt do prowadzenia pomiarów zmian fizjologicznych, np. przewodnictwa skórno-galwanicznego, napięcia mięśni, temperatury ciała czy pracy serca. Termin realizacji projektu: styczeń 2017 – grudzień 2020.

 

Anna Batory

Motywacyjne podłoże tożsamości w warunkach afirmacji i zagrożenia - kierownik projektu dr Anna Batory

Grant NCN w konkursie SONATA8. Projekt koncentruje się na funkcjonowaniu tożsamości osobistej, którą ludzie konstruują w sposób zapewniający im poczucie własnej wartości, skuteczności, ciągłości, sensu życia, odrębności od innych, a równocześnie bliskości z innymi. Celem projektu jest poznanie dynamiki owych poczuć tożsamościowych oraz wzajemnych relacji między nimi, w kontekście różnych okoliczności życiowych. Termin realizacji projektu: lipiec 2015 - lipiec 2018.

 

 

Granty wewnętrzne

 

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

2016-2017

dr Marta Cobel-Tokarska - Turystyka niszowa z Polski do krajów Europy Środkowej i Wschodniej – przykład Ukrainy

dr Tatiana Kanasz - Emocjonalne wymiary dobroczynności w polskim społeczeństwie i kulturze

dr hab. prof. APS Barbara Pasamonik - Uchodźcy i migranci w Europie: wyzwania społeczno-kulturowe

prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska -  Instytucje a obywatele w społeczności lokalnej (na przykładzie Płocka, Wołomina i Pułtuska)

2015-2016

Ograniczenie jako postulat etyczny zrównoważonego rozwoju - kierownik projektu dr Iwona Stachowska

Glokalizm a aspiracje edukacyjne młodego pokolenia w świetle badań w powiecie wołomińskim dr Jowita Bartczak

Geneza społeczeństwa konsumpcyjnego w Polsce - kierownik projektu dr Joanna Zalewska

Społeczne i etyczne aspekty produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej w Polsce - przyczynek do badań - kierownik projektu dr Paweł Bernat

Z kolekcji zdjęć Feliksa Łukowskiego - rekonstrukcja życia wsi w latach 40. XX wieku na Zamojszczyźnie - kierownik projektu dr Zuzanna Bogumił

Nauka, ryzyko, społeczeństwo. Analiza wpływu organizacji oddolnych na status GMO w Polsce - kierownik projektu dr Iwona Zielińska

 

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

2016-2017

dr Anna Hryniewicka - wydanie monografii „Maria Grzegorzewska w historii polskiej nauki - w 50. rocznicę śmierci”

dr Dorota Jasielska - Czy szczęśliwy oznacza życzliwy? Poczucie szczęścia a przejawy zaangażowania na rzecz innych ludzi

dr Karolina Konopka - Spostrzeganie kobiet i mężczyzn - rola informacji o orientacji seksualnej i atrybutach typowych i nietypowych dla płci biologicznej

dr Dorota Kuncewicz - Schematy narracyjne osób będących na różnych etapach życia

dr Joanna Rajchert - Wrażliwość na odrzucenie - wstępna adaptacja kwestionariusza Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ) autorstwa Downey i Feldman

dr Magdalena Rowicka - Wielowymiarowy model identyfikacji ideowo-politycznej a gotowość do agresji i akceptacja agresji w życiu społecznym

dr Michał Szulawski - Wpływ aprobaty kompetencji i istotności zadania na wzrost motywacji wewnętrznej: modyfikująca rola poczucia własnej skuteczności i właściwości wolicjonalnych 

dr hab. prof. APS Barbara Weigl - Diagnoza społeczności lokalnej miasta Suwałki dotycząca relacji polsko-romskich, ze szczególnym uwzględnieniem opinii i postaw romskiej młodzieży

dr Małgorzata Woźniak-Prus - Regulacja afektywno-motywacyjna a nasilenie objawów nieuwagi i nadaktywności/impulsywności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2015-2016

Stopień złożoności standardów JA a efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców (informacji) słownych o genezie automatycznej lub refleksyjnej - pilotaż - kierownik projektu dr Kamila Dobrenko

Motywacyjne podłoże tożsamości osobistej w warunkach afirmacji i zagrożenia u osób o wysokiej i niskiej klarowności koncepcji siebie. Badania pilotażowe - kierownik projektu dr Anna Batory

Skuteczność pytań pośrednich w wykrywaniu kłamstwa na temat przeszłych i przyszłych działań - kierownik projektu dr Joanna Ulatowska

Narracyjne rozumienie ubóstwa i bogactwa przez młodzież w świetle teorii usprawiedliwiania systemu - kierownik projektu dr Magdalena Budziszewska

Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów - kontynuacja badań. Badania walidacyjne - kierownik projektu dr Sylwia Kluczyńska

Uwaga a  przetwarzanie bodźców afektywnych w zaburzeniach pourazowych - kierownik projektu dr Dawid Konrad Ścigała

Niezbędność w promocji zdrowia psychicznego młodych dorosłych uczenia umiejętności dbania o zdrowie fizyczne - kierownik projektu dr Ewa Sokołowska

Badanie wskaźników procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie - adaptacja do polskich warunków oraz  ocena właściwości psychometrycznych Skali Umacniania i Kwestionariusza Postrzegania Procesu Zdrowienia - kierownik projektu mgr Katarzyna Sass - Stańczak

Czynniki wpływające na budowanie poczucia kontroli lub przynależności: bliskość i wykluczenie w relacji interpersonalnej - kierownik projektu dr Joanna Rajchert

wydanie monografii "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną" - kierownik projektu dr hab. prof. APS Ewa Zasępa

wydanie monografii "Agresja u młodych dorosłych. Rola wczesnych doświadczeń socjalizacyjnych" - kierownik projektu dr Monika Dominiak - Kochanek

 

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

2016-2017

dr Katarzyna Ziomek-Michalak - Miasto przyjazne seniorom – na przykładzie miasta stołecznego Warszawy i Lublina

dr Jolanta Zozula - Sytuacja faktyczna i prawna osób z niepełnosprawnością odbywających karę pozbawienia wolności

2015-2016

wydanie monografii "Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność. Różne wymiary biedy" - kierownik projektu dr Marta Mikołajczyk

Uspołecznienie procesu organizowania rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach jako szansa na trwały rozwój rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - kierownik projektu dr Izabela Rybka

wydanie monografii "Oczekiwania zdrowotne a zasoby osobiste słuchaczy Uniwersytetu trzeciego wieku" - kierownik projektu dr Katarzyna Ziomek - Michalak

Aktywne formy przygotowania do starości - kierownik projektu dr Katarzyna Ziomek - Michalak

Współpraca publicznych podmiotów polityki społecznej (ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy) – szansą skutecznego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie - kierownik projektu dr hab. prof. APS Jerzy Krzyszkowski