EN

 

„Akademia w swoich działaniach kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości naukowej i artystycznej”

                                                                       Strategia rozwoju APS na lata 2012-2020

 

„Wychowanie do pluralizmu, odmienności, różnorodności i tolerancji sprawia, że to, co jawi się jako chaos, zaczyna być odbierane jako immanentna cecha społecznego świata, który zamieszkują różni ludzie i różne kultury.”

                                                                                                    Raport – Młodzi 2011

 

„Wiedza to znaczy nie tylko: czym jest świat minus ja, lecz także: czym jestem ja minus ta chwila obecna, ta jedyna wysepka, której mi nie mogły wyrwać zazdrosne, chciwe żywioły, ta jedyna cząstka świata, której jestem samowładnym demiurgiem”

                                                                                                           Karol Irzykowski

 

 

W misję Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wpisane jest rozumienie, szacunek, akceptacja wobec osób z niepełnosprawnością. W kształceniu studentów przygotowujących się do pełnienia zawodów zaufania społecznego ważne staje się nie tylko uzyskanie odpowiedniej merytorycznej wiedzy, ale również obudzenie wrażliwości wobec osób chorych, pokrzywdzonych, wykluczonych czy dyskryminowanych społecznie. Trzeba kwestionować dogmatyczne widzenie świata  i wprowadzać perspektywę „innego”. Idea tolerancji wydaje się być szczególna i godna podkreślenia w czasie formułowania obecnej strategii.

Ważnym zadaniem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych jest prowadzenie i rozwijanie badań naukowych w obszarze szeroko pojętej humanistyki. Nazwa naszego Wydziału - obliguje również do poszukiwania zastosowań wiedzy zdobywanej w kolejnych projektach badawczych.

Jako jeden z dwóch Wydziałów Uczelni możemy również stać się zauważalnym ośrodkiem w społeczności lokalnej (obszar dzielnicy, miasta Warszawy) oferującym usługi edukacyjne lub terapeutyczne.

W filozofii działania Wydziału mieści się tworzenie wolnej przestrzeni dla odkryć oraz dyskutowania nad nowymi i starymi ideami, utrzymywanie przyjaznego klimatu pracy i studiowania  jak również wzmacnianie formuły dialogu  - jako sposobu porozumiewania się wewnątrz naszej społeczności. Każdy z trzech Instytutów ma specyficzną ścieżkę rozwoju i tworzy w ten sposób własną historię akademicką. 

Strategia WSNS jest elementem szerszego programu Akademii opracowanego na lata 2012-2020, widoczna jest zbieżność jej treści zarówno z już zarysowanym ideami, jak i działaniami zaplanowanymi na przyszłe lata.

Podstawą stworzenia obecnej  Strategii Wydziału (2016-2020) była wcześniejsza jej wersja (2012-2016) oraz konsultacyjne prace Zespołu składającego się z przedstawicieli trzech kierunków: psychologii, socjologii, pracy socjalnej - powołanego jesienią 2016r. Dokonano  analizy dotychczas istniejącego dokumentu i zmieniono formułę zapisu przewidywanych i planowanych zmian. Utrzymując wyróżnienie czterech podstawowych obszarów funkcjonowania Wydziału: 1) organizacji pracy nauczycieli akademickich, 2) działalności naukowej, 3) działalności dydaktycznej i 4) funkcjonowania Wydziału w relacjach zewnętrznych,  zdecydowano się na podanie listy konkretnych szczegółowych zadań, które w krótszej lub dłuższej perspektywie powinny zostać zrealizowane.

Opracowywane strategie rozwoju dość często po fali dyskusji i entuzjazmu twórczego, są odkładane do szaf z dokumentami i tylko okazjonalnie weryfikowane. Stąd wynika postulat okresowej ewaluacji wdrażania kluczowych zadań strategicznych WSNS. Nasza propozycja jest następująca – proponowaną strategię należy systematycznie poddawać ocenie i refleksji. Jeśli raz w roku w Zakładach i Katedrach spróbujemy spojrzeć , co się udało, czego nie zainicjowano, a co być może jest już niepotrzebnym zadaniem – będziemy mieć względnie „żywy” dokument, usprawniający pracę, cele i zamiary naszego Wydziału.

 

Strategia rozwoju Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na lata 2016-2020

Aktualności

13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
10-06-2019

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA 26-27września 2019. Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce
29-05-2019

Szkoła Doktorska APS - REKRUTACJA

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS