Badania zrealizowane na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

2015-2016

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

Glokalizm a aspiracje edukacyjne młodego pokolenia w świetle badań w powiecie wołomińskim - dr Jowita Bartczak

Społeczne i etyczne aspekty produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej w Polsce - przyczynek do badań - dr Paweł Bernat

Z kolekcji zdjęć Feliksa Łukowskiego - rekonstrukcja życia wsi w latach 40. XX wieku na Zamojszczyźnie - dr Zuzanna Bogumił

Ograniczenie jako postulat etyczny zrównoważonego rozwoju - dr Iwona Stachowska

Geneza społeczeństwa konsumpcyjnego w Polsce - dr Joanna Zalewska

Nauka, ryzyko, społeczeństwo. Analiza wpływu organizacji oddolnych na status GMO w Polsce - dr Iwona Zielińska

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Motywacyjne podłoże tożsamości osobistej w warunkach afirmacji i zagrożenia u osób o wysokiej i niskiej klarowności koncepcji siebie. Badania pilotażowe - dr Anna Batory

Stopień złożoności standardów JA a efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców (informacji) słownych o genezie automatycznej lub refleksyjnej - pilotaż - dr Kamila Dobrenko

Wydanie monografii „Agresja u młodych dorosłych. Rola wczesnych doświadczeń socjalizacyjnych” - dr Monika Dominiak-Kochanek

Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów - kontynuacja badań. Badania walidacyjne - dr Sylwia Kluczyńska

Narracyjne rozumienie ubóstwa i bogactwa przez młodzież w świetle teorii usprawiedliwiania systemu - dr Joanna Rajchert

Czynniki wpływające na budowanie poczucia kontroli lub przynależności: bliskość i wykluczenie w relacji interpersonalnej - dr Joanna Rajchert

Badanie wskaźników procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie - adaptacja do polskich warunków oraz  ocena właściwości psychometrycznych Skali Umacniania i Kwestionariusza Postrzegania Procesu Zdrowienia - mgr Katarzyna Sass-Stańczak

Niezbędność w promocji zdrowia psychicznego młodych dorosłych uczenia umiejętności dbania o zdrowie fizyczne - dr Ewa Sokołowska

Uwaga a  przetwarzanie bodźców afektywnych w zaburzeniach pourazowych - dr Dawid Konrad Ścigała

Skuteczność pytań pośrednich w wykrywaniu kłamstwa na temat przeszłych i przyszłych działań - dr Joanna Ulatowska

Wydanie monografii „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną” - dr hab. prof. APS Ewa Zasępa

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Współpraca publicznych podmiotów polityki społecznej (ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy) – szansą skutecznego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie - dr hab. prof. APS Jerzy Krzyszkowski

Wydanie monografii „Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność. Różne wymiary biedy” - dr Marta Mikołajczyk

Wydanie monografii „Oczekiwania zdrowotne a zasoby osobiste słuchaczy Uniwersytetu trzeciego wieku” - dr Katarzyna Ziomek-Michalak

Aktywne formy przygotowania do starości - dr Katarzyna Ziomek-Michalak

 

2014-2015

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

Wydanie monografii „ Współczesne polemiki wokół Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” - dr hab. prof. APS Anna Drabarek

Wydanie monografii „Idee szczęścia w Polsce i na świecie” - dr Tatiana Kanasz

Genderowy dżihad i budowa euroislamu - dr Barbara Pasamonik

Dostosowanie kierunków kształcenia w Zasadniczych Szkołach Zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy - dr Robert Pawlak

Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku i Siedlcach - prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Społeczny i kulturowy wymiar nowych inicjatyw miejskich na przykładzie dzielnicy Ochota: problemy społeczne, aktywność, kultura - prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

wydanie monografii Człowiek stary w kulturze młodości. Studium zmiany kulturowej” - dr Joanna Zalewska

Wydanie monografii „Panika moralna i przemiany nomosu” - dr Iwona Zielińska

Status prowokatora a agresywne zachowania odwetowe osób z różnym doświadczeniem socjalizacyjnym w zakresie karania fizycznego - dr Monika Dominiak-Kochanek

Pomiar i korelaty orientacji kontroli - prof. dr hab. Janusz Grzelak

Konstrukcja norm afektywnych dla krótkich tekstów w języku polskim (ANPT) badania pilotażowe - dr Kamil Imbir

Trajektorie dobrostanu psychicznego młodych dorosłych w kontekście ich doświadczeń osobistych i właściwości adaptacyjnych - dr hab. Irena Jelonkiewicz

Korelaty i efekty zagrożenia tożsamości płci dla postrzegania osób homoseksualnych - pilotaż procedur eksperymentalnych - dr Karolina Konopka

Proces wychowania w narracji rodzica i jego dorosłego dziecka, które już wychowuje swoje dziecko - dr Dorota Kuncewicz

Identyfikacje ideowo-polityczne a gotowość do agresji i akceptacja agresji w życiu społecznym - dr Magdalena Rowicka

Socjalizacyjne i osobowościowe predyktory gotowości do agresji - mgr Marta Rutkowska

Wydanie monografii „Zdrowie psychiczne młodych dorosłych” - dr Ewa Sokołowska

Diagnoza społeczności lokalnej miasta Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-romskich, etnicznych postaw młodzieży polskiej oraz postaw i potrzeb kobiet romskich - dr hab. prof. APS Barbara Weigl

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia prowadzonych przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych APS. Badania pierwszych absolwentów. Pilotaż systematycznego cyklu badań - dr Ewa Witkowska

Badania pilotażowe programu promocji zdrowia psychicznego "PsychoŻak" dla studentów szkół wyższych - dr Lidia Zabłocka-Żytka

Różnice w podatności na sytuacje prowokacji a społeczne reprezentacje agresji wśród Polaków i Koreańczyków - dr Anna Zajenkowska

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Kompetencje społeczne pracowników socjalnych - dr Ewa Grudziewska

Służby społeczne wobec problemu bezdomności: działania i rekomendacje - dr Marta Mikołajczyk

 

2013-2014

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

Rola niezależnych inicjatyw kobiecych w kształtowaniu ruchu kobiecego w Polsce przełomu lat 80. i 90. XX wieku - dr Dominika Walczak

Przemiany praktyk i więzi społecznych a organizacja konsumpcji w przebiegu życia starszych pokoleń - dr Joanna Zalewska

Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie - prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Pracownicy socjalni o swoich emocjach w miejscu pracy - dr Tatiana Kanasz

Identyfikacja regionalna i narodowa uczniów gminy Prostki w świetle ich planów i aspiracji życiowych (badanie pilotażowe) - dr Jowita Bartczak

Przeciw cywilizacji przemysłowej. Rozwój idei oraz ugrupowań anarchoindywidualistycznych i anarchoprymitywistycznych w państwach kultury zachodniej - dr hab. prof. APS Anna Drabarek

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zatrudnionych w ochronie zdrowia oraz bariery dla kobiet w zawodzie chirurga - dr Adam Buczkowski

Wydanie monografii „Od obyczaju do mody: jak powstawało polskie społeczeństwo konsumpcyjne? Raport z badań przemian życia codziennego” - dr Marta Cobel-Tokarska

Hans Jonas przeciwko neutralizacji etycznej świata - mgr Piotr Rosół

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Skuteczność treningów w wykrywaniu kłamstwa na podstawie wskaźników behawioralnych - integracja paradygmatów badawczych - dr Joanna Ulatowska

Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - dr Małgorzata Woźniak-Prus

Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów dr Lidia Zabłocka-Żytka

Oczekiwania młodych dorosłych względem promocji zdrowia psychicznego. Badania pilotażowe - dr Ewa Sokołowska

Narracyjne rozumienie emocji a wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego młodzieży - dr Magdalena Budziszewska

Konstrukcja norm afektywnych dla słów polskich (ANEW_PL): badania pilotażowe - dr Kamil Imbir

Styl wychowania w rodzinie pochodzenia a gotowość do agresji interpersonalnej u młodych dorosłych: moderujący efekt płci dziecka - mgr Karolina Konopka

Efektywność treningu prozdrowotnego (T-PRO): modyfikująca rola właściwości osobowościowych - mgr Michał Szulawski

Indywidualna podatność na sytuacje frustracji i prowokacji jako mediator relacji między karami fizycznymi doświadczanymi w dzieciństwie a gotowością do agresji interpersonalnej we wczesnej dorosłości - dr Monika Dominiak-Kochanek

Międzypłciowe różnice w podatności na sytuacje prowokacji i frustracji a społeczne reprezentacje agresji w różnych populacjach badanych. Pilotaż narzędzi badawczych - dr Anna Zajenkowska

Wydanie monografii „Oblicza psychologii klinicznej” - dr hab. Ewa Zasępa          

Wpływ programu „Przyjaciele Zippiego” na zdrowie psychiczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badania do pracy doktorskiej - mgr Joanna Wojda-Kornacka

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Po co? Komu? Dziadek? - Współczesna rola dziadka i jego udział w opiece nad wnukami - dr Ewa Wyrwich-Hejduk

Zasoby osobiste a doświadczenie starości i umierania - dr Katarzyna Ziomek-Michalak     

 

2012-2013

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

EUROPA ŚRODKOWA – powrót do zapomnianej idei. Lokalna historia podróży - dr Marta Cobel-Tokarska

Wydanie publikacji „ Krótkie wykłady z socjologii: przegląd problemów i metod. Tom II” - prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz, dr Tatsiana Kanash, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

Wydanie publikacji „Rola płci i gender w procesie integracji mniejszości muzułmańskiej. Na przykładzie krajów Europy Zachodniej” - dr Barbara Pasamonik

Kształtowanie się idei neutralności aksjologicznej bytu - mgr Piotr Rosół

Rola społeczności lokalnych w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych w nowych ośrodkach akademickich - prof. dr hab. Renata Siemieńska- Żochowska

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców słownych, jej zależność od treningu pola świadomości oraz jej wpływ na dobrostan psychiczny - dr Kamila Dobrenko

Charakterystyka nasilenia zaburzeń poznawczych w przebiegu schizofrenii w dwóch różnych okresach zachorowania: w okresie adolescencji i w okresie dorosłości - dr Beata Hintze

Predyktory stanów lękowo-depresyjnych u polskich i amerykańskich młodych dorosłych - dr Dorota Kuncewicz

Tożsamość i postawy etniczne dzieci i młodzieży. Relacje między młodymi członkami społeczności lokalnej, pochodzącymi z polskiej grupy większościowej oraz romskiej grupy mniejszościowej - dr hab. prof. APS Barbara Weigl  

Wydanie publikacji „Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa” - dr Ewa Zasępa INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Model organizowania społeczności lokalnej w ośrodkach pomocy społecznej realizujących Programy Aktywności Lokalnej - dr Izabela Rybka

           

2011-2012

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

Europa Środkowa - powrót do zapomnianej idei. Misja wydawnictwa Czarne - dr Marta Cobel-Tokarska

Problem intuicyjnego poznawania wartości moralnych w filozoficznej szkole lwowsko-warszawskiej - dr hab., prof. APS Anna Drabarek

Idee szczęścia w polskiej kulturze medialnej - dr Tatsiana Kanash

Korzenie i uwarunkowania działań innowacyjnych w szkolnictwie - dr Robert Pawlak

Tłumaczenie monografii „Światopoglądy walczące. Ekstremizm wąskiego pola konfliktu u progu ery wojen sieciowych” - dr Jacek Posłuszny

„Trzecie miejsce” w społecznym funkcjonowaniu młodzieży - dr Grzegorz Pyszczek

Przemiany praktyk i więzi społecznych a organizacja konsumpcji w przebiegu życia starszych pokoleń - dr Joanna Zalewska

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Różnice międzyosobowe w zakresie efektywności wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców słownych, poszukiwanie determinantów osobowościowych - dr Kamila Dobrenko

Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania, w kontekście rozwoju osobowości i jakości życia - dr Kamila Dobrenko

Zadania badawcze stanowiące fragmenty programu "Sociocultural and Intrafamily Socialization Factors as a Predictors of Readiness for Aggression in Adolescence - Cross - national Comparative Study" - prof. dr hab. Adam Frączek

Przygotowanie zestawu metod do badań pt. „Ochronna funkcja wykluczania osób osamotnionych. Eksploracja mechanizmów podtrzymujących problem osamotnienia” - dr Dorota Kuncewicz

Mechanizmy podtrzymujące problem osamotnienia u młodzieży w okresie adolescencji wczesnej. Empiryczne sprawdzenie użyteczności modelu - dr Dorota Kuncewicz

Cechy osobowości i poziom kompetencji społecznych jako predykatory preferowanych strategii działania w sytuacjach społecznych wymagających wywierania wpływu oraz opierania się wpływowi innych osób - dr Paweł Smółka

Podatność osobowościowa na trening osiągania celów życiowych - mgr Michał Szulawski

Ocena wiarygodności oraz zniekształcenia pamięci zdarzeń jako elementy istotne dla podnoszenia sprawności przesłuchania - dr Joanna Ulatowska

Temperamentalne, rodzinne i okołoporodowe czynniki ryzyka objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - dr Ewa Witkowska

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Społeczno-organizacyjne bariery funkcjonowania instytucji zatrudnienia socjalnego - dr Anna Monika Kruk

 

2010-2011

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

Polskie Cittaslow w perspektywie socjologicznej - mgr Agata Gruszecka-Tieśluk

Etyka i pedagogika musaryzmu - dr Halina Postek

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Inteligencja emocjonalna a przystosowanie - dr Joanna Piekarska

Wpływ programu „Przyjaciele Zippiego” na zdrowie psychiczne we wczesnym wieku szkolnym. Badanie pilotażowe - mgr Joanna Wojda

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Religia a orientacja wobec czasu - dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski

 

2009-2010

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

Badania slow movement na przykładzie slow food i slow city(Cittaslow) - badania pilotażowe - mgr Agata Gruszecka

Finansowe i społeczne koszty zastosowania bonów edukacyjnych. Studium przypadku - dr Robert Pawlak

Krytyczna edycja traktatu Franciszka Salezego Jezierskiego i Hugona Kołłątaja „O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów” z czasu Sejmu Czteroletniego - dr hab., prof. APS Bronisław Treger

Podmiotowość indywidualna i zbiorowa a wyzwania współczesnej demokracji - dr hab., prof. APS Krzysztof Wielecki

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Opracowanie narzędzia do diagnozy przekonań magicznych o sprawczej mocy słów u dzieci i dorosłych - dr Agnieszka Bieńkowska

Zachowania agresywne, samouszkadzające i stereotypowe a funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem - dr Dorota Danielewicz

Percepcja praktyk rodzicielskich w dzieciństwie a przystosowanie psychospołeczne we wczesnej dorosłości (międzynarodowe badania porównawcze) - dr Monika Dominiak-Kochanek

Zaburzenia pamięci operacyjnej, procesów zapamiętywania i funkcjonowanie osób chorych na schizofrenię z wczesnym początkiem zachorowania (w okresie adolescencji) - dr Beata Hintze

Płeć i identyfikacja z płcią społeczną a gotowość do agresji interpersonalnej           - mgr Karolina Konopka

Cechy osobowości oraz charakterystyki treningu społecznego jako korelaty kompetencji społecznych w wybranych typach sytuacji społecznych. Implikacje dla procesu selekcji osób utalentowanych interpersonalnie - dr Paweł Smółka

Reaktywność emocjonalna i samokontrola a gotowość do agresji interpersonalnej u młodzieży -  Marek Smulczyk

Tendencyjność uwagi u osób z zaburzeniami jedzenia - dr Małgorzata Starzomska

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Losy bezdomnych matek - mgr Marta Mikołaczyk

Zatrudnienie socjalne szansą aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie - dr Anna Kruk